Zgodovina

 

Z gospodarskim razvojem Primorske je nastala potreba po lastni univerzi še bolj očitna. Tako so župani obalnih občin, predsednik obalne skupščine in predstavniki primorskega gospodarstva 30. marca 1993 podpisali Pismo o nameri za ustanovitev visokošolskega središča na Slovenski obali in 20. novembra 1995 Pismo o nameri za zagotavljanje pogojev razvoja visokega šolstva v občinah Izola, Koper in Piran.

Na osnovi teh pobud so primorske občine ustanovile in financirale delovanje Visokošolskega središča, ki naj bi imel nalogo ustanavljanja visokih šol in fakultet na Primorskem.

 • Marec 2002

Na osnovi pozitivnega mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda je bila ustanovljena Visoka šola za zdravstvo Izola.

Za v. d. dekanje je bila imenovana Nadja Plazar, spec. med. biokemije, višja predavateljica.

Imenovan je bil začasni senat Visoke šole za zdravstvo Izola v naslednji sestavi: Nadja Plazar, spec. med. biokemije, višja predavateljica; prof. dr. Borut Štrukelj; mag. Bojana Filej, višja predavateljica; Petra Kersnič, predavateljica; doc. dr. Tomislav Klokočovnik; dr. Aleksandra Zadel.

 • April 2002

Začasni senat VŠZI je na svoji 1. seji sprejel dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega. Sprejel je sklep, da se predloži Svetu za visoko šolstvo R Slovenije vloga za soglasje k študijskemu programu.

VŠZI se je registrirala kot samostojni visokošolski zavod na Okrožnem sodišču v Kopru.

 • Julij 2002

Svet za visoko šolstvo R Slovenije je dal soglasje k predloženemu visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu Zdravstvena nega in priporočil izvajanje programa na Visoki šoli za zdravstvo Izola.

Objava razpisa za vpis v 1. letnik dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega.

 • Oktober 2002

Vpis prve generacije študentov v na redni študij dodiplomski visokošolski strokovni program Zdravstvena nega.

Prva je konstitutivna seja akademskega zbora Visoke šole za zdravstvo Izola.

 • November 2002

Konstituitira se upravni odbor Visoke šole za zdravstvo Izola v sestavi: predstavniki ustanovitelja: mag. Marjan Tkalčič, višji predavatelj - predsednik in dr. Oskar Fritz - podpredsednik; predstavnica delavcev, ki opravlja visokošolsko dejavnost šole: Petra Kersnič, predavateljica; predstavnica nepedagoških delavcev šole: Klara Puhov, v.d. tajnika šole in predstavnica študentov: Sonja Kos.

 • Februar 2003

Sprejet odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem.

 • Marec 2003

Z vpisom v sodni register se je ustanovila Univerza na Primorskem.

 • April 2003

Visoka šola za zdravstvo Izola je postala uradna ustanovna članica Univerze na Primorskem.

 • Julij 2003

Začasni senat UP in upravni odbor UP sta sprejela Statut Univerze na Primorskem.

 • September 2003

UP VŠZI začne skupaj z ostalima dvema visokima zdravstvenima šolama pripravljati elaborat o novem dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvene nega, usklajenega z določili direktiv Evropske unije.

 • Oktober 2003

Vpis druge generacije študentov v dodiplomski visokošolski strokovni študijski program zdravstven nega.

Na seji akademskega zbora Visoke šole za zdravstvo Izola je bil konstituiran prvi senat Visoke šole za zdravstvo Izola.

 • November 2003

Na predlog senata Visoke šole za zdravstvo Izola je rektorica Univerze na Primorskem, dr. Lucija Čok imenovala mag. Nadjo Plazar za dekanjo Visoke šole za zdravstvo Izola, članico Univerze na Primorskem.

Brucovanje študentov UP VŠZI.

 • December 2003

Senat Univerze na Primorskem sprejme novi dodiplomski študijski program Zdravstvena nega, ki je usklajen z določili direktiv Evropske unije in ga posreduje v soglasje Svetu za visoko šolstvo RS.

 • Januar 2004

Svet za visoko šolstvo RS poda soglasje k novem dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvene nega.

 • Februar 2004

Senat UP VŠZI je na svoji 2. redni seji sprejel prvo Samoevalvacijsko poročilo Visoko šole za zdravstvo Izola.

Na predlog senata UP VŠZI je dekanica imenovala predstojnico katedre za Zdravstveno nego.

Senat UP VŠZI imenuje tričlansko Komisijo za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in visokošolskih sodelavcev Visoke šole za zdravstvo Izola.

Senat UP VŠZI in upravni odbor UP VŠZI sprejmeta Program dela in finančni načrt UP VŠZI za leto 2004.

 • Marec 2004

Sprejme se Program dela in finančni načrt Univerze na Primorskem za leto 2004.

 • Maj 2004

MŠZŠ je v Uradnem listu RS objavila razpis za gradbeno obrtniška dela z zunanjo ureditvijo in priključki za UP VŠZI v prizidku Splošne bolnišnice Izola.

 • Julij 2004

MŠZŠ Izbere izvajalca gradbeno obrtniških del in prične se gradnja prostorov za UP VŠZI.

 • Avgust 2004

UP VŠZI prvič izvede vpis študentov preko Interneta - Študentskega informacijskega sistema.

 • Oktober 2004

Na VŠZI začne delovati tutorski sitem. Vpisana prva generacija študentov v prenovljeni visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, usklajenim z direktivami Evropske unije.

 • December 2005

Svečana otvoritev novih prostorov šole v neposredni bližini Splošne bolnišnice Izola.

 • Junij 2006

Svečana podelitev prvih diplom.

 • Julij 2006

Pridobljeno soglasje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije k visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu Prehransko svetovanje - dietetika.

 • Oktober 2006

Vpisana prva generacija študentov v visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega , ki se v sodelovanju z VIRS Primorska izvaja v dislocirani enoti šole v Šempetru pri Gorici.

 • Oktober 2007

Vpisana prva generacija študentov v visokošolski strokovni študijski program Prehransko svetovanje- Dietetika.

 • Študijsko leto 2008 / 2009

Uvedba podiplomskega magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega in vpisana prva generacija študentov v podiplomski magistrski študij.

 • 17. junij 2010

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu je odobrila vlogo Visoke šole za zdravstvo Izola za preoblikovanje v Fakulteto za vede o zdravju. Formalno bo potrditev potrebna tudi v Parlamentu RS.

 • 29. september 2010

Otvoritev simulacijskega centra za zdravstveno nego. UP Visoka šola za zdravstvo Izola odpre moderen simulacijski center za izobraževanje in usposabljanje predvsem na področju zdravstvene nege kritično bolnega pacienta.

 • Študijsko leto 2011 / 2012

Svet NAKVIS-a je podal pozitivno mnenje k volgi za akreditacijo magistrskega študijskega programa Dietetika in vpisana je prva generacija študentov v podiplomski študij 2. stopnje Dietetika.

 • 10. november 2011

Z vpisom v sodni register se je Visoke šole za zdravstvo Izola tudi formalno preoblikovala v Fakulteto za vede o zdravju. 

 • Marec 2012

Izid prve monografije fakultete za vede o zdravju z naslovom "Razsežnosti kakovostnega staranja".  Fakulteta praznuje svojo 10. obletnico ustanovitve.

 • Marec 2014

26. 3. 2014 se na novo ustanovljeni znastveno-raziskovalni inštitut UP FVZ poimenuje v Inštitut za živila, prehrano in zdravje

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica