Higiena in obvladovanje okužb v zdravstvu

Vsebina predmeta:
 

 

Izvajalci:

 

Higiena in obvladovanje okužb v zdravstvu:

Študent spozna osnove iz področja higiene ter njen pomen v vseh človekovih dejavnostih, posebej v zdravstveni dejavnosti. Študent se nauči osnovnih higienskih načel in pomena dobrih higienskih praks. Spozna osnovne vzroke za nastanek in prenos bolnišničnih okužb vezanih na delo zdravstvene nege. Spozna glavne povzročitelje mikrobnih obolenj, ki se pojavljajo v bolnišnicah, spozna dejavnike tveganja, ukrepe in postopke, s katerimi zaščitimo bolnike in zaposlene. Ob tem študent razvije celosten pogled na higieno, pridobi znanje in veščine o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami, kar mu omogoča spoznanja vključevati v vsakodnevno strokovno delo. 

Zdravstvena nega in obvladovanje okužb v zdravstvu: 

Namen predmeta je, da študent  spozna osnovne vzroke za nastanek in prenos bolnišničnih okužb vezanih na delo zdravstvene nege in osnovne ukrepe za njihovo preprečevanje, zaščito pacienta in zdravstvenega delavca, razume osnovna higienska načela in pomen dobrih praks v preprečevanju prenosa okužb v zdravstvu, seznani se z osnovnimi ukrepi preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ter jih zna uporabiti v praksi, pridobi znanje in veščine o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami.

 

Preverjanje znanja:

 • pisni izpit

 

 • Študijska literatura:

  Higiena in obvladovanje okužb v zdravstvu:

  Osnovna literatura
  1. Likar K, Bauer M (2006). Izbrana poglavja iz higiene. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo
  2. Dragaš A, Škerl M (2004). Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba ZRC SAZU
  3. Gubina M, Dolinšek M, Škerl M (1998). Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo 

  Dodatna literatura
  1. Veljavni predpisi s področja higiene in obvladovanja bolnišničnih okužb
  2. Aktualna periodika: članki iz strokovnih revij in interneta
  3. Mayhall CG (2004). Hospital epidemiology and infection control 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins

  Zdravstvena nega in obvladovanje okužb v zdravstvu: 

  Osnovna literatura
  1.    izročki predavanj 
  2.    Dragaš A, Škerl M (2004). Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba ZRC SAZU
  3.    Gubina M, Dolinšek M, Škerl M (1998). Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo 
  Dodatna literatura
  1.    Sodobne smernice, standardi na področju preprečevanja BO
  2.    Aktualni domači in tuji članki, raziskave, statistični podatki

Prijava VIS

Prijava e-učilnica