Javno zdravje in promocija zdravja z zdravstveno vzgojo

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Javno zdravje:

Študent spozna osnovne teoretične pojme in koncepte  javnega zdravja. Seznanjen je z metodami preučevanja pojavov, povezanih z zdravjem in drugimi metodami dela v javnem zdravju. Prepozna in vrednoti velike javnozdravstvene probleme in dejavnike tveganja zanje ter možnosti za njihovo obvladovanje. Razlikuje med različnimi oblikami zdravstvene preventive. Študent razume procese prepoznavanja, določevanja in nadzorovanja nevarnosti, ki so ji podvrženi ljudje zaradi izpostavljenosti škodljivim dejavnikom. Pouči se o organizaciji zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja z zdravstveno zakonodajo.

Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo in klinično usposabljanje

Študent spozna zgodovinski in strokovni razvoj promocije zdravja ter se seznani s temeljnimi opredelitvami in osnovnimi koncepti delovanja. Seznani se z determinantami zdravja, podpornimi okolji, medsektorskim ter interdisciplinarnim povezovanjem in sodelovanjem v promociji zdravja, spozna ukrepe, proces, koordiniranje in načine vrednotenja v promociji zdravja ter spozna pomen in vlogo promocije zdravja v javnem zdravju. Študent spozna razliko med primarno, sekundarno in terciarno zdravstveno vzgojo in vlogo zdravstvenega vzgojitelja na posameznem nivoju. Študent zdravstvene nege zna uporabiti sodobne oblike in metode dela glede na zastavljene zdravstveno-vzgojne cilje in razume in utemelji ciklus zdravstvene vzgoje po posameznih fazah. Študent pozna kriterije za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev ter jih zna operativno oblikovati. Sposoben je povezati že osvojeno znanje in svoje ideje v izdelavo učne priprave za zdravstveno-vzgojno delo oziroma nastop in ga pred določeno populacijo tudi izvede v sklopu kliničnega usposabljanja, kar pomeni, da je študent sposoben javnega nastopanja. Hkrati študent razvije učne spretnosti in ima pozitiven odnos in odgovornost za lastno učenje ter se zaveda svoje vloge vzgojitelja za zdravje ljudi.

Preverjanje znanja:

Javno zdravje:

 • pisni izpit 

Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo: 

 • zdravstvenovzgojni nastop (pogoj za pristop k izpitu) 20%
 • pisni ali ustni izpit 80%

 

 • Študijska literatura:

  Javno zdravje 
  Osnovna literatura:

  • Zadnik V. Prosojnice s predavanj
  • Zaletel-Kragelj L, Eržen I, Premik M. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2007.
  • Gillam S, Yates J, Padmanabhan B. Essential public health. Theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

   

  Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo 

  Osnovna literatura:

  • Hoyer S. Pristopi in metode v zdravstveni vzgoji. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo Ljubljana, 2005.
  • Zaletel – Kragelj L, Eržen I, Premik M. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2007.
  • Izročki predavanj

  Dodatna literatura:

  • Aktualni članki s področja promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v slovenskih in tujih strokovnih revijah in zbornikih./
  • Drugi aktualni članki v tekoči periodiki/ Other current articles in current periodicals: Zdravstveno varstvo, Obzornik zdravstvene nege. 

   

   

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica