Zdravstvena nega kirurškega pacienta s kirurgijo

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Zdravstvena nega kirurškega pacienta in klinično usposabljanje

Namen predmeta je, da študent osvoji temeljna teoretična znanja za kakovostno delovanje na področju kirurške zdravstvene nege ter obvladovanju bolnišničnih okužb.

Študent spozna osnovne koncepte ZN kirurškega pacienta in njihovo implementacijo v kliničnem okolju. Zmožen bo opisati zdravstveno nego bolnika pred, med in po operaciji. Osvojil bo posebnosti oskrbe ran in drenaž v kirurgiji ter znal razložiti vpliv prehrane, in pomen tekočinskega in elektrolitskega ravnovesja na celjenje ran in zgodnje okrevanje po operaciji. Znal bo prepoznati in z uporabo procesa zdravstvene nege obravnavati specifične probleme v zdravstveni negi kirurškega pacienta. Naučil se bo izdelati načrt zdravstvene nege in interpretirati posebnosti obravnave pacienta na posameznem specialnem področju kirurgije.

V simulacijskem okolju bo študent obnovil in utrdil znanja s področja zdravstvene nege kirurškega pacienta (zagotavljanje kirurške asepse in antisepse, obravnava pacienta z akutno rano, pacienta s stomo, standardov aplikacije parenteralne terapije, idr).

Med kliničnim usposabljanjem bo študent izdelal študijo primera po procesni metodi zdravstvene nege in se vključeval v vse negovalne intervencije, ki se izvajajo na oddelku.

Kirurgija

V okviru predmeta bo študent spoznal vsebine splošne in specialne kirurgije, vendar je zaradi obširnosti specialnih kirurških vej poudarek na splošnem delu kirurgije, katerega znanje se študent nauči aplicirati na posamezne specialne veje.  Pridobil bo osnove prepoznavanja kirurških obolenj, vzrokov njihovega nastanka in možnosti prevencije. Spoznal bo osnove prepoznavanja znakov kirurških zapletov (splošne in specialne) in ustrezno ukrepanje ob njihovem nastanku. 

Preverjanje znanja:

Zdravstvena nega kirurškega pacienta

 • pisni izpiti 80%
 • praktični izpit v specialni učilnici 20 %
 • študija primera pri kliničnem usposabljanju

Kirurgija

 • pisni izpit

 

 • Študijska literatura:

  Zdravstvena nega kirurškega pacienta: 

  Osnovna literatura:

  • Ivanuša, A., Železnik, D. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika: izbrana področja. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2000.
  • Ivanuša, A., Železnik, D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. dopolnjena izdaja. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2008.
  • Kodila V. Osnovni vodnik po kirurški enoti intenzivnega zdravljenja. Ljubljana: UKC, Kirurška klinika, 2008.
  • Gordon M. Negovalne diagnoze – priročnik. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego, 2006
  • Priročnik onkološke zdravstvene nege in onkologije. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2000.
  • Gubina, M, Dolinšek, M., Škerl, M. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2002.
  • Rijavec, I. (ur.). Celovita in kompetentna zdravstvena nega kirurškega bolnika: zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2009.
  • Flis V, Miksić K (ur). Izbrana poglavja iz kirurgije. Maribor: Založba Pivec, 2010

  Dopolnilna in dodatna literatura:

  • McLean HM, Lewis SM, Dirkens SR. Medical-Surgical Nursing, 7. izdaja. St. Louis: Mosby, 2007.
  • Strokovni članki in druga strokovna literatura priporočeni na predavanjih
  • Aktualni domači in tuji strokovni članki iz kirurškega področja
  • Professional articles and other professional literature recommended during lectures
  • Current Slovene and foreign professional articles from surgical area

  Klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege kirurškega pacienta: 

  Osnovna literatura:

  • Gordon M. Negovalne diagnoze – priročnik. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego, 2006.
  • Ivanuša, A., Železnik, D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. dopolnjena izdaja. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2008.
  • Gubina, M, Dolinšek, M., Škerl, M. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2002.
  • Flis V, Miksić K (ur). Izbrana poglavja iz kirurgije. Maribor: Založba Pivec, 2010

  Dodatna literatura:

  • Aktualni domači in tuji strokovni članki iz kirurškega področja/ Up to date Slovene and foreign articles from surgical field.

   

  Kirurgija

  Osnovna literatura:

  • Smrkolj, V. 1995. Učbenik kirurgije. Ljubljana: Sledi d.o.o.,
  • Flis V, Miksić K (ur). Izbrana poglavja iz kirurgije. Maribor: Založba Pivec, 2010
  • Townsend CM e t al. Eds. Sabiston,s Textbook of surgery. WB Saunders. 17th ed. Philadelphia 2004.
  • Pierce AG., Borley RN. Surgery at a glance. Blackwell Science. Oxford 2002.
  • Brunicardi FC et al. Eds. Scwartz,s Principles of Surgery.McGraw-Hill. 8th ed.New York. 2004

  Dopolnilna in dodatna literatura:

  • Kirurški dnevi (izbrana poglavja)
  • Medicina in pravo (izbrana poglavja)
  • Medicinski razgledi (izbrana poglavja)
  • Medicinski mesečnik (izbrana poglavja)
  • Zdravniški vestnik (izbrana poglavja)
  • Strokovni članki in prosto dostopna literatura izbranih poglavij na svetovnem spletu./ Professional articles and selected chapters of freely available literature on the Internet. 

   

Prijava VIS

Prijava e-učilnica