Vpis - Prehransko svetovanje - dietetika

Trajanje študija

Študij traja tri leta.

 

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Prehransko svetovanje - dietetika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk

 

Vpisna mesta (1. letnik) za državljane RS in držav članic EU:

 

Redni

Izredni

Prehransko svetovanje - dietetika (VS)

- Izola

45

30

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije):

 

Redni

Izredni

Prehransko svetovanje - dietetika (VS) 

- Izola

5

3

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante:

 

Redni

Izredni

Prehransko svetovanje - dietetika (VS)

- Izola

2

2

 

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje):

Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica