Preprečevanje bolnišničnih okužb

Vsebina predmeta:
 

 

Izvajalci:

 

Preprečevanje bolnišničnih okužb:

Študent spozna zakonitosti nastanka in sodobne pristope in spoznanja na področju bolnišničnih okužb. Seznani se z zakonodajo in dokumentacijo, organizacijo na področju preprečevanja bolnišničnih okužb v zdravstvenih ustanovah in socialnih zavodih  ter spozna vlogo medicinske sestre pri preprečevanju in obvladovanju le teh. Pridobi znanja o najpomembnejših mikroorganizmih in nalezljivih boleznih, poteh prenosa, epidemiološkem spremljanju in sledenju bolnišničnim okužbam ter ukrepih za preprečevanje. Nadgradi svoja znanja o postopkih v zdravstveni negi z vidika preprečevanja okužb. Prepozna okužbe, ki še posebej ogrožajo pacienta, mesta med terapevtskimi in negovalnimi postopki,  ki so za pacienta lahko rizična ter ukrepe, s katerimi zaščitimo posebej ogrožene skupine pacientov, druge paciente in ne nazadnje tudi zaposlene.  

 

Preverjanje znanja:

Pozitivno ocenjen seminar je predpogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja.

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Dragaš A, Škerl M (2004). Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba ZRC SAZU 
  Gubina M, Dolinšek M, Škerl M (1998). Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo 
  zapiski s predavanj 
  Dopolnilna literatura: 
  Mayhall CG (2004). Hospital epidemiology and infection control 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins 
  Aktualna periodika: članki iz strokovnih revij in interneta 
  Dodatna literatura: 
  Heymann DL (2004). Control of Communicable Diseases Manual. Washington DC, USA: American Public Health Association, 18th (edn)

Prijava VIS

Prijava e-učilnica