Dejavnost VŽU

UP Fakulteta za vede o zdravju (v nadaljevanju UP FVZ) izvaja dva prvostopenjska strokovna študijska programa Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – dietetika, dva drugostopenjska magistrska študijska programa Zdravstvena nega in Dietetika ter študijski program Aplikativna kineziologija na vseh treh stopnjah. Na področju vseživljenjskega izobraževanja si je UP FVZ zadala poslanstvo zagotavljanja permanentnega visoko strokovnega in kakovostnega izobraževanja s področja zdravstvene nege, prehranskega svetovanja, dietetike, aplikativne kineziologije in povezanih strok, ter širjenje znanja o skrbi za zdravje v lokalni skupnosti in širši družbi. Svoje poslanstvo uresničujemo preko organizacije in izvedbe neformalnih oblik izobraževanja (seminarji, tečaji, delavnice, letne konference), oblikovano imamo tudi ponudbo akreditiranih delov študijskih programov.

Neformalna izobraževanja zagotavljajo implementacijo teoretičnih spoznanj v prakso, s kombinacijo frontalne in aktivnih metod dela. Med temi je tudi uporaba sodobnega simulacijskega centra, ki omogoča izobraževanje in usposabljanje predvsem na področju zdravstvene nege kritično bolnega pacienta, tudi za že zaposlene v zdravstvu.

Letno izvajamo več vsebinskih sklopov strokovnih izobraževanj, namenjenih kliničnim mentorjem in mentorjem praktičnega usposabljanja študentov v učnih zavodih UP FVZ, diplomiranim medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenikom ter ostalim zaposlenim v zdravstveni negi, zaposlenim na področju prehranskega svetovanja in dietetike ter drugim akterjem, ki se pri izvajanju svoje dejavnosti srečujejo z vsebinami, ki jih ponujamo v sklopu izobraževanj.

V letu 2019 načrtujemo izvedbo programa strokovnih izpopolnjevanj za širšo strokovno javnost, ki vključuje devet (9) vsebinskih sklopov izobraževanj:

  • strokovno izobraževanje Zagotavljanje fizioloških potreb po vitaminih in mineralih
  • strokovno izobraževanje Medkulturna zdravstvena oskrba
  • strokovno izobraževanje Stresna urinska inkontinenca: prepoznavnost, kirurško zdravljenje in preventivni ukrepi
  • strokovno izobraževanje Alergijska stanja
  • strokovno izobraževanje Načrtovanje prehrane z orodjem PRODI
  • strokovno izobraževanje Vpliv okolja na zdravje
  • 6. Dan mentorjev UP FVZ
  • strokovno izobraževanje Najpogostejše mišične poškodbe v športu otrok in mladostnikov, prepoznavanje dejavnikov tveganja in preventivno ukrepanje
  • strokovno izobraževanje Novi pristopi k vzdržljivostnemu treningu: intenzivnost in periodizacija makronutrientov

Program strokovnih izobraževanj je licenčno vrednoten na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 

UP FVZ organizira tudi letno konferenco s področja zdravja različnih starostnih skupin in druge dogodke, namenjene promociji izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, medsebojnemu prenosu znanstvenih in strokovnih spoznanj ter razvoju znanstvenih disciplin. Informacije o terminih in vsebini izobraževanj so sproti objavljene na spletni strani UP FVZ.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica