Uvod v javno zdravje

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Uvod v javno zdravje:

Študent pozna osnovne teoretične pojme in koncepte  javnega zdravja. Seznanjen je z metodami preučevanja pojavov, povezanih z zdravjem in drugimi metodami dela v javnem zdravju. Prepozna in vrednoti velike javnozdravstvene probleme in dejavnike tveganja zanje ter možnosti za njihovo obvladovanje. Razlikuje med različnimi oblikami preventive in promocije zdravja. Študent razume procese prepoznavanja, določevanja in nadzorovanja nevarnosti, ki so ji podvrženi ljudje zaradi izpostavljenosti škodljivim dejavnikom. Seznani se s potrebnimi javnozdravstvenimi ukrepi v izrednih razmerah. Pouči se o organizaciji zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja z zdravstveno zakonodajo ter o medicinski etiki in deontologiji  v javnem zdravju. V seminarjih študent prenese teoretične koncepte v lokalno okolje: z osnovnimi epidemiološkimi kazalniki predstavi breme velikega javnozdravstvenega problema naše populacije, načrtuje projekt za zmanjšanje debelosti med mladostniki,  z etičnega vidika komentira konkretno obravnavo v genetski posvetovalnici ter z igro vlog predstavi poglede različnih deležnikov na izbran okoljski problem.

 

Preverjanje znanja:

  • Opravljeni kolokviji in druge obveznosti posameznih sklopov, vključno s seminarsko nalogo,
  • Pisni izpit.

 

  • Študijska literatura:
    Osnovna literatura: 
    Osnovna literatura predmeta Javno zdravje v slovenskem jeziku je pripravljena v obliki priročnika. 
    Temeljna literatura je dostopna tudi na: http://pelin.mf.uni-lj.si/javnozdravje/

Prijava VIS

Prijava e-učilnica