Etika z bioetiko

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Etika z bioetiko: 

Etika z bioetiko študentu predstavi zgodovino ter temeljne pojme etike ter predstavi klasike filozofije morale. V okviru predmeta se študenti tako seznanijo z zgodovinskimi začetki etike ter najpomembnejšimi paradigmatskimi premiki v njenem razvoju. Poseben poudarek je namenjen predstavitvi razvoja in pomena aplikativnih etik, ki so pomembne za presojanje v različnih situacijah. V drugem delu predmet študente seznani z nastankom in osnovnimi pojmi bioetike ter jih uvede v tematike zgodovine in filozofije ter etike hrane, v vlogo hrane v različnih kulturnih okoljih ter v teme sodobne bioetike oz. aplikativnih etik (medicinska etika, profesionalne etike, okoljska etika itd.) ter jim v okviru seminarja ponudi tudi možnost teoretičnega in praktičnega (skozi diskusijo in izbrane primere) seznanjanja s temeljnimi temami različnih aplikativnih etik, ki se nanašajo na področja prehrane, okolja ter medosebnih stikov.

 

Preverjanje znanja:

 • Pisni in/ali ustni izpit 

Opravljene obveznosti iz seminarske naloge oz. dela, projekta oz. projektne naloge ali krajšega pisnega izdelka so lahko predpogoj za pristop k izpitu. 

 • Študijska literatura:

  Temeljna literatura:
  Aristotel, Nikomahova etika. Ljubljana: Slovenska matica. 
  MacIntyre, Alasdair, Kratka zgodovina etike, 1993. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče.. 
  Manson, Neil C. in Onora O'Neill, 2007. Rethinking informed consent in bioethics. Cambridge: CUP. 
  Singer, Peter, ur., 2007. A Companion to Ethics. Oxford: Blackwell. 
  Singer, Peter A. in A. M. Viens, izd. 2008. The Cambridge textbook of bioethics. Cambridge: CUP. 
  Svetovno zdravniško združenje. 1964-. Helsinška deklaracija. http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica