Praktično usposabljanje v delovnem okolju I - 6 tednov

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Praktično usposabljanje v delovnem okolju I - 6 tednov:

Študentje na podlagi osvojenih teoretičnih znanj spoznajo delo v delovnem okolju. Cilj je usposobiti diplomante za praktično uporabo strokovnih znanj in analitičnih postopkov v delovnem okolju. Poleg analitičnih znanj razvijajo sposobnosti pogajanja, svetovanja, odločanja in sprejemanja odločitev na vseh strokovnih ravneh v različnih delovnih okoljih. Pod strokovnim vodenjem in nadzorom mentorja spoznajo organizacijo dela v velikih kuhinjah, proizvodnji in laboratorijih. Pridobljeno znanje praktično uporabijo in si pridobijo delovne izkušnje neposredno v delovnem okolju. Pridobijo sposobnost razvijanja stališč o načrtovanju prehrane, tehnoloških procesih, zagotavljanju sledljivosti in varnosti živili.

 

Preverjanje znanja:

Študent/ka ob koncu praktičnega usposabljanja odda v ocenjevanje poročilo o delu s svojimi opažanji in ugotovitvami (krajši pisni izdelek) ter pripravi kratko predstavitev opravljenega praktičnega usposabljanja.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica