Okoljsko zdravje

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Okoljsko zdravje:

Študent-ka osvoji osnove meroslovja in utrdi znanje o osnovnih merskih enotah, s katerimi najpogosteje operira v okviru svojega področja. Spozna temeljne principe naravoslovja in naravoslovnih zakonitosti; spozna, da vse snovi v okolju krožijo, so med seboj povezane, soodvisne in v stalni interakciji. Seznani se z viri onesnaževanja okolja in aktualnimi temami na tem področju. Razume, da človekove dejavnosti vplivajo na okolje, v katerem živimo in zna opredeliti vplive nekaterih od teh dejavnosti na zdravje okolja in posledično človeka  (npr. onesnaževanje zraka, voda, neustrezno ravnanje z odpadki). Seznani se z dejstvi, da onesnaženo okolje povratno vpliva na naše zdravje in da je eden izmed  glavnih vplivov okolja tudi hrana. Razume, da onesnažila, ki so prisotna v okolju, prehajajo po prehranski verigi in se slej ko prej znajdejo na »jedilnem listu«. Študent-ka loči med onesnažili v hrani, ki so posledica onesnaževanja okolja (npr. metil-živo srebro, PCB, dioksini, itd.), pridelave/predelave hrane (npr. nitrati, pesticidi, pojav mikotoksinov, itd.) ter priprave hrane (tako imenovana procesna onesnažila, npr. PAH, akrilamid, kemikalije iz materialov v stiku z živili, itd.). Študent-ka se seznani, da so nekatere bolezni sodobnega sveta, kot je npr. diabetes, povezane tudi z vplivi iz okolja, zlasti z nekaterimi skupinami strupenih kemikalij, ki smo jim izpostavljeni predvsem preko hrane. Razmišlja o vrstah živil in o načrtovanju režima prehrane v smislu kompenzacije škodljivih vplivov onesnaženega okolja na zdravje in s tem izpostavlja preventivni pomen prehrane v povezavi z okoljskimi  dejavniki. 

 

Preverjanje znanja:

 • Opravljene naloge v okvirju seminarjev v skladu z navodili,
 • Opravljene naloge v okviru vaj in terenskega dela v skladu z navodili,
 • Nastop (predstavitev skupinskega dela v okviru seminarjev in vaj), 
 • Aktivno sodelovanje pri predavanjih in seminarjih,
 • Aktivna udeležba pri vajah,
 • Aktivna udeležba pri terenskem delu,
 • Najmanj dva kolokvija,
 • Pisni izpit,
 • Ustni izpit.

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Yassi, A., Kjellstrom, T., de Kok, T. in Guidotti, T. Basic Environmental Health. Oxford University Press for the World Health Organization (2001). 
  Timbrell, J. Introduction to toxicology, 3rd.ed., CRC Press (2002). 
  Deshpande, S.S. Handbook of Food Toxicology. Marcel Dekker, Inc., New York - Basel (2002). 
  Dopolnilna literatura: 
  Moeller, Dade W. Environmental Health. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1992. 
  Timbrell, J. Paradoks strupa, Kemikalije kot prijatelji in sovražniki, Ljubljana, IVZ (2008). 
  Dodatna literatura: 
  Aktualni predmetno specifični članki in strokovne revije, navedeni sproti na predavanjih oziroma seminarjih. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica