Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Zdravstvena nega žensk: 

Temeljni namen predmeta je, da študent/ka skozi uporabo tradicionalnega poučevanja, poučevanja v simuliranem okolju in kliničnega usposabljanja, spozna in razume ter na ta način pridobi širok nabor znanj s področja zdravja žensk v vseh življenjskih obdobjih ter razvije praktične veščine in spretnosti potrebne za delo v klinični praksi. Ob tem se predmet v celoti opira na praktične in izkustvene informacije, ki študente dodatno usposobijo za samostojno delo ter vplivajo na razvoj t. i. emocionalnih in socialnih kompetenc.

Natančneje se študent pri predmetu Zdravstvena nega žensk seznani s posebnostmi procesa zdravstvene nege žensk ter še posebej s posebnostmi v negovalni anamnezi s poudarkom na specifičnih informacijah posameznega obdobja življenja žensk; s pomenom reproduktivnega varstva prebivalstva, pri čemer sta v ospredju tako zdravje žensk kot tudi moških; z organiziranostjo zdravstvenega varstva nosečnic in mater v Republiki Sloveniji; s fiziološkimi in psihološkimi spremembami v nosečnosti ter pomenom sistematične zdravstvene vzgoje v tem obdobju; z informaciji povezanimi s perinatalnim obdobjem; s posebnostmi poporodnega obdobja, intervencijami zdravstvene nege v tem obdobju, vključno z vsebinami zdravstvene vzgoje; z značilnostmi zdravja žensk v posameznih življenjskih obdobjih ter osrednjimi intervencijami zdravstvene nege; s posebnostmi priprave na ginekološki operativni posege ter intervencijami, ki jim sledijo; z drugimi težavami in problemi zdravja žensk, postavljenimi v širši družbeni kontekst. Z delom v specialnih učilnicah študent osvoji praktične veščine in spretnosti in/ali jih nadgradi na kliničnem usposabljanju, kar ga usposablja za samostojno delo.

Ginekologija in porodništvo:

Pri predmetu Ginekologija in porodništvo se študent seznani z najpogostejšimi zdravstvenimi stanji na področju ginekologije in porodništva, njihovo epidemiologijo, etiologijo, diagnostiko, osnovami zdravljenja.

Področje ginekologije in porodništva je v medicini zelo pomembno, saj se po eni strani z obolenji ženskih spolnih organov vsakodnevno srečujemo, poleg tega tudi večina žensk vsaj enkrat v življenju rodi. Žal je znanje zdravstvenih delavcev o tem pomanjkljivo tudi zaradi neustrezne zastopanosti predmeta v učnih načrtih. V porodništvu obstaja ogromno nezanesljivih informacij v pisnih in elektronskih virih, ki se prepletajo z izkušnjami in miti. Marsikdaj je tudi neznanje vzrok slabega izida nosečnosti in poroda. Čeprav sta nosečnost in porod načelno normalni, fiziološki dogajanji v življenju ženske, lahko pride do zapletov in to zelo hitro. V tem primeru je potrebno hitro ukrepati in dati pravi nasvet.

 

Preverjanje znanja:

ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK: 

 1. Pogoj za pristop k praktičnemu izpitu (kolokviju) je 100 % udeležba v okviru usposabljanja v specialnih učilnicah - laboratorijske vaje (v primeru upravičenih izostankov individualni dogovor z nosilcem).
 2. Pozitivno opravljen praktični izpit (kolokvij), v okviru usposabljanja v specialnih učilnicah, je pogoj za vstop na klinično usposabljanje.
 3. Pisni in/ali ustni izpit.
 4. Ocenjevalna lestvica pisnega in/ali ustnega izpita/kolokvija : nezadostno (1-5), zadostno 6, dobro 7, prav dobro 8), prav dobro 9, odlično 10.

  Sestava končne ocene:

  pisni in/ali ustni izpit  - 80%

  kolokvij - 20%

GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO: 

 1. Pisni in/ali ustni izpit.
 2. Ocenjevalna lestvica pisnega in/ali ustnega izpita: nezadostno (1-5), zadostno 6, dobro 7, prav dobro 8), prav dobro 9, odlično 10.

Sestava končne ocene:

Pisni/ustni izpit 100%

 

 • Študijska literatura:

  ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK: 

  Osnovna literatura

  Prosen, M. (2016/2017). Izbrana poglavja iz zdravstvene nege žensk – skripta. V pripravi!

  Davidson, M. C., London, M. L. in Ladewig, P. W. (2011): Olds' Maternal-Newborn Nursing & Women's Health Across the Lifespan (9th ed). Boston: Pearson.

  Ingram Fogel, C. in Fugate Woods, N. (2008): Women's Health Care in Advanced Practice Nursing. New York: Springer. (prosto dostopno v bazah podatkov UP FVZ-Ebrary)

  Mattson, S. in Smith, J. E. (2011): Core Curriculum for Maternal-Newborn Nursing (4th ed.). St. Louis: Elsevier.

  Prosen, M. (2009a): Zdravstvena nega žene 1: učno gradivo za študijski program Zdravstvena nega. Izola: Visoka šola za zdravstvo Izola. (in posodobljene verzije učnega gradiva)

  Prosen, M. (2009b): Zdravstvena nega žene 2: učno gradivo za študijski program Zdravstvena nega. Izola: Visoka šola za zdravstvo Izola. (in posodobljene verzije učnega gradiva)

   

  Dopolnilna literatura

  Pajntar, M. in Novak - Antolič, Ž. (2004): Nosečnost in vodenje poroda (2. izd.). Ljubljana: Cankarjeva založba.

  Martin, C. R. (2012): Perinatal Mental Health: A Clinical Guide. Cumbria: M&K Update Ltd. (prosto dostopno v bazah podatkov UP FVZ-Ebrary)

  Mannel, R., Martens, P. J. in Walker, M. (2008): Core curriculum for lactation consultant practice (2nd ed.). Sudbury: Jones and Bartlett Publishers.

  Gangar, A. E. (2001): Gynaecological nursing: A practical guide. London: Churchill Livingstone.

  Gauge, S. E. (2012): CTG made easy (4th ed.). Edinburgh: Elsevier.

  Cibulka, N. J. in Barron, M. L. (2013): Guidelines for Nurse Practitioners in Ambulatory Obstetric Settings. New York: Springer. (prosto dostopno v bazah podatkov UP FVZ-Ebrary)

  Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Uradni list RS, 1998; 19: 1253-82.

  Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Uradni list RS, 2002; 33: 3122-9.

  Dodatna literatura

  Aktualni teksti v znanstveni in strokovni (domači in tuji) literaturi, na katere bo sproti opozarjal izvajalec predmeta. / Up to date articles in scientific and professional (Slovene and foreign) literature selected by the lecturer.

  Ažurni statistični podatki povezani z zdravstvenim stanjem zdravja žensk in druge obravnavane populacije ali nekaterih družbenih skupin. / Up to date statistical data related to the health status of women's health and other population or some social groups.

  GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO: 

  Osnovna literatura

  Borko E, Gorišek B, Kralj B, Takač I. GINEKOLOGIJA. 2. dopolnjena izdaja. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2006.

  Pajntar, M. in Novak - Antolič, Ž. (2004): Nosečnost in vodenje poroda (2. izd.). Ljubljana: Cankarjeva založba.

  Lovšin B. PORODNIŠTVO. Skripta VŠZ Izola, 2008.

   

  Dopolnilna literatura

  Meden-Vrtovec H. NEPLODNOST. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989.
  Kurjak A. GINEKOLOGIJA I PERINATOLOGIJA. 2., dopunjeno i prošireno izd. Varaždinske Toplice : Golden time, 1995 (2 zv.)

   

  Dodatna literatura

  Aktualni teksti v znanstveni in strokovni (domači in tuji) literaturi, na katere bo sproti opozarjal izvajalec predmeta./ Current articles in scientific and professional (Slovene and foreign) literature selected by the lecturer.

  Izročki in/ali zapiski predavanj./ Handouts and / or notes from lectures.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica