Angleščina I

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Angleščina I

Študenti:

 • spoznajo temeljno jezikovno besedišče iz medicinske stroke, nege bolnika, prehrane in dietetike. Spoznajo temeljne slovnične strukture in se naučijo razvijati vse štiri jezikovne spretnosti (govor, poslušanje, branje in pisanje).
 • Naučijo se osnovne rabe najrazličnejših slovarjev, priročnikov in drugih informacijskih virov.
 • Usvojijo osnovne spretnosti komuniciranja s tujejezičnimi pacienti ali strankami.

Preverjanje znanja:

Ob zaključku predavanj morajo študenti opraviti pisni in ustni izpit.

K ustnemu delu izpita (pogovoru oz. igranju vlog  na temo konkretne situacije v delovnem okolju) lahko pristopijo kandidati, ki so opravili pisni del izpita.

Povprečje seštevka pozitivne ocene, dosežene pri pisnem in ustnem (najmanj 50% točk po splošnih merilih za ocenjevanje govornega sporočanja)delu izpita tvori zaključno oceno predmeta.

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  • Študentje dobijo zapiske predavanj in izročke za vaje.
  • Komac P. Angleška slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004

  Dopolnilna literatura:

  • Oxford Dictionary of Food and Nutrition. Oxford: OUP, 2005.
  • Sinclair, C.G. Dictionary of Food: International food and cooking terms from A to Z. London: A & c Black, 2005.

  Poleg navedene literature predstavljajo študijske vire tudi vaje za utrjevanje osnovnega besedišča in slovnice  v angleškem jeziku, objavljene na mednarodnih spletnih straneh.

   

Prijava VIS

Prijava e-učilnica