Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Kemija:

Pri predmetu Kemija, ki je nadgradnja predmeta Osnove kemije, se študent sreča s poglobljenim pogledom v nekatera poglavja iz kemije, ki mu pomagajo pri razumevanju vsebine študijskega procesa. Začne s stehiometrijo in se v nadaljevanju spopade s poglobljenim pogledom na valenčno vez in s podrobnim razumevanjem orbitalne hibridizacije kot pripomočkom pri razumevanju strukture atomov in molekul in njihovih kemijskih in fizikalnih značilnosti. Seznani se z uvodnimi pojmi teorije molekulskih orbital in skuša razumeti povezavo med strukturo molekul in razlago njihovih fizikalnih danosti. To skuša doseči na primeru razlage molekule kisika in njene paramagnetnosti. Poglobljeno razume princip pufrov in računanja njihovega vpliva na pH raztopin v bioloških sistemih. Sreča se tudi z redoks sistemi v ionski obliki in tako lažje razume vodne biološke sisteme. Pri predmetu je v intenzivnem stiku s posredovano literaturo (relevantni novejši SCI članki), ki si jo sam poišče v informacijskem sistemu in tako na izbranih primerih poglobi svoje znanje iz absolviranih tem osnov kemije – na način, da pregledno razume bistvo, ga javno predstavi, to zapiše na način povzetka, se sreča z osnovo znanstvenega pisanja oziroma citiranja. V okviru demonstracijskih vaj dobi vpogled v lipide v luči sodobnih kromatografskih tehnik – ogled laboratorija UP ZRS IZO LPO.

 

Preverjanje znanja:

 • Seminarska naloga,
 • Nastop,
 • Aktivno sodelovanje pri predavanjih,
 • Aktivno sodelovanje pri seminarjih in aktivno sodelovanje pri seminarski pripravi na vaje,
 • Kolokviji,
 • Izpit.

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura
  Rayner-Canham, G. & Overton, T.: Descriptive inorganic chemistry. New York: W. H. Freeman and Company, 2003. 569 str. 
  Vollhardt, K. P.C. & Schore, N.E.: Organic chemistry : structure and function. New York : W. H. Freeman and Company, 1998. 1210 str. 
  Dopolnilna literatura: 
  Cotton, F.A., Wilkinson, G., Gaus, P.L.: Basic inorganic chemistry. New York: John Wiley & Sons, inc., 1995. 838 str. 
  Tišler, M.: Organska kemija. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991. 538 str. 
  Dodatna literatura: 
  Cox, P. A.: Inorganic chemistry. London, New York: BIOS scientific publishers, 2004. 282 str. 
  Čeh, B.: Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za anorgansko kemijo, 2001. 160 str. 
  Housecroft, C.E. & Sharpe, A.G.: Inorganic chemistry. Harlow [etc.]: Prentice Hall, 2001. 808 str. 
  Panico, R., Powell, W.H., Richer, Jean-Claude., Stanovnik, B., Tišler, M.: Vodnik po nomenklaturi organskih spojin IUPAC: priporočila 1993 (vključno s spremembami glede na nomenklaturo organske kemije IUPAC 1979). Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1999. 185 str. 
  Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L.: Biochemistry & molecular biology of plants. Rockville: American Society of Plant Physiologists, 2000. Str. 1250-1318.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica