Organiziranost
 • Vodstvo fakultete

  Dekan fakultete

  prof. dr. Nejc Šarabon

   

  Prodekanja za študijske zadeve

  izr. prof. dr. Mihaela Jurdana

   

  Prodekanja za študentske zadeve

  Helena Skočir, viš. pred.

   

  Prodekanja za raziskovanje in mednarodno sodelovanje

  doc. dr. Zala Jenko Pražnikar

   

  Prodekan za kakovost za področje zdravstvene nege

  doc. David Ravnik, Ph.D., Republika Češka

   

  Prodekanja za kakovost za področje prehranskega svetovanja – dietetike

  doc. dr. Mojca Stubelj

   

  Prodekanja za kakovost za področje kineziologije in fizioterapije

  doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin

   

  Tajnik UP FVZ

  Nela Panger, univ. dipl. prav.

   

 • Senat

  Senat UP FVZ sestavlja 9 članov, kateri so predstavniki visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov:

  • prof. dr. Nejc Šarabon, dekan fakultete,
  • doc. dr. Igor Karnjuš,
  • doc. dr. Mirko Prosen,
  • doc. dr. Mojca Stubelj,
  • doc. dr. Zala Jenko Pražnikar,
  • doc. dr. Matej Plevnik,
  • doc. dr. Saša Kenig,
  • Sandra Verdev, predstavnica ŠS UP FVZ,
  • Amadej Jelen, predstavnik ŠS UP FVZ.
 • Komisije senata
  Komisija za študijske zadeve UP FVZ
  • izr. prof. dr. Mihaela Jurdana, predsednica,
  • Doroteja Rebec, članica,
  • doc. dr. Mojca Stubelj, članica,
  • Ester Benko, članica,
  • doc. dr. Matej Voglar, član,
  • Naja Zagorc, predstavnica študentov UP FVZ.
  Komisija za študentske UP FVZ
  • Helena Skočir, predsednica,
  • doc. David Ravnik, Ph.D (Republika Češka), član,
  • dr. Urška Čeklić, članica,
  • doc. dr. Patrik Pucer, član,
  • Lucija Brezočnik, predstavnica študentov UP FVZ.
  Komisija za znanstveno-raziskovalno delo UP FVZ
  • doc. dr. Zala Jenko Pražnikar, predsednica,
  • doc. dr. Sabina Ličen, članica,
  • doc. dr. Boris Kovač, član,
  • doc. dr. Boštjan Žvanut, član,
  • doc. dr. Jernej Rošker, član.
  Komisija za izvolitve v nazive UP FVZ
  • prof. dr. Maja Čemažar, članica,
  • izr. prof. Mihaela Jurdana, članica,
  • doc. dr. Maša Černelič Bizjak, članica,
  • doc. dr. Mirko Prosen, član,
  • doc. dr. Nina Mohorko, članica.
  Disciplinska komisija UP FVZ
  • doc. dr. Saša Kenig, predsednica,
  • Urška Bogataj, članica,
  • Lucija Brezočnik, predstavnica študentov UP FVZ.

  Namestniki članov Disciplinske komisije UP FVZ:      

  • doc. dr. Igor Karnjuš, namestnik,
  • doc. dr. Boris Kovač, namestnik,
  • Neja Doles, namestnica predstavnice študentov UP FVZ.
  Komisija za mednarodno sodelovanje
  • doc. dr. Igor Karnjuš, član,
  • Nastja Podrekar, članica,
  • doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, namestnica predsednika,
  • doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin, članica,
  • doc. dr. Saša Kenig, članica,
  • Neja Doles, predstavnik študentov UP FVZ.
  Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti
  • doc. dr. Ana Petelin, članica,
  • izr. prof. dr. Klemen Širok, član,
  • Urška Bogataj, pred., članica,
  • Matej Plevnik, član,
  • Kristina Uršič Jakomin, članica,
  • Jure Žitnik, član,
  • Tina Oblak, predstavnica študentov UP FVZ
     

   

   

 • Akademski zbor

  Člani Akademskega zbora iz vrst visokošolski učiteljev, znastvenih sodelavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in visokošolskih sodelavcev v študijskem letu 2019/2020 (oktober 2019):

  1. prof. dr. Darja Barlič Maganja,
  2. prof. dr. Jakob Bednarik,
  3. Marjana Benigar Manias, asistentka,
  4. Ester Benko, višja predavateljica,
  5. dr. Katja Bezek, aistent z doktoratom,
  6. Urška Bogataj, višja predavateljica,
  7. prof. dr. Andrej Cör,
  8. dr. Urška Čeklić,
  9. prof. dr. Maja Čemažar,
  10. doc. dr. Maša Černelič Bizjak,
  11. dr. Vesna Čuk, višja predavateljica,
  12. Marina Dobnik, asistentka,
  13. Tjaša Hrovat Ferfolja, visokošolska sodelavka,
  14. Tadeja Jakus, višja predavateljica,
  15. doc. dr. Zala Jenko Pražnikar,
  16. izr. prof. dr. Mihaela Jurdana,
  17. doc. dr. Igor Karnjuš, 
  18. doc. dr. Saša Kenig,
  19. doc. dr. Boris Kovač,
  20. dr. Andrej Kocjan,
  21. Katja Krambereger, asistentka,
  22. doc. dr. Sabina Ličen,
  23. mag. Boštjan Lovšin, višji predavatelj,
  24. Denisa Manojlović, asistentka,
  25. Sandra Martinuč, strokovna sodelavka
  26. Jan Marušič, asistent,
  27. Katarina Merše Lovrinčević, predavateljica,
  28. doc. dr. Nina Mohorko,
  29. doc. dr. Shawnda Morrison,
  30. Karin Novak, asistentka,
  31. doc. dr. Melita Peršolja, 
  32. doc. dr. Ana Petelin,
  33. doc. dr. Marko Pišljar,
  34. doc. dr. Matej Plevnik,
  35. Nastja Podrekar, asistentka,
  36. doc. dr. Tamara Poklar Vatovec,
  37. doc. dr. Mirko Prosen,
  38. doc. dr. Patrik Pucer,
  39. doc. David Ravnik, Ph.D., Republika Češka,
  40. Doroteja Rebec, višja predavateljica,
  41. Jernej Rošker, asistent,
  42. Helena Skočir, višja predavateljica,
  43. Darijan Smajla, asistent,
  44. doc. dr. Mojca Stubelj,
  45. Aleš Suhadolnik, asistent,
  46. prof. dr. Nejc Šarabon,
  47. izr. prof. dr. Klemen Širok,
  48. doc. dr. Matej Voglar,
  49. doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin,
  50. Jure Žitnik, asistent,
  51. izr. prof. dr. Boštjan Žvanut.

  Člani Akademskega zbora iz vrst študentov v študisjkem letu 2018/2019:

  1. Sandra Verdev,

  2. Tamara Pavlović,

  3. Marija Menkinovski,

  4. Naja Zagorc,

  5. Neja Doles,

  6. Lucija Brezočnik,

  7. Amadej Jelen,

  8. Tina Oblak,

  9. Pilar Veselko,

  10. Marko Petrović in

  11. Luka Trapara.

 • Študentski svet

  Člani Študentskega sveta UP FVZ v letu 2018/2019:

  Zap. št.

  Opredelitev skupin študentov, ki jih predstavniki zastopajo

  Število predstavnikov

  Predstavniki

  1.

  Študijski program Zdravstvena nega,  redni in izredni študij - DODIPLOMSKI in PODIPLOMSKI

  3

  1. SANDRA VERDEV
  2. TAMARA PAVLOVIĆ
  3. MARIJA MENKINOVSKI

  2.

  Študijski program Prehransko svetovanje - Dietetika, redni in izredni študij - DODIPLOMSKI in PODIPLOMSKI

  3

  1. NAJA ZAGORC
  2. NEJA DOLES
  3. LUCIJA BREZOČNIK
  3. Študijski program Aplikativna kineziologija, redni - DODIPLOMSKI, PODIPLOMSKI in DOKTORSKI 3
  1. AMADEJ JELEN
  2. TINA OBLAK
  3. PILAR VESELKO

   

   

  SKUPAJ

   

  9

  9

   

   

  Predsednica ŠS UP FVZ: Sandra Verdev

  Podpredsednica ŠS UP FVZ: Tamara Pavlović

  Tajnik ŠS UP FVZ: Naja Zagorc

   

  Kontakt:

  Študentski svet UP FVZ
  Polje 42 
  6310 Izola

   

  Zapisniki sej iz leta 2018/2019:

  Konstitutivna seja ŠS UP FVZ - 08. 01. 2019

  1. redna seja ŠS UP FVZ - 17. 1. 2019

   

   

 • Katedra za zdravstveno nego

  Vztrajno razvijamo, poglabljamo in nadgrajujemo pridobljeno znanje ter z njim snujemo bogastvo za višjo kakovost življenja ljudi in za prihodnost zdravstvene nege. Trudimo se za razgledanost, zanesljivo strokovnost, tenkočutnost, strpnost, poštenost in spoštovanje drugega ob razvijanje pripadnosti poklicu. Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov razvijamo stroko, spodbujamo vedoželjnost in kritično mišljenje. Samostojno in v sodelovanju z drugimi izobražujemo, svetujemo in raziskujemo, ter zagotavljamo trajnostni razvoj družbe na svojem področju.

  Prodekan za kakovost za področje zdravstvene nege: doc. David Ravnik, Ph.D. (Republika Češka)

   

   

 • Katedra za prehransko svetovanje - dietetiko

  Katedra za prehransko svetovanje - dietetiko ima nalogo izobraziti dietetike, ki imajo edinstveno vlogo, da svoje znanje o prehrani uporabijo v terapevtske namene in pripomorejo k zdravemu prehranjevanju različnih skupin prebivalstva. Področje je zelo široko, sega od naravoslavnih in kliničnih znanosti do družbenih ved. Dietetik dela na področju prehranske oskrbe, v različnih zavodih, ustanovah in v javnih obratih, kjer zagotavlja prehransko ustrezne in kakovostne obroke za posameznike ali skupine prebivalcev, za zdrave ali bolne. Dietetiki tudi svetujejo primerne diete za preprečevanje bolezni in prehrano za vzdrževanje zdravja.
  Ta visokošolski strokovni študijski program je edinstveni tovrstni v Sloveniji in poteka od leta 2007/2008. Vsebine programa so usklajene s priporočili EDBS-ja (European Dietetic Benchmark Statement), ki ga je sprejelo Evropsko združenje nacionalnih združenij dietetikov (EFAD - European Federation of the Association of Dietitians) junija, leta 2005.
  Na katedri je zaposlenih 21 strokovnjakov in specialistov posameznih področij, od tega trinajst doktorjev znanosti in štirje magistri, ki so predani pedagoškemu in raziskovalnemu delu. Našim študentom želimo prenesti znanje in izkušnje ter jih naučiti nenehnega vseživljenskega izobraževanja.
  Vključeni smo tudi v organizacijo DIETS (Dietitians Improving Education & Training Standards - Pospeševanje izobraževanja dietetikov in izobraževalni standardi), ki od leta 2006 skrbi za izobraževanje prehranskih svetovalcev/dietetikov s ciljem poenotenja izobraževalnih programov, možnostjo izmenjave študentov dietetike in poenotenje teoretičnega in praktičnega znanja dietetikov po vsej Evropi.

  Prodekanja za kakovost za področje prehranskega svetovanja - dietetiko: doc. dr. Mojca Stubelj

 • Katedra za kineziologijo in fizioterapijo

  Gibanju dodajamo znanje je vodilo pedagoškega in raziskovalnega dela Katedre za kineziologijo in fizioterapijo. Raziskovalci, ki nas katedra združuje, z različnih vidikov preučujemo odziv človeka na telesno aktivnost in napor ter na okolje, v katerem živi, se giba in dela. Ker je velika težava sodobnega sveta tudi telesna neaktivnost in slednja pomembno negativno vpliva na telo in zdravje, se posvečamo tudi njej. Za celostno obravnavo odzivov človeka na gibanje in neaktivnost katedra združuje strokovnjake različnih področij: kineziologe, fizioterapevte, zdravnike, biologe, biokemike, psihologe.

  Svoja in aktualna znanstvena dognanja s področja gibanja prenašamo na študente študijskih programov Aplikativna kineziologija vseh treh stopenj. Hkrati pa jih učimo tudi kritične presoje, etičnih in moralnih vrednot, dela z ljudmi, organizacijske veščine, sposobnosti samostojnega dela, kar je vse potrebno za uspešno delo kineziologa v praksi. Kineziolog je tako strokovnjak, ki načrtuje, izvaja in vrednosti programe gibalne/športne aktivnosti in gibalne terapije, s ciljem ohranjanja zdravja.

   

  Prodekanja za kakovost za področje kineziologije in fizioterapije: doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin

 • Organigram

   

Prijava VIS

Prijava e-učilnica