Zdravstvena nega in mentalno zdravje

Vsebina predmeta:

Izvajalci:

Zdravstvena nega in mentalno zdravje s kliničnim usposabljanjem 

Predmet, ki se izvaja v 3. letniku študija izhaja iz načela Svetovne zdravstvene organizacije da ni zdravja brez duševnega zdravja. Izvaja se po učnem načrtu in je sestavljen iz treh delov: Mentalno zdravje, Zdravstvena nega in mentalno zdravje; Klinično usposabljanje iz Zdravstvene nege na področju mentalnega zdravja. Temeljni cilji predmeta so, da študenti pridobijo osnovna znanja in se poučijo o promociji duševnega zdravja in destigmatizaciji oseb z duševno motnjo glede na zgodovinske vidike razvoja, spoznajo etične dileme in zakonodajo. Spoznajo značilnosti duševnega zdravja in duševnih motenj ter različne oblike zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije. Poučijo se o simptomih duševnih motenj in o odzivih v povezavi z temeljnimi življenjskimi aktivnostmi, s katerimi se ukvarja zdravstvena nega. V procesu zdravstvene nege na področju duševnega zdravja in psihiatrije spoznajo različne aktivnosti in pristope ter teoretični model terapevtske komunikacije. Seznanijo se s strokovno terminologijo, negovalnimi diagnozami in spoznajo pomen dokumentiranja. V kliničnem okolju študenti teoretične vsebine povežejo s klinično prakso v  realnem delovnem okolju, naučijo se sodelovanja, timskega dela in odgovornosti. Z uporabo aktivnosti procesa zdravstvene nege, dokumentiranja in procesa terapevtske komunikacije v kliničnem okolju se razvijajo kompetence in se oblikuje profesionalni odnos do duševnega zdravja in do oseb z duševnimi motnjami.

Razvoj kompetenc študentov zdravstvene nege poteka stopenjsko. Od študenta pričakuje zrelost, osebna odgovornost  ter etična in profesionalna drža. Potrebna je aktivna prisotnost na predavanjih in  v drugih oblikah skupinskega dela ter zavzetost za pridobivanje izkušenj in oblikovanje samostojne profesionalne vloge in destigmatizacijo.

Mentalno zdravje:

Cilj predmeta je razumevanje vrst in simptomov duševnih motenj ter poznavanje oblik zdravljenja in celostne obravnave oseb z duševnimi motnjami.

Študent pridobi znanje in razumevanje vrst in simptomov duševnih motenj. Študent spozna oblike zdravljenja in različne pristope obravnave oseb z duševnimi motnjami in teoretična načela skupnostne skrbi. Študent se seznani z različnimi oblikami individualnega in skupinskega dela pri pacientih z duševnimi motnjami in pomembnimi drugimi.

 

Preverjanje znanja:

Zdravstvena nega in mentalno zdravje

 1. Skupni pisni izpit-dvojček s preverjanjem teoretičnega znanja in razumevanja snovi iz področja mentalnega zdravja ter predmeta zdravstvene nege in mentalnega zdravja.
 2. Predstavitev in zagovor seminarske teme.
 3.  Predstavitev in zagovor študije primera.  Izpolnjena in oddana učna dokumentacija in poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju z refleksijo izkušenj s terapevtsko komunikacijo v kliničnem okolju.
 4. Opravljene vse obveznosti iz kliničnega usposabljanja, kliničnih in skupinskih vaj, pozitivna ocena mentorja o uspešnosti kliničnega usposabljanja in opravljena ustna predstavitev pisne študije primera so pogoj za zaključno oceno predmeta.
 5. Sestava ocene:

         ocena pisnega izpita:  50%

        ocena seminarske naloge v paru: 25%

 

Mentalno zdravje: 

 • Pisni izpit 100% ocene 

 

 • Študijska literatura:

  ZDRAVSTVENA NEGA IN MENTALNO ZDRAVJE

  Osnovna literatura

  Čuk V.(2014) Izročki predavanj/lecture handouts (interno učno e-gradivo/internal e-sources)

  Pregelj P., Kobentar R.(ur.) Zdravstvena nega in mentalno zdravje (2009).Ljubljana, Rokus Klett,Psihiatrična klinika.

  Stuart G. W, Laraia M. T.(2005) Principles and practice of Psychiatric Nursing. St.Louis. Elsevier-Mosby.

  Edwards K. (2005) Mental health care - the Nursing Dimension. St Louis. Elsevier- Mosby.

  Varcarolis E. M. (2004) Manual of Psychiatric Nursing care Plans, New York, Saunders.

  Pregelj P, Kores Plesničar B, Tomori M,  Zalar B, Ziherl S. Psihiatrija:Učbenik, Ljubljana: Medicinska fakulteta in Psihiatrična klinika Ljubljana, 2013

  Dodatna literatura

  Beer M. D., Pereira S.M., Paton C(2001) Psychiatric Intensive Care, London, NAPICU.

  Sallah D;Clark M.(2005) Research and Development in Mental Health. St.Louis, Elsevier-Mosby.

  Hall J, Howard D(2006) Integrated Care Pathways in Mental Health. St Louis. Elsevier- Mosby.

  Servellen G.(2009) Communication Skills for the Health Care Professional. Concept, Practice and Evidence.

   

  MENTALNO ZDRAVJE: 

  Osnovna literatura:

  Pišljar M: (2014) zapiski in izročki predavanj/notes and handout from lectures

  Pregelj P, Kores Plesničar B, Tomori M,  Zalar B, Ziherl S. Psihiatrija:Učbenik, Ljubljana: Medicinska fakulteta in Psihiatrična klinika Ljubljana, 2013

  Pregelj P., Kobentar R.(ur.) Zdravstvena nega in mentalno zdravje (2009).Ljubljana, Rokus Klett,Psihiatrična klinika.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica