Tuj jezik za zdravstvene vede - Angleščina II

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Tuj jezik za zdravstvene vede - Angleščina II

Študenti pri predmetu spoznavajo, utrjujejo in usvojijo besedišče s področja prehranskega svetovanja-dietetike ter osnovno besedišče s področja zdravstvenih ved. Obnovijo in nadgradijo slovnične strukture in razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti (govor, poslušanje, branje in pisanje). Naučijo se uporabljati najrazličnejše slovarje, priročnike in druge informacijske vire, povzemati vsebine iz obsežnejših angleških strokovnih besedil in jih ustno predstaviti. Usvojijo osnovne spretnosti prevajanja ter sestavljanja krajših pisnih sporočil s področja prehranskega svetovanja – dietetike, predvsem pa  razvijajo spretnosti tekočega podajanja in omike v govorni komunikaciji v tujejezičnih strokovnih okoljih.

 

Preverjanje znanja:

Pisni obseg krajšega prispevka, sestavljenega po predpisanih iztočnicah, je od 1000-1500 besed, dolžina ustne predstavitve pa je od 3-5 minut. Sledijo vprašanja in razprava. Pozitivno ocenjena predstavitev je obvezen predpogoj za pristop k pisnemu delu izpita. Ocenjevalna lestvica pisnega testa: zadostno 6 (60-67), dobro 7 (68-75), prav dobro 8 (76-83) prav dobro 9 (84-90), odlično 10 (91-100). K ustnemu delu izpita (pogovoru oz. igranju vlog na temo konkretnega kliničnega primera) lahko pristopijo kandidati, ki so opravili pisni del izpita. Povprečje seštevka pozitivne ocene, dosežene pri pisnem in ustnem delu izpita (najmanj 50% točk po splošnih merilih za ocenjevanje govornega sporočanja) tvori zaključno oceno predmeta.

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura: 
  Študenti dobijo izročke s strokovnimi teksti in vajami. 
  Šavle M. English for Health Care Professionals. Reference book. Izola: UP Visoka šola za zdravstvo, 2006. 

  Dopolnilna literatura: 
  Collin P.H. Dictionary of Environment & Ecology. 5th ed. London: Bloomsbury, 2004. 
  Bender D.A. Oxford Dictionary of Food & Nutrition. Oxford: OUP, 2005. 
  Smolin in Grosvenor. Nutrition Science & Applications. USA: John Wiley & Sons, 2008. 
  Sinclair, C.G. Dictionary of Food: International food and cooking terms from A to Z. London: A & c Black, 2005.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica