Supervizija

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Supervizija:

V sklopu predmeta Supervizija študent(ka) študentka spozna teorijo, proces, modele in tehnike izvajanja supervizije v poklicih pomoči in specifično v zdravstveni negi. Supervizija je predstavljena predvsem kot učna, usmerjevalna in podporna metoda, pomembna za osebni in profesionalni razvoj v zdravstveni negi. V sklopu predmeta je poseben poudarek namenjen spoznavanju in učenju procesa refleksije delovnih izkušenj. V sklopu predavanj študent(ka) posluša naslednja temeljna poglavja: (i) opredelitve supervizije, (ii) teoretična izhodišča supervizije, s poudarkom na komunikaciji in interakciji v superviziji ter razvoj in učenje v superviziji; (iii) funkcije supervizije, njene vsebine in cilji; vloga pri poklicnem in osebnostnem razvoju; (vi) razvoj supervizije kot posebne metode izkustvenega učenja v zdravstveni negi in njen pomen na področju dela z ljudmi; (v) potek supervizijskega procesa; (vi) modeli v superviziji; (vii) primerjava supervizije in drugih aktivnih metod poučevanja in učenja; (viii) vključevanje supervizije v klinično prakso zdravstvene nege. V času seminarjev študent(ka) samostojno in skupinsko poglabljajo teme, predstavljene v sklopu predavanj. Na seminarskih vajah pa se študentje in študentke pod vodstvom izvajalcev poizkusijo v izkustvenem učenju in igri vlog na temo procesa reševanje problemov v superviziji ter skupinskega in timskega dela v zdravstveni negi.

 

Preverjanje znanja:

Predmet se zaključi z izpitom in pozitivno ocenjeno projektno nalogo 
Končno oceno izpita sestavlja: 

 • pisni / ustni izpit 70%
 • Izdelava in predstavitev seminarske naloge v skupini 3-4 študenti 30% 

 

 • Študijska literatura

  Osnovna literatura:

  • Babnik, K. (2015). Supervizija - Izročki s predavanj. Izola: Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju.
  • Žorga S.ur.(2002).  Modeli in oblike supervizije. Ljubljana; Pedagoška fakulteta.
  • Kobolt A, Žorga S .(2000) Supervizija. Proces razvoja in učenja v poklicu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

  Dopolnilna in dodatna literatura:

  • Lynch L., Hancox K., Hapell B., Parker J. (2008) Clinical Supervision for Nurses. London;  Wiley Blackwell. 
  • Ule M. (2009).Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov. Ljubljana, FDV.
  • Kobolt. A. (2004).Metode in tehnike supervizije. Ljubljana;  Pedagoška fakulteta.
  • Kobolt A. (2010). Supervizija in koučing. Ljubljana; Pedagoška fakulteta.
  • Jaques D.(2001). Learning Gruop work.London; Kogan Page.

   

  Drugo učno gradivo po izbiri predavatelja/ Other course materials selected by the lecturer.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica