Managment v zdravstvu in zdravstveno pravo

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Managment v zdravstvu:

Spodbujamo kritično razmišljanje, vedoželjnost, razgledanost in težnjo k profesionalnemu razvoju. Spoznavamo zgodovinski razvoj in temelje organizacije in organiziranosti, organizacijske pojme, teorije, delovno organizacijo kot sistem, delo, naloge in odgovornosti managementa, modele organizacije zdravstvene nege v zavodih; organiziranost medicinskih sester na lokalnem in nacionalnem nivoju, kadrovanje, delovne obremenitve, reševanje problemov v organizaciji, uvajanje sprememb in druge vsebine iz področja managementa v zdravstvu.

Zdravstveno pravo:

Obravnavamo uvod v pravo in v zdravstveno pravo, ustavo, zakone, podzakonske akte, mednarodne vire, pravno ureditev človekovih in pacientovih pravic, njihovo uveljavljanje ter organiziranost sistema zdravstvenega varstva na nacionalnem nivoju.

Preverjanje znanja:

Management v zdravstvu: 

1.Pogoj za pristop k pisnemu in/ali ustnemu izpitu pri predmetu je vsaj 80 % udeležba na seminarjih.

2.Pisni in/ali ustni izpit. Ocenjevalna lestvica pisnega in/ali ustnega izpita: nezadostno (1-5), zadostno 6, dobro 7, prav dobro 8), prav dobro 9, odlično 10.

3.Obvezni del izpita je prijava na delovno mesto (vloga, KV).

Sestava ocene:

Pisni in/ali ustni izpit (se lahko izvaja skupaj z drugim delnim predmetom)

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene seminarske vaje.

Zdravstveno pravo: 

 1. Pogoj za pristop k pisnemu in/ali ustnemu izpitu pri predmetu je vsaj 80 % udeležba na seminarjih.
 2. Pisni in/ali ustni izpit. Ocenjevalna lestvica pisnega in/ali ustnega izpita: nezadostno (1-5), zadostno 6, dobro 7, prav dobro 8), prav dobro 9, odlično 10.
 3. Obvezni del izpita je priprava enega vzorca pravnega akta. 

Sestava ocene:

Pisni in/ali ustni izpit (se lahko izvaja skupaj z drugim delnim predmetom)

 

 • Študijska literatura:

  MANAGEMNT V ZDRAVSTVU
  Osnovna literatura

  Peršolja Černe M. Management v zdravstveni negi. Skripta. Izola: UP FVZ, 2014.

  Svetlik I, Zupan N, ur. Menedžment človeških virov. Ljubljana: FDV, 2009.

  Šmitek J. Sistemi delitve dela v zdravstveni negi. Obzor Zdr N 2000; 34: 177-84.

  Izročki,  zapiski in drugi materiali iz predavanj in vaj./ Handouts, notes and other materials from lectures and tutorials.

  Dopolnilna literatura

  Kralj, J. Management: temelji managementa, odločanje in ostale naloge managerjev: Koper: UP FM, 2003.

  Lipičnik B. Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1998.

  Merkač Skok M. Osnove managementa zaposlenih: Koper: UP FM, 2005.

  Dodatna literatura

  Aktualni teksti v znanstveni in strokovni (domači in tuji) literaturi, na katere bo sproti opozarjala izvajalka predmeta.

   

  ZDRAVSTVENO PRAVO 

  Osnovna literatura

  TEMELJNI VIRI/Fundamental readings

  Ustava Republike Slovenije

  Zakonodaja s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, nadzora na izvajanjem zdravstvene dejavnosti

   

  http://www.who.int/whosis/ (spletna stran svetovne zdravstvene organizacije)

    Kolektivne  pogodbe za področje zdravstva

  • Specialna zakonodaja s področja posameznih medicinsko pravnih problemov kot npr: Zakon o duševnem zdravju, Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, Zakon o nalezljivih boleznih ipd.
  • Zakonodaja s področja pacientovih pravic
  • Zakon o varuhu človekovih pravic
  • Zakonodaja s področja zavodov/javnih služb
  • Zakonodaja s področja varovanja osebnih podatkov
  • Zakonodaja s področja delovnih in uslužbenskih razmerij
  • Kazenski zakonik (KZ)
  • Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 "Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev (ReNPZV)
  • Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005 – 2010 (ReNPPP)
   Predpisi WHO Deklaracije, konvencije, protokoli o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot npr. o pravicah bolnikov; o slabem ravnanju s starostniki; o slabem ravnanju in zanemarjanju otrok; o trgovini z organi; o transplantaciji človeških organov; o biomedicinskih raziskavah; o duševnem zdravju.

   INTERNATIONAL, EU REGULATIONS, THE COUNCIL OF EUROPE

   WHO regulations Declarations, conventions, protocols on the protection of human rights and fundamental freedoms e.g. patients' rights, bad treatment of the elderly, bad treatment and negligence of children, organ trafficking, transplantation of human organs,  biomedical research, and mental health.

    

  • Dopolnilna literatura

   •          Blank, R., (2004), Comparative health Policy, Palgrave Macmillan

   •          Eastwood M., (2003), Principles of Human Nutrition. Blackwell Publishing, oxford, UK, 2nd edit., str. 313-680.

   •          Kaučič, I., Grad, F. (2003), Ustavna ureditev Slovenije (3. dopolnjena izdaja), Ljubljana

   •          Korošec D., (2004), Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: Cankarjeva založba, , 379 str. [ISBN 961-231-418-7];

   •          Mally M.: Organizacija zdravstvenega varstva (Priročnik za strokovne izpite zdravstvenih delavcev), CPI Cene Štupar, Ljubljana

   •          McMurray, A.(2003), Community, Health and Wellness: a sociological approach.Vaughan Curtis, Mosby, Sydney,Edinburgh, London, New York,

   •          Ministrstvo za zdravje RS (april 2009), Osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva in javnega zdravja (Priročnik za pripravo na strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce z višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo), Ljubljana

   •          Ministrstvo za zdravje RS (2008), Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah?, Ljubljana

   •          Skupina avtorjev (2000): Celostni pogled na bolnika. Maribor: Splošna bolnišnica. (Uredila Zlatka Rakovec- Felser Cijan V., Cijan R. (2005)

   •          Strojin T. (1998), Uvod v zdravstveno pravo: izbrana poglavja iz zdravstvene zakonodaje. Ljubljana

   •          Šmitek J. (2006), Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi,  Obz Zdr N;  40 (1): 23-36, Ljubljana

   •          Zgaga A, Pahor M. (2004), Umiranje v očeh študentov zdravstvene nege, Obz Zdr N; 38 (4): 325-32, Ljubljana

    

   Dodatni viri

   •          www.who.int/whr/previous/en (WHO health reports)

   •          www,epha.org (European Public Health Alliance)

   •          www.euro.who.int/observatory (europeanObservatory on Health Systems and policies)

   •          http://ec.europa.eu/health/ph_publicatioon/eurobarometers_en.htm (Eurobarometers abaut Public Health issues)

   •          http://ec.europa.eu/health/ph_projects/1999/monitoring/slovenia_en.pdf (Highlights on Health in Slovenia)

   Dodatna literatura bo študentom in študentkam posredovana sproti v skladu z obravnavano 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica