Praktično usposabljanje 2

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Praktično usposabljanje 2:

Namen praktičnega usposabljanja je, da študent pod vodstvom kliničnega mentorja iz učnega zavoda preko praktičnega usposabljanja spoznava značilnosti zdravstvene nege ter ob pomoči kliničnega mentorja izpopolni znanje pridobljeno tekom študija, in sicer  spozna praktično vsebino dela v zdravstveni negi;  spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop; razvije moralno etični odnos in odgovornost do pacientov, zdravstvenih delavcev in do stroke zdravstvene nege, doseže cilje in pridobi kompetence navedene v učnem načrtu za strokovno področje praktičnega usposabljanja po končanem 2. letniku: Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo, Zdravstvena nega kirurškega pacienta in Zdravstvena nega internističnega pacienta. 

 

Preverjanje znanja:

Študent v celoti opravi praktično usposabljanje (100 %), odda dokumentacijo praktičnega usposabljanja in je pozitivno ocenjen s strani kliničnih mentorjev:

 

  • Študijska literatura:
    Osnovna literatura: Sklic na učne načrte predmetnika 2. letnik (Zdravstvena nega kirurškega pacienta s kirurgijo in s kliničnim usposabljanjem, Zdravstvena nega internističnega pacienta z interno medicino in s kliničnim usposabljanjem)

Prijava VIS

Prijava e-učilnica