Poslanstvo in vizija

   Poslanstvo

 

Znanje za zdravje. Poslanstvo Fakultete za vede o zdravju, Univerze na Primorskem je izobraževati in raziskovati -  biti center ustvarjanja in prenosa znanja na področju zdravja, prehrane in gibanja, ki je uveljavljen doma in v tujini.

Vrednote: znanje, kakovost, inovativnost, odprtost, interdisciplinarnost, timsko delo.

   Vizija

Fakulteta za vede o zdravju želi postati najuglednejša izobraževalna in znanstveno-raziskovalna institucija na področju zdravja, prehrane in gibanja na nacionalni ravni. Kot partnerska izobraževalna in raziskovalna institucija želi doseči mednarodno prepoznavnost in vpetost v mrežo najkakovostnejših izobraževalnih ustanov s področja poklicev v zdravstvu in športu. Pri ustvarjanju novih znanj in oblikovanju novih izobraževalnih ter znanstveno-raziskovalnih vsebin želi slediti potrebam in pobudam okolja. Z namenom izboljšanja, povrnitve ali ohranjanja zdravja ljudi želi znanje prenašati na vsa družbena okolja. 

 

   STRATEGIJA

 

Dokument Strategija za področje izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela UP FVZ za obdobje 2018-2021 predstavlja razvojno usmeritev UP FVZ v naslednjem obdobju ter obvezo študentov in zaposlenih, da bodo tvorno prispevali k uresničevanju njenih ciljev. UP FVZ je za dvig kakovosti izvajanja izobraževalnega procesa prepoznala in si zastavila lastne strateške cilje na področju izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela.

 

 

dodiplomski študijski programi podiplomski študijski programi

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica