Ekonomsko in finančno poslovanje v zdravstvenih organizacijah

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Vsebina po sklopih: 

 • Posebnosti računovodenja in finančnega poslovanja v neprofitnih ogranizacijah (Predpisi, Računovodske rešitve, Strokovni okvir in oblikovanje informacij, Organizacijski sestav in njegove funkcije)
 • Ekonomske kategorije, ki so predmet preučevanja (Statično in dinamično opredeljene ekonomske kategorije, Stroški, Odhodki, Prihodki, Poslovni izid, Sredstva, Obveznosti do virov sredstev) 
 • Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev 
 • Knjigovodske listine in poslovne knjige 
 • Računovodski obračuni in poročila 
 • Konto 
 • Predračunavanje v sistemu načrtovanja in nadziranja 
 • Merjenje in proučevanje uspešnosti poslovanja organizacije 
 • Sodobne metode za obvladovanje stroškov 
 • Plačilni promet 
 • Evidenca odjemalcev in dobaviteljev 
 • Evidenca o zalogah materiala 
 • Oblikovanje cene in posamezne vrste davkov 
 • Pojem financ 
 • Finančno okolje 
 • Finančne oblike oz. finančni instrumenti 
 • Finančni trg 
 • Finančne ustanove 
 • Financiranje organizacije 
 • Tveganje, donosnost in naložbe  

 

Preverjanje znanja:

Pisni ali ustni izpit: 60 %. 
Projektna naloga ali vključitev v raziskovalni projekt: 40 %. 

 • Študijska literatura:

  Temeljna literatura:
  Ivankovič G.: Ekonomsko in finančno poslovanje v neprofitnih organizacijah 
  Dopolnilna literatura: 
  Aktualni članki glede na obravnavano tematiko 
  Dodatna literatura: 
  Najboljše prakse v zdravstvenih organizacijah, predvsem v deželah članicah EU 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica