?php global $language; $lang = $language->language; ?>
Zdravstvena nega

Študijski program 2. stopnje

Magistrski podiplomski študijski program Zdravstvena nega je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega, usklajenega z evropskimi direktivami EU 77/452, EU 77/453 in 2005/36/ES. Študenti se usposobijo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, prevzemanje odgovornosti za vodenje zahtevnih sistemov v zdravstvu in zdravstveni negi in za razvijanje kritične refleksije ter socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Poleg obveznih predmetov študijskega programa, namenjenih usposabljanju diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov za izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog zdravstvene nege, program vsebuje tudi izbirne module. Študent lahko izbere celoten modul ali posamezne predmete po posvetu s tutorjem.
Več o ciljih študijskega programa si preberite tukaj.

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV Magister zdravstvene nege / Magistrica zdravstvene nege (mag. zdr. neg.)

Osnovni podatki o programu

2 leti

120 ECTS

TRAJANJE ŠTUDIJA

8 obveznih predmetov

+ izbirni modul

ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI

Magistrska naloga

+ 30 ECTS

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

V prvem letniku sta oba modula obvezna (Modul Zdravstvena nega I in Zdravstvena nega II). 

Vsebine študijskega programa v drugem letniku omogočajo študentu prilagajanje individualnim nagnjenjem, sposobnostim in željam oziroma potrebam delovnega okolja, iz katerega izhaja.

V drugem letniku študent s pomočjo tutorja izbere enega izmed razpisanih modulov, in sicer:

  • celoten izbirni modul Organiziranje in vodenje v zdravstveni negi,
  • celoten izbirni modul IKT v podporo delu in učenju v zdravstveni negi,
  • celoten izbirni modul Zdravstvena nega in obvladovanje bolnišničnih okužb,
  • celoten izbirni modul Zdravstvena nega v primarni zdravstveni dejavnosti,
  • posamezne predmete iz izbirnega modula v kombinaciji z izbirnimi predmeti tega in akreditiranih študijskih programov članic UP ali na ostalih visokošolskih zavodih doma in v tujini v skupnem številu 30 ECTS.

Študent lahko izbere vse izbirne predmete zaključenega vsebinskega področja ali posamezne izbirne predmete po posvetu s tutorjem. 

VPISNI POGOJI

V študijski program druge stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil:

a)  študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega v obsegu najmanj 180 ECTS ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS;

b)  študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja zdravstvene nege in oskrbe (723) ali visokošolski strokovni študijski program (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja zdravstvene nege in oskrbe (723) ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS. Ti kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za vpis v študijski program Zdravstvena nega. Diferencialne izpite v obsegu do 60 ECTS določi Komisija za študijske zadeve Fakultete za vede o zdravju, na podlagi individualne prošnje kandidata.

 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva naslednji kriterij:

Povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi 40%, povprečna ocena študija 60%.

 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, v katerega se je študent vpisal, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.

 

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FVZ, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa,

- ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.


Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo.

Študent se lahko vključi v 2. letnik študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v 2. letnik.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.

 

Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi mogoči:

  1. med študijskimi programi iste stopnje.

Prehod je mogoč iz študijskih programov 2. stopnje s področja zdravstvene nege, ki so akreditirani v Sloveniji ali s področja zdravstvene nege, ki se izvaja v državah Evropske unije.

  1. iz univerzitetnega študijskega programa Zdravstvena vzgoja (študijski program sprejet pred 11.6.2004),
  2. iz študijskega programa za pridobitev specializacije (študijski program sprejet pred 11.6.2004), s področja zdravstvene nege.

 

V kolikor kandidati niso predhodno zaključili visokošolskega strokovnega programa Zdravstvena nega, 1. stopnja, morajo pred vpisom v 2. letnik opraviti diferencialne izpite do 60 ECTS, iz študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega.

O priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ.

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višji letnik po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.

 

Predmetnik po posameznem letniku

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Študent mora za vpis v višji letnik imeti opravljenih 48 ECTS.

 

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DIPLOMANTOV

Magistrice in magistri zdravstvene nege se lahko zaposlujejo na področju primarnega, sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva za izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog zdravstvene nege, kot na primer nalog, ki vključujejo organiziranje, vodenje, načrtovanje in nadziranje izvajanja delovnih procesov. Z izbiro modula oz. predmetov študija lahko pridobijo tudi specialna znanja.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica