Osnove kemije

Vsebina predmeta:

 

 

Izvajalci:

Osnove kemije:

Študent pridobi osnovno znanje iz splošne in anorganske kemije s poudarkom na elektronski strukturi atoma in osvoji poznavanje principov njegove orbitalne zgradbe, razume navezavo na periodni sistem ter periodičnost fizikalnih in kemijskih značilnosti elementov. Razume vrste kemijskih vezi in principe hibridizacije ter elektronski princip zgradbe periodnega sistema. Razume molekulsko povezovanje in s pomočjo elektronegativnosti tudi princip vodikove vezi in njeno pomembnost za živi svet. Seznani se s kemijskim ravnotežjem,  protolizo in pufri. Razume redoks sisteme in jih zna interpretirati v luči biokemijskih in bioloških procesov, prav tako zgradbo osnovnih gradnikov v organski kemiji, vezi ter funkcionalne skupine, s posebnim poudarkom na hidroksilni, karbonilni in karboksilni. Razume IUPAC imenovanje organskih spojin in sreča elementarne principe organskih reakcij. V luči povezave z biološkimi in biokemijskimi vsebinami spozna osnove ogljikovih hidratov in heterociklov, da bi uspešno tolmačil nukleinske kisline in njihovo zgradbo. Sreča se z aminokislinami in fenolnimi spojinami, z naravnimi antioksidanti in njihov funkcijo v živilih. V okviru vaj v laboratorijski eksperiment vpelje principe kislin in baz ter redoks sistemov in na primeru vzorcev jedilnih olj s pomočjo dveh titracijskih analiz določi njihovo kakovost z določitvijo vsebnosti prostih maščobnih kislin in peroksidnega števila. V ciklusu predmeta pripravi ali sodeluje pri pripravi seminarja iz študijske literature, ki ga javno predstavi v skladu s pravili javnega referiranja.

Preverjanje znanja:

Seminarska naloga. 
Nastop. 
Aktivno sodelovanje pri predavanjih. 
Aktivno sodelovanje pri seminarjih in aktivno sodelovanje pri seminarski pripravi na vaje. 
Kolokviji. 
Izpit.

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura: 

  Rayner-Canham, G. & Overton, T.: Descriptive inorganic chemistry. New York: W. H. Freeman and Company, 2003. 569 str. 
  Vollhardt, K. P.C. & Schore, N.E.: Organic chemistry : structure and function. New York : W. H. Freeman and Company, 1998. 1210 str. 
  Dopolnilna literatura: 
  Cotton, F.A., Wilkinson, G., Gaus, P.L.: Basic inorganic chemistry. New York: John Wiley & Sons, inc., 1995. 838 str. 
  Tišler, M.: Organska kemija. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991. 538 str. 
  Dodatna literatura: 
  Cox, P. A.: Inorganic chemistry. London, New York: BIOS scientific publishers, 2004. 282 str. 
  Čeh, B.: Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za anorgansko kemijo, 2001. 160 str. 
  Housecroft, C.E. & Sharpe, A.G.: Inorganic chemistry. Harlow [etc.]: Prentice Hall, 2001. 808 str. 
  Panico, R., Powell, W.H., Richer, Jean-Claude., Stanovnik, B., Tišler, M.: Vodnik po nomenklaturi organskih spojin IUPAC: priporočila 1993 (vključno s spremembami glede na nomenklaturo organske kemije IUPAC 1979). Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1999. 185 str.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica