Tuj jezik - angleščina v zdravstvu

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Tuj jezik - Angleščina v zdravstvu

Uspešna komunikacija s tujejezičnimi pacienti je ključnega pomena za kakovostno in varno zdravstveno oskrbo in dobro počutje pacientov.  Predmet je namenjen študentom zdravstvene nege, s predznanjem angleškega jezika na nižji ali srednji (B1) ravni. Kompetence, ki jih bodoče diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki pridobijo s predmetom, so bistvene za učinkovito komunikacijo s tujejezičnimi pacienti. V okviru predmeta študenti berejo strokovna besedišča, poslušajo dialoge, igrajo igro vlog, usvajajo strokovno besedišče s področja zdravstvene nege, nadgrajujejo slovnične strukture in utrjujejo izgovarjavo. Vaje se osredotočajo na usvajanje tujega jezika stroke v različnih kontekstih delovnega okolja v zdravstvu in zdravstveni negi.   

 

Preverjanje znanja:

Oddan ustrezno obdelan in ustno predstavljen povzetek znanstvenega članka s področja zdravstvene nege je pogoj za pristop k izpitu.

Izpit je sestavljen iz dveh delov: pisnega testa (besedišče, slovnične strukture, bralno razumevanje) in ustnega izpita (igranje vlog). 

Sestava končne ocene: 

 • Pisni izpit 50%
 • Ustni izpit 50%

 

 

 • Študijska literatura

  Osnovna literatura
  -    Študenti dobijo izročke s predavanji, vajami in različnimi strokovnimi teksti.
  -    Šavle M. English for Health Care Professionals. Reference book. Izola: UP Visoka šola za zdravstvo, 2006.

  Dopolnilna in dodatna literatura
  -    Dobrajc F. English for Nurses. ( Student's Book and Workbook) Ljubljana: DZS, 2002.
  -    Glendinning, Eric H.: English in Medicine: a course in communication skills, CUP,2005.
  -    Grice, T. Everyday English for Nursing. Elsevier Limited, 2005.
  -    Murphy, Raymond: English Grammar in Use. CUP 2004.
  -    Pohl A. Test Your Professional English Medical. Harlow: Penguin English, 2002.
  -    Tiskane in elektronske revije s področja ZN, dostopne na UP FVZ. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica