Kakovost

Na UP FVZ spremljamo kakovost skozi redno pripravo Letnega programa dela, Letnega poročila, Samoevalvacijskega poročila in področnih analiz. Letni program dela in finančni načrti ter tudi Letno poročilo zagotavljajo preverjanje doseganja zastavljenih ciljev, uspešnosti in učinkovitosti delovanja članic ter s tem tudi zagotavljanja stalnega izboljševanja kakovosti. Pa vendar je samoevalvacijsko poročilo tisto orodje, ki je najbolj neposredno usmerjeno v zagotavljanje nenehnega izboljševanja kakovosti. Zagotavlja oceno stanja in kritično analizo, analizo prednosti in slabosti ter predloge in priporočila za odpravo pomanjkljivosti ter izboljšanje kakovosti. Osnovni namen samoevalvacijskega poročila je torej spremljanje stanja in spodbujanje izboljšav ter delovanja sistema za kakovosti na UP FVZ na vseh področjih delovanja oz. v sklopu ključnih in podpornih procesov.

 

Spremljanje kakovosti se odvija tudi preko opravljenih analiz letnih študentskih anket. Rezultati anketiranja so osnova za uvajanje izboljšav.

 

Po uspešno prestani zunanji evalvaciji fakultete, ki ga je v okviru postopka podaljševanja veljavnosti akreditacije dodiplomskega študijskega programa Prehransko svetovanje – Dietetika izvedla skupina strokovnjakov NAKVIS-a v letu 2013, smo na UP FVZ oblikovali Akcijski načrt delovanja na podlagi omenjene evalvacije. Akcijski načrt je sprejel Senat UP FVZ. Načrtovane aktivnosti iz Akcijskega načrta so bile tudi vključene v Letni program dela za študijsko leto 2012/2013. V letu 2014 bomo izvedli evalvacijo ukrepov oziroma analizo uresničevanja aktivnosti, ki smo jih predvideli na podlagi ugotovitev zunanje evalvacije, vse z namenom, da bi ohranili in še izboljšali prednosti ter odpravili pomanjkljivosti.

 

Izvedli smo tudi analizo doseganja ciljev Strategije Univerze na Primorskem 2009-2013. Ob primerjavi ovrednotenih kazalnikov smo v poročilu opredelili uspešnost in učinkovitost UP FVZ pri doseganju ciljev. Definirali smo tudi prednosti in priložnosti za izboljšanje delovanja UP FVZ na ključnih področjih.

 

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti

 

V letu 2013 je bila na UP FVZ ustanovljena Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti.

Glavne naloge KSSK so:

 • Spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega dela,
 • Obravnava gradiv s področja kakovosti,
 • Predlaganje aktivnosti v zvezi s kakovostjo,
 • Sodelovanje z delovnimi telesi in organi UP na področju kakovosti,
 • Sprejemanje sklepov in predlaganje sklepov senatu UP FVZ s svojega delovnega področja.
 • Projekt Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP

  V začetku leta 2014 smo v okviru univerzitetnega projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP začeli z aktivnostmi na področju Analize kakovosti obstoječih študijskih programov. Oblikovali smo nabor analiz in anket.

   

  Namen analize mednarodno uveljavljenih in priznanih evropskih študijskih programov Zdravstvene nege in Prehranskega svetovanja – dietetike na ravni prve in druge bolonjske stopnje je prepoznati primere dobrih praks organizacijskega in vsebinskega izvajanja študijskega procesa ter jih smiselno prenesti v programe FVZ. Hkrati bodo tudi identificirani tisti mednarodni visokošolski zavodi, s katerimi bi lahko vzpostavili sodelovanje mednarodne izmenjave študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja.

   

  Analize bodo potekale na podlagi izsledkov anket (med študenti in diplomanti, profesorji). Omogočile bodo večjo odzivnost fakultete na potrebe okolja. Izvedena bo še dodatna analiza zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov, dodatna analiza potrebe trga dela po novih kompetencah, znanjih in veščinah diplomantov. Cilj aktivnosti je doseči visoko kakovost izvedbe študijskih programov.

   

  V skladu z izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo, bo UP FVZ kot aktivnost Uvajanja interdisciplinarnih znanj oblikovala, akreditirala in ponudila študentom dodiplomskih strokovnih študijskih programov tri predmete zdravstvenih ved: Človeško telo, Nujna medicinska pomoč in Zdrava prehrana. Ponudba navedenih treh predmetov študentom tehničnih, družboslovnih, humanističnih, pa tudi naravoslovnih študijskih programov, pomeni horizontalno nadgradnjo znanj, veščin in kompetenc, ki pa bodo pripomogla tudi k ustreznejši zdravstveni samooskrbi posameznika oz. slušatelja ter k njegovemu proaktivnejšemu delovanju v zdravstvenem sistemu.

   

  Z namenom pospešitve uvajanja sodobnih metod in pripomočkov izobraževanja, je načrtovano tudi oblikovanje zasnove virtualnih učnih okolij in priprave gradiv.

   

  Namen izdelave analiz bo torej končno oblikovanje validacijskih pripomočkov, ki bodo vključeni v celovit sistem kakovosti na UP FVZ kot orodje za evalvacijo po področjih delovanja fakultete.

   

  Več o tem: http://www.upr.si/index.php?page=static&item=192.

 • Usposabljanje za izvajanje notranjih evalvacij

  Univerza na Primorskem vzpostavlja sistem notranjih evalvacij. Vzpostavljena bo baza strokovnjakov, ki bodo izvajali redne notranje evalvacije članice UP, podajali mnenja k spremembam obstoječih študijskih programov ter k novim. Sodelovali bodo v procesu zagotavljanja in spremljanju kakovosti na UP.

   

  Več o tem: http://www.upr.si/index.php?page=static&item=215.

 

Poročila

Prijava VIS

Prijava e-učilnica