Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu:

Namen: Sodobni trendi razvoja zdravstvenega sistema v svetu in Sloveniji temeljijo na skrbi za uporabnika v okviru primarnega zdravstvenega varstva. V okviru predmeta študent pridobi pogled na zdravstveno nego  z vidika preventive, kurative in rehabilitacije po različnih obolenjih. Vsebine zajamejo obravnavo uporabnika v vseh starostnih skupinah, osredotočeno na obravnavo uporabnika znotraj njegove družine in skupnost v kateri živi, dela in preživlja svoj prosti čas. Študent spozna obravnavo uporabnika v dispanzerski dejavnosti, referenčnih ambulantah ter v patronažni dejavnosti. Obravnavo uporabnika osredotočamo na zdravstveno vzgojno svetovanje, podporo in usmeritve pri spreminjanju v zdravje usmerjenih življenjskih navad uporabnika. 

 

Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu – klinično usposabljanje

Namen: Študent spozna organizacijo službe zdravstvene nege v primarnem zdravstvenem varstvu. Seznani se z izvedbo obravnave uporabnika v patronažni dejavnosti, referenčni ambulanti in dispanzerski dejavnosti. Študent izvede samosvoji zdravstveno vzgojni posvet z uporabnikom ali v okviru patronažnega preventivnega obiska ali v referenčni ambulanti ter sodeluje ali samostojno izvede kurativne obiske uporabnika v patronažni dejavnosti.

 

Preverjanje znanja:

 1. Oddaja in zagovor seminarskega dela
 2. Pisni in/ali ustni izpit

Ocenjevalna lestvica pisnega nezadostno (1-5),  zadostno 6, dobro 7, prav dobro 8), prav dobro 9, odlično 10.

Sestava končne ocene:

Pisni izpit  90%

Seminarska naloga in  10%

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura

  •             Horvat M. (ur). Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja. Zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2012. 

  •             Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Uradni list RS 19/1998:1276-1280, z vsemi dopolnitvami

  •             Zavrl Džananović D. NOVOSTI – IZKUŠNJE – POBUDE – ODMEVI: PATRONAŽNO VARSTVO SLOVENIJE VČERAJ, DANES, JUTRI: Analiza poročil o delu patronažnega varstva od leta 2000 do 2008. Obzor Zdr N. 2010;44(2): 117-125.

  •             izročki s predavanj/lecture handouts,

  •             aktualni strokovni in znanstveni članki/current professional and scientific articles

  •             Geč, Tatjana. Specifične negovalne diagnoze v patronažni zdravstveni negi. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola. 2002.

  •             Gordon, Marjory. Negovalne diagnoze- priročnik. Maribor: ROGINA d.o.o. 2003.

   

  Dodatna literatura

  •             Hunt, Roberta. Introduktion to community-based nursing. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippicott Williams&Wilkins. 2013.

  •             Vari Drennan, Claire Goodman (Eds). Primary care and community nursing. Oxford handbook of primary care and community nursing. Oxford: Oxford University Press, 2007.

  •             Rice, Robyn. Home care: nursing practice: concepts and applications. St.Luis: Mosby. 2006.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica