Mikrobiologija, molekularna biologija in higiena z osnovami ekologije

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Mikrobiologija

Študent loči med posameznimi mikroorganizmi, spozna njihove značilnosti, zgradbo, razmnoževanje in osnove genetike. Seznani se z mikroorganizmi normalne flore in z nekaterimi patogenimi mikroorganizmi ter z načini in potmi njihovega prenosa.  Spozna postopke in metode za identifikacijo mikroorganizmov, spozna se z imunskim odzivom gostitelja na okužbo, z ukrepi, ki zagotavljajo vzdrževanje čistosti prostorov, predmetov in površin, razvije zavedanje o pomenu omejevanja nalezljivih bolezni z zaščito pred okužbo in z uporabo različnih načinov imunizacije. Študent spozna funkcijo mikroorganizmov v obravnavanih sistemih živil in delno okolja, spozna najpomembnejše zakonitosti procesov, ki jih obvladujejo mikroorganizmi, kar je temelj razumevanju osnovnih strokovnih problemov, ki študenta usmerjajo k analiziranju in reševanju problemov vsakdanje delovne prakse. Praktične vaje pri predmetu predstavljajo prvi stik študenta z mikrobiologovimi opravili, kar ob osvajanju značilnih veščin potrebnih za delo z aerobnimi in anaerobnimi mikroorganizmi pomeni tudi seznanjanje z varnostjo pri delu, načinom zapisovanja rezultatov, uničevanjem kužnine ipd.

 

Molekularna biologija: 

Študent spozna zakonitostmi zgradbe in delovanja celice, kot tudi pretoka genske informacije in osnovne principe dedovanja.

Študent spozna strukturne komponente celice, mehanizme sinteze proteinov, njihovo funkcijo in pomen za delovanje celic v normalnih fizioloških pogojih, kar mu pomagajo pri razumevanju harmoničnega delovanja celic v organizmu.

Zgradba in delovanje celice je osnova za razumevanje bioloških procesov v živem svetu. Ta temeljna znanja so potrebna za povezovanje znanja iz drugih področij ved, ki se ukvarjajo osnovnim delovanjem človeka, kot so biokemija, anatomija, fiziologija, patologija.

 

Higiena z osnovami ekologije: 

Študenta se pri predmetu seznani z zgodovinskim pregledom razvoja higiene, seznani se ga s pomenom osebne higiene ter osebne higiene bolnika, s pomenom higiene prehranjevanja in higiene živil, higienskega vzdrževanja bivalnih prostorov, komunalne higiene, vplivi naravnega in bivalnega okolja na zdravje, higiensko funkcionalno ureditvijo naselij in bivalnih prostorov ter pomenom higiene v bolnišnicah ter s problematiko bolnišničnih okužb in splošnimi ter specifičnimi ukrepi za njihovo obvladovanje. 

 

Preverjanje znanja:

Mikrobiologija: 

 • Pogoj za pristop h končnemu izpitu je opravljena in predstavljena seminarska naloga. 

Molekularna biologija: 

 • Predmet se zaključi z izpitom. 

Higiena z osnovami ekologije: 

 • Pisni izpit

 

 • Študijska literatura

  MIKROBIOLOGIJA: 
  Osnovna literatura 
  Gubina M, Ihan A (2002). Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana: Medicinski razgledi, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 
  Koren S, Avšič Županc T, Drinovec B, Marin J, Poljak M (1998). Splošna medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski razgledi, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 
  Logar J (1999). Parazitologija v medicini. Ljubljana: DZS 
  Dopolnilna literatura    
  Vozelj M (2000). Temelji imunologije. Ljubljana: DZS 
  Marolt - Gomišček M, Radšel - Madvešček A (2002). Infekcijske bolezni. Ljubljana: Tangram 
  Dodatna literatura 
  Gould D, Brooker C (2000). Applied Microbiology for Nurses. WHO 
  aktualna periodika: članki iz strokovnih revij in interneta 

  MOLEKULARNA BIOLOGIJA: 
  Osnovna literatura 
  Cooper GM. The Cell: A molecular approach. 2 izdaja, Sinauer Associates Inc, Sunderland, MA, 2000 
  Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Bray D., Hopkin K., Roberts K., Walter P.: Essential cell Biology, 2. izdaja. Garland Publishing, Inc. New York, London, 2003 
  Dopolnilna literatura    
  Dermastia M, Turk T. Od molekule do človeka, založba Rokus d.o.o., Ljubljana, 2005 
  Komel R. Genetika od dvojne vijačnice do kloniranja Rokus d.o.o., Ljubljana 2006. 
  Veranič P, Romih R, Pšeničnik M. Praktični pouk celične biologije. Tehniška založba Slovenije 2005. 
  Dodatna literatura 
  Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Bray D., Hopkin K., Roberts K., Walter P.: Molecular biology of the cell, 5. izdaja. Garland Publishing, Inc. New York, London, 2007 

  HIGIENA Z OSNOVAMI EKOLOGIJE 
  Osnovna literatura 
  Likar K, Bauer M (2006). Izbrana poglavja iz higiene. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo 
  Dragaš A, Škerl M (2004). Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba ZRC SAZU 
  Gubina M, Dolinšek M, Škerl M (1998). Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo 
  Dopolnilna literatura 
  Veljavni predpisi s področja higiene in obvladovanja bolnišničnih okužb 
  Dodatna literatura 
  Aktualna periodika: članki iz strokovnih revij in interneta 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica