Raziskovanje v dietetiki

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Raziskovanje v dietetiki:

Študent/ka pri predmetu nadgradi znanja, veščine in kompetence na področju načrtovanja in izvedbe raziskovalnega dela ter poročanja o raziskavah. Po opravljenih obveznostih lahko samostojno določi raziskovalni problem ter zasnuje in izvede preprosto raziskavo manjšega obsega. Predmet vključuje naslednje vsebine: potek raziskovalnega procesa; vrste raziskav v zdravstvu; napake pri spoznavanju in argumentaciji; vzorčenje; osnove teorije merjenja; anketiranje, meritve in zbiranje laboratorijskih podatkov za raziskave v dietetiki; ponovitev osnov statistike; osnovni pojmi multivariatnih statističnih metod in meta analize; načela in načini kakovostnega prikaza podatkov; iskanje virov in znanstveno objavljanje; pisanje preglednih in empiričnih znanstvenih člankov; etika raziskovanja. Študent/ka pri predmetu (i) pripravi kratek pregledni znanstveni članek in (ii) kratko poročilo o analizi podatkov, ki jo sama zasnuje in izvede, ter  (iii) o svojem delu poroča v obliki strokovne predstavitve.

 

Preverjanje znanja:

Obvezna je aktivna prisotnost (80%) na urah na problemih in raziskovanju temelječega učenja. Vsak študent izvede krajše raziskovalno delo ali projektno nalogo s področja dietetike in pripravi znanstveni članek ali projektno poročilo. Delo javno predstavi. Ocena izvedbe raziskovalnega dela, članka ali projekta, predstavitve ter odgovori na vprašanja so sestavina ocene predmeta.

 • Študijska literatura:
  Temeljna literatura: 
  Sorčan S, Demšar F, Valenci T. Znanstveno raziskovanje v Sloveniji - Primerjalna analiza, Javna agencija za raziskovalno dejavnost, 2008, 184 strani. 
  PRINCIPLES and practise of research in midwifery. 2nd ed. Philadelphia: Churchill, Livingstone, Elsevier, 2006. 
  Kališnik, M.: Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo na področju biomedicine. Ljubljana: Inštitut za varovanje znanja Slovenije, 2000. 
  Starc C V: O pisanju znanstvenih člankov. Ljubljana: Medicinska fakulteta 

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica