Interreg

 

 

Diseminacijska konferenca v okviru projekta INTEGRA (INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020)
ŽENSKE, MIGRACIJE IN ZDRAVJE

 

NAMEN in VSEBINA: Diseminacijska konferenca je organizirana v okviru projekta INTEGRA: Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje. Namen konference je izpostaviti nekatera pomembna vprašanja, ko govorimo o zdravstveni oskrbi migrantk ter pomenu ustrezne usposobljenosti zdravstvenih delavcev pri upoštevanju kulturnega ozadja v zdravstveni oskrbi izhajajoč iz rezultatov raziskave. V okviru konference bo organizirana tudi okrogla miza na kateri bodo predstavniki različnih vladnih, nevladnih, stanovskih in projektno-partnerskih organizacij izpostavili svoje izkušnje in poglede na vprašanja povezana z zdravjem migrantk. Organizirana bo tudi predstavitev znanstvene monografije Ženske, migracije in zdravje: zagotavljanje transkulturne zdravstvene oskrbe.

 

DATUM: 7. 2. 2019


KRAJ: Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

 

KOTIZACIJA: Udeležba na konferenci je brezplačna.
 

JEZIK KONFERENCE: Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Udeležencem bodo na razpolago povzetki kratkih predavanj v slovenskem in italijanskem jeziku, ki jih bodo prejeli neposredno pred pričetkom konference.
 

PRIJAVA: Prijava na konferenco ni več možna.
 

DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE: Udeleženci dogodka prejmejo Potrdilo o udeležbi. Program konference je bil oddan v postopek vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Udeleženci, ki bodo želeli pridobiti kreditne točke na Zdravniški zbornici Slovenije, bodo za dodelitev lahko zaprosili na posebnem obrazcu s priloženim programom konference ter potrdilom o udeležbi.

 

Lead partner / Partner principale / Vodilni partner

Project partner / Partner di progetto / Projektni partnerji

Associate partner / Partner associato / Pridruženi partner

Program konference.


https://www.ita-slo.eu/sl/integra

 

V okviru projekta INTEGRA bo 13. 4. 2019 v Trstu organizirana zaključna konferenca projekta. Program dogodka dobite tukaj.

 

     

 

 

 

Zgodovina

Več

Prijava VIS

Prijava e-učilnica