Biofizika

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Biofizika: 

Študent se seznani z osnovami fizike in spozna njene glavne koncepte. Poglobi razumevanje principov biofizike. S pomočjo znanja iz poglavja elektrike razume elektro kemično komunikacijo med celicam. Študent spozna principe biomehanike, izboljša razumevanje nekaterih življenjskih in transportnih procesov v živih bitjih in naravi, seznani se z energijsko bilanco človeka (energijski tok metabolizma). Razume princip delovanja nekaterih tehnoloških postopkov in naprav, pomembnih z vidika stroke ter spozna značilne komponente fizike okolja.

Preverjanje znanja:

 • Seminarska naloga,
 • Nastop,
 • Aktivno sodelovanje pri predavanjih,
 • Aktivno sodelovanje pri seminarjih in aktivno sodelovanje pri seminarski pripravi na vaje, 
 • Krajši pisni izdelki,
 • Izpit.

 

 • Študijska literatura

  Osnovna literatura: 
  Kladnik, R.: Fizika za tehniške usmeritve. Ljubljana: DZS, 1991. 
  Giancoli, S. C.: Physics. New Jersey: Prentice Hall International Inc., 1995. 
  Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Fundamentals of Physics. New York, John Willey & Sons, inc., 1997. 

  Dopolnilna literatura: 
  Kuščer, I. et al.: Fizika za srednje šole. Ljubljana : DZS, 2002. 
  Strnad, J.,:Fizika. Ljubljana, DZS, 1997.

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica