Zdravstvena nega internističnega pacienta z interno medicino

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Zdravstvena nega internističnega pacienta s kliničnim usposabljanjem

Namen predmeta je, da študent osvoji načela in koncepte zdravstvene nege pacienta z akutnimi in kroničnimi notranjimi in infekcijskimi boleznimi ter posebnosti strokovnih področij, spozna temeljna področja delovanja in vlogo medicinske sestre pri obravnavi pacienta z notranjimi in infekcijskimi boleznimi, spozna pomen in osvoji metode zdravstveno vzgojnega dela pri preprečevanju, zdravljenju in obvladovanju notranjih in infekcijskih bolezni, zna uporabiti specifične teorije zdravstvene nege pri obravnavi pacienta z notranjimi in infekcijskimi boleznimi, pozna načela na dokazih temelječe zdravstvene nege in zna ugotavljati negovalne probleme in uporabiti negovalne diagnoze ter je sposoben individualne, celostne in problemsko usmerjene obravnave pacienta z akutnimi in kroničnimi notranjimi in infektivnimi obolenji

Interna medicina z onkologijo

V okviru predmeta študent osvoji osnovna znanja o internističnih obolenjih z vsebinami epidemiologije, preventive, osnov patofiziologije bolezni, njihovega prepoznavanja, simptomov in znakov. Spozna se diagnostične preiskave in osnovne načine zdravljenja. Nauči se prepoznati najpogostejše internistične  bolezni. Študent bo zmogel prepoznati urgentna stanja in ukrepal.

Pridobi osnovni pregled o tem kaj je rak, kako ga diagnosticiramo, kakšni so načini zdravljenja in kateri so najpogostejši neželeni stranski pojavi.

Infektologija

Študent se seznani s temeljnimi, diagnostičnimi in kliničnimi vidiki infekcijskih bolezni ter z načini preprečevanja le-teh.

Spozna posebnosti anamneze in klinične preiskave pri infekcijskih boleznih, mikrobiološko in serološko dokazovanje povzročiteljev, osnove racionalne uporabe antibiotikov, kemo- in imunoprofilakse ter aktualno epidemiološko stanje o infekcijskih bolezni pri nas in v svetu.

Preverjanje znanja:

Zdravstvena nega internističnega pacienta:

 • pisni / ustni izpit iz teoretičnega del 80 %
 • laboratorijske vaje - zaključnikolokvij 20%

Interna medicina z onkologijo:

 • pisni / ustni izpit
 • zahtevana 70% aktivna udeležba študenta pri predavanjih

Infektologija:

 • pisni / ustni izpit
 • zahtevana 70% aktivna udeležba študenta pri predavanjih

 

 • Študijska literatura:

  Zdravstvena nega internističnega pacienta

  Osnovna literatura:

  • Izročki predavanj
  • Kocjančič A, Mrevlje F. Interna medicina.
  • Ivanuša A, Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2008: 541-574.
  • Sekavčnik T. Zdravstvena nega bolnika z nalezljivimi boleznimi. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 1996.
  • Tetičkovič E in sod.: Klinična nevrologija. Maribor: Založba Obzorja Maribor, (1997).

  Dodatna literatura:

  • Bellamy D, Booker D. ChronicObstructivePulmonaryDisease in PrimaryCare. London: ClassPublishing, 2004.
  • Zbornik predavanj:Novi izzivi pri obravnavi pulmološkega pacienta, 2011; obravnava pacienta s pljučnim rakom, 2013; Zdravstvena nega pacienta z astmo in alergijo
  • Noč M, Mohor M, Žmavc A, Kranjec I, Ploj T, Pernat A. akutni koronarni sindrom. Priporočila za obravnavo v Sloveniji 2005. Novo Mesto. Krka, 2005.
  • XII. Strokovni sestanek sekcije za arterijsko hipertenzijo. Zbornik. SZD. Portorož, 2003
  • Zborniki predavanj z ustreznimi strokovnimi predavanji v okviru Zbornice Zveze in drugih strokovnih združenj/ Lectures' proceedings with professional lectures within the framework of the Union of Chambers (Zbornice Zveze)  and other professional associations
  • Smernice posameznih strokovnih združenj
  • Aktualni strokovni članki iz domače in tuje literature

  Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege internističnega pacienta 

  Osnovna literatura:

  • Gordon M. Negovalne diagnoze – priročnik. Radizel: Rogina, 2003.
  • Ivanuša A, Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2008: 541-574.

  Interna medicina z onkologijo:

  Osnovna literatura:

  • izročki predavanj
  • Kranjc I, Pečovnik Balon B. Interna medicina, Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola, 2000
  • Černič Šuligoj N, Kariž S, Berger B. Interna medicina, 2007. Univerza na primorskem, Visoka šola za zdravstvo Izola: Učno gradivo
  • Čemažar M. Onkologija – učno gradivo za visokošolski študijski program ZN, Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju, 2015.
  • Novaković S in sod. Onkologija, 2009, Mladinska knjiga

   

  Dodatna literatura:

   

  • Kocjančič A, Mrevlje F, Štajer D. Interna medicin, 2005. Založba: Litterapicta

  Infektologija

  Osnovna literatura:

  • TOMAŽIČ, Janez, STRLE, Franc. Infekcijske bolezni. 1. izd. Ljubljana: Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2014, str. 387-392. [COBISS.SI-ID 1976748]
  • Marolt-Gomišček M, Radšel-Medvešček A. Infekcijske bolezni, Tangram, Ljubljana 2002.
  • Maraspin-Čarman V. Infekcijske bolezni. Izola: Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo, 2006. 1 zv. (loč. pag.).

  Dodatna literatura:

  • LOTRIČ-FURLAN, Stanka (ur.), MARASPIN-ČARMAN, Vera (ur.), STRLE, Franc (ur.). Klopni meningoencefalitis in humana granulocitnaanaplazmoza 2014. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, 2014, [COBISS.SI-ID 1416620]
  • STRLE, Franc (urednik), MARASPIN-ČARMAN, Vera (urednik). Lymska borelioza 2012. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, 2012. 224 str., tabele. ISBN 978-961-6442-49-7. [COBISS.SI-ID 263446272]
  • BEOVIĆ, Bojana (ur.), STRLE, Franc (ur.), TOMAŽIČ, Janez (ur.). Novosti v infektologiji, [zbornik predavanj]. Ljubljana: Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD, 2010-2014

Prijava VIS

Prijava e-učilnica