Zdravstvena nega starostnika in rehabilitacija

Vsebina predmeta: 

 

Izvajalci:

Zdravstvena nega starostnika in klinično usposabljanje s področja zdravstvene nege starostnika: 

Študent spozna zgodovinski razvoj varstva starejših v svetu in v Sloveniji ter spozna proces staranja in teorije staranja.  Seznani se s posebnostmi ter spremembami, ki so značilne v obdobju staranja ter spozna katere so najpogostejše kronične bolezni v starosti. Študent spozna način in posebnosti pri komunikaciji s starostniki ter se seznani z obravnavo starostnika z demenco ter drugimi duševnimi motnjami. Študent spozna zdravstveno nego starostnika po procesni metodi dela (oblikovanje negovalnih diagnoz za področje zdravstvene nege starostnika, načrtovanje aktivnosti zdravstvene nege, evalvacija in dokumentiranje). Prav tako spozna etični vidik v zdravstveni negi starostnika ter spozna vsebine o zagotavljanju varnosti in avtonomije starejših, možne oblike nasilja nad starejšimi, paliativno zdravstveno nego starostnika ter se seznani z različnimi oblikami varstva za starejše v Sloveniji. Študent spozna načela, pravice in programe zdravstveno socialnega varstva starejših.

 V specialni učilnici za zdravstveno nego odraslega, ki je opremljena tudi s simulatorjem za starostnika, s pomočjo metode igre vlog študent poglablja raznovrstne spretnosti in veščine in jih povezuje s teoretičnimi znanji. 

 

Rehabilitacija in klinično usposabljanje rehabilitacije: 

Študent spozna kaj je fizioterapija in rehabilitacija v ožjem in širšem pomenu, se seznani z osnovnimi značilnostmi rehabilitacije in gerontologije, spozna zgodovinski razvoj rehabilitacije in spozna vsebine splošne fizikalne medicine, kot so masaža, limfna drenaža, termoterapija, hidroterapija, elektroterapija, magnetoterapija in laser. Prav tako spozna osnove kineziologije in biomehanike in uporabo le teh v klinični praksi, pridobi osnovno teoretično znanje o različnih pripomočkih za terapijo ali permanentno uporabo in se usposobi za uspešno strokovno komunikacijo tako z varovanci kot s sodelavci. Spozna in sprejme odgovornost do lastnega zdravja in do zdravja drugih na področju lokomotornega aparata, nauči se uporabljati znanje tudi v razvojne in znanstvene oziroma raziskovalne namene, predvsem pa se nauči kritične in samokritične presoje. Študent tudi prepozna potrebe po rehabilitaciji pri posameznih varovancih ali tipičnih skupinah ljudi, pridobi znanje o terapevtskem komuniciranju in spozna vlogo fizioterapevta kot člana rehabilitacijskega tima v odnosu do ostalih članov in varovanca. V sklopu kliničnega usposabljanja se demonstracijsko in praktično seznani z vsebinami, ki so bile predhodno teoretično predstavljene

Študent si torej pridobi dovolj osnovnega znanja iz področja rehabilitacije, da lahko prepozna svoje potrebe in potrebe varovanca po določeni terapevtski obravnavi in razume zakaj je določena terapevtska obravnava potrebna. Študent bo sposoben kritične presoje, evalvacije in aplikacije v prakso. Določena znanja lahko tudi sam aplicira v prakso zase ali pa pouči varovanca o določenih metodah rehabilitacije, ki so na voljo. Znanja lahko uporabi in jih nadgradi pri seminarskih nalogah. Študent lahko kritično ovrednoti skladnost med teoretičnimi načeli in izhodišči ter izpeljavo konceptov v praksi.

 

Preverjanje znanja:

Zdravstvena nega starostnika: 

 • pisni izpit 100%

 

Rehabilitacija: 

 • Predstavljena in oddana seminarska naloga – projekt / plakat - 20%
 • Pozitivna ocena kliničnega usposabljanja - 20%
 • Pisni in/ali ustni izpit - 60%

 

 • Študijska literatura:

  ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA: 

  Osnovna literatura
  •    Izročki predavanj,
  •    Ivanuša A., Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege, Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede 2008, 
  •    Kobentar R., Pregelj P. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju, Ljubljana: Psihiatrična klinika 2009.
  •    Cijan V., Cijan R. Zdravstveni, socialni in pravni vidiki starostnikov. Maribor: Visoka zdravstvena šola 2003.
  •    Mencelj M. ur. Bolezni in sindromi v starosti 1. Ljubljana: Gerontološko Društvo Slovenije 2007.
  •    Mencelj M. ur. . Bolezni in sindromi v starosti 2. Ljubljana: Gerontološko Društvo Slovenije 2008.
  •    Mencelj M. ur. Bolezni in sindromi v starosti 3. Ljubljana: Gerontološko Društvo Slovenije 2009.
  •    Mencelj M. ur. Bolezni in sindromi v starosti 4. Ljubljana: Gerontološko Društvo Slovenije 2010.
  •    Mencelj M. ur. Bolezni in sindromi v starosti 4. Ljubljana: Gerontološko Društvo Slovenije 2011.
  •    Milavec Kapun M. Starost in staranja. Ljubljana: Zavod IRC, 2011 (elektronska knjiga). Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/Gra...
  •    Ramovš J. Kakovostna starost. Socialna gerontologija in gerontagogika. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka in Slovenska akademija znanosti in umetnosti 2003.
  •    Smrkolj V., Komadina R. Gerontološka travmatologija, Celje: Grafika Gracer 2005. 

  Dodatna literatura
  •    Eliopoulos C. Gerontological nursing. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2005.
  •    Jurdana M, Poklar Vatovec T, Peršolja Černe M. Razsežnosti kakovostnega staranja. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011.
  •    Mauk L K. Gerontological nursing: Competence for care. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 2010.
  •    Touhy TA, Jet KF. Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging. St. Louis: Elsevier Mosby, cop. 2010.
  •    Pečjak V. Psihologija staranja. Bled: samozaložba 2007.
  •    Uradni list RS  (ReNPSV 13-20). Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020. Dostopno na: http://www.uradni-list.si/1/content?id=113130
  •    RS Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Strategija varstva starejših do leta 2010 – Solidarnost, Sožitje in kakovostno staranje prebivalstva. Dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pd...
  •    Aktualni strokovni članki iz domače in tuje literature
  •    Zborniki predavanj z ustreznimi strokovnimi predavanji v okviru Zbornice Zveze in drugih strokovnih združenj

   

  REHABILITACIJA: 
  Osnovna literatura 

  1.    Štefančič M. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema, Lj., DZS d.d., 2003, 496 str. 
  2.    Članki iz revij »Rehabilitacija« ter »Fizioterapija«, »Obzornik zdravstvene nege« ter druge strokovne slovenske revije, zborniki strokovnih srečanj
  3.    Fortunat M. Medicinska rehabilitacija. Skripta. Izola, VŠZI. 2006.
  4.    http://www.elsevier.com vsa aktualna in relevantna literatura s področja rehabilitacije

Prijava VIS

Prijava e-učilnica