Vodenje in izboljševanje kakovosti v zdravstveni negi

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Vsebina po sklopih: 

 • zakoni 
 • pravilniki 
 • Organizacija sistema zdrastvenega varstva: 
 • predpisi 
 • institucije 
 • Teoretični pristopi, načela managementa in vodenja 
 • Novejši koncepti, metode managementa v zdravstvu 
 • Vodenje 
 • Odločanje in reševanje problemov 
 • Sistemi organiziranosti zdravstvene obravnave 
 • organizacijska kultura in okolje-o 
 • komunikacija v organizacijah 
 • analiza izjemnih dogodkov je lahko 
 • rizični management in varnost 
 • vrednotenje kakovost izzidov 
 • raziskovanje v managementu in 
 • uvajanje sprememb 
 • Kadrovski management: 
  • Razpored kadra in obremenitev 
  • vodenje je del managementa inposebno poglavje klinično vodenje 
  • profesionalni karierni razvoj 
  • kakovost delovnega življenja je del kakovosti kot funkcije managementa 
  • promocija zdravja na delovnem mestu je del varnosti 
  • zadovoljstvo zaposlenih 
 • Strateški management: je sestavni del poglavja management 
 • strateško načrtovanje v organizaciji 
 • management sprememb sta sestavni del poglavja management v zdravstvu 
 • management kakovosti 
 • Poslovno komuniciranje: 
  • vrste komuniciranja 
  • pritožni sistem 
  • zadovoljstvo uporabnikov 
  • Poslovanje: 
  • profitne in neprofitne organizacije 
  • manager v neprofitni organizaciji 
  • stalno izboljševanje kakovosti 
 • Ekonomiko v zdravstvu: 
  • sistemi zdravstvenega varstva v svetu 
  • reforme v zdravstvu 

 

Preverjanje znanja:

Ocenjevanje poteka sprotno v obliki

 1. pisne in
 2. ustne seminarske naloge na temo raziskovanja organizacije oz. vodenja z vidika zdravstvene nege  - 30%
 3. projektne naloge s področja izboljševanja kakovosti  - 20%
 4. analize POBO v zdravstveni organizaciji  - 20%
 5. rešitve spletnega pisnega testa iz izboljševanja kakovosti  - 30%

 

Pogoj za prijavo k izpitu je 80-odstotna prisotnost pri predavanjih in seminarjih ter opravljenih vseh 5 obveznosti. Študentu se ocena izpita lahko vpiše na podlagi pozitivnih ocen sprotnega preverjanja znanja. Kdor želi višjo končno oceno, opravlja dodatno preverjanje znanja v dogovoru z izpraševalcem. Npr. ena objava v domači strokovni reviji na temo vodenja ali izboljševanja kakovosti lahko h končni ocene prispeva glede na število soavtorjev do 10 %, v domači indeksirani reviji do 20 %, v mednarodni indeksirani reviji do 30 %, v domačem zborniku ali dokumentu zdravstvene organizacije do 5 %

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  •             RIFEL, Janez, ŠVAB, Igor, SELIČ, Polona, ROTAR-PAVLIČ, Danica, NAZARETH, Irwin, CAR, Josip. Association of common mental disorders and quality of life with the frequency of attendance in Slovenian family medicine practices : longitudinal study. PloS one, ISSN 1932-6203, Jan. 2013, vol. 8, iss. 1, str. 1-6. 

  •             SCHAFER, Willemijn, BOERMA, Wienke, KRINGOS, Dionne Sofia, ROTAR-PAVLIČ, Danica, ŠVAB, Igor, et al. QUALICOPC, a multi-country study evaluating quality, costs and equity in primary care : study protocol. BMC family practice, ISSN 1471-2296, 2011, vol. 12, str. 115. 

  •             ROTAR-PAVLIČ, Danica, SEVER, Maja, KLEMENC-KETIŠ, Zalika, ŠVAB, Igor. Process quality indicators in family medicine : results of an international comparison. BMC family practice, ISSN 1471-2296, 2015, vol. 16, str. 1-11.

  •             SCHAFER, Willemijn, BOERMA, Wienke, KRINGOS, Dionne Sofia, ROTAR-PAVLIČ, Danica, et al. Measures of quality, costs and equity in primary health care instruments developed to analyse and compare primary care in 35 countries. Quality in primary care, ISSN 1479-1072, 2013, vol. 21, no. 2, str. 67-79.

  •             ZELKO, Erika, ŠVAB, Igor, ROTAR-PAVLIČ, Danica. Quality of life and patient satisfaction with family practice care in a roma population with chronic conditions in northeast Slovenia = Kakovost življenja v povezavi s kroničnimi boleznimi in z zadovoljstvom z oskrbo zdravnika družinske medicine med romskim prebivalstvom v SV Sloveniji. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2015, letn. 54, št. 1, str. 18-26.

  •             ROTAR-PAVLIČ, Danica, GRAAF, Pim de, BUNTINX, Frank, LIONIS, Christos. Primary care and care for chronic cancer patients in Europe : position paper of the European Forum for Primary Care. Quality in primary care, ISSN 1479-1072, 2009, letn. 17, št. 6, str. 431-443.

  •             ROTAR-PAVLIČ, Danica. Is the recession also wreaking chaos in health?. Quality in primary care, ISSN 1479-1072, 2011, vol. 19, no. 3, str. 145-146.

  •             ROTAR-PAVLIČ, Danica. Are we sufficiently aware of the complexity of systems and the need for a systemic approach to evaluating quality?. Quality in primary care, ISSN 1479-1072, 2009, vol. 17, no. 2, str. 93-94.

  •             PINTARIČ, Marija. Izkušnje pacientov in njihova stališča o zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Izola = Experience of patients and their thinking towards nursing care in General hospital Izola : [magistrska naloga]. Izola: [M. Pintarič], 2014. IX, 106 f., ilustr., tab.

  •             KERSNIK, Janko. Kakovost v zdravstvu, (Zbirka PiP). 2. natis. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2010. ISBN 978-961-6526-32-6. Dostopno na: http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=723.

  •             KERSNIK J. Bolnik v slovenskem zdravstvu: monografija o zadovoljstvu bolnikov in organizaciji pritožnega sistema. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003. Dostopno na: http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=368

  •             Študentje dobijo izročke predavanj

   

  Dopolnilna literatura:

  •             Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)

  •             Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13)

  •             Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14 in 85/14)

  •             Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ in 40/12 – ZUJF)

  •             Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 35/00)

  •             Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu (Uradni list RS, št. 14/95, 72/98, 43/11 in 6/12)

  •             Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 42/12 in 4/15)

  •             Zakon o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14 – ZIN-B)

  •             Albreht T, Cesen M, Hindle D, Jakubowski E, Kramberger B, Kerstin Petric V, Premik M, Toth M. Health Care Systems in Transition: Slovenia. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Care Systems, 2002. Dosegljivo na: http://www.euro.who.int/document/E76966.pdf.

  •             Sistemi financiranja v zdravstvu: mednarodna primerjava. Ljubljana: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 1999. www.who.int/whr/previous/en (WHO health reports). www.epha.org (European Public Health Alliance). www.euro.who.int/observatory (European Observatory on Health Systems and Policies).

Prijava VIS

Prijava e-učilnica