Projekti

   Domači projekti

 • J3-8209 Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije
  Trajanje temeljnega projekta:
  1. 5. 2017 – 30. 4. 2020
   
  Vodja projekta:
  Doc. dr. Lovro Žiberna
   
  Koordinator projekta na UP FVZ:
  Doc. dr. Ana Petelin
   
  Projektni partner/ji:
  • Univerza v Novi Gorici
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

  ​Povezava: Sicris

   
  Povzetek: 

  Bilirubin je v krvi prisoten v različnih kemijskih oblikah, in sicer konjugiran z glukuronsko kislino (direktni bilirubin), nekonjugiran-vezan na serumski albumin (indirektni bilirubin) in nekonjugiran-nevezan (prosti bilirubin). Bioaktivna oblika je prosti bilirubin, ki se ne meri rutinsko pri kliničnih preiskavah. Šele pred kratkim je bil prosti bilirubin v serumu prvič izmerjen z metodo, ki smo jo objavili leta 2014. Takrat smo na 3 posameznikih ocenili, da je prostega bilirubina v serumu približno 10 nM. Pomembno je poudariti, da lahko nanomolarne koncentracije bilirubina zaščitijo celice pred 10.000-kratnim molskim prebitkom oksidantov, če sta obe snovi dodani eksogeno v celično kulturo. Ta izjemen učinek je moč razložiti s hipotezo, da se bilirubin, ki deluje kot antioksidant, ki ob prisotnosti prostih radikalov oksidira v biliverdin, nato pa ga reciklira encim biliverdin reduktaza nazaj v molekulo bilirubina. Skratka, bilirubin je močan endogeni antioksidant s protivnetnim in proti-trombotičnim delovanjem. Prav tako je v negativni povezavi s tveganjem za srčno-žilne bolezni, kot so ishemične bolezni srca, hipertenzija, diabetes tipa II, presnovni sindrom, debelost in ostale. Pomembno je, da lahko nekatere pozitivne spremembe načina življenja, kot npr. izguba telesne teže ali prenehanje kajenja, privedejo do značilno višjih vrednosti celokupnega serumskega bilirubina. Mi predpostavljamo, da ima bilirubin potencial kot biomarker za ugotavljanje pred-bolezenskih stanj (pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni) in da je možno serumske vrednosti bilirubina spreminjati.

   

  Modulacija serumskih vrednostih bilirubina je možna ali preko: i) pozitivne spremembe življenjskega sloga (posledica manjše porabe bilirubina zaradi manjšega oksidativnega stresa in manjšega vnetja) ali ii) farmakološke intervencije (povečanje koncentracije bilirubina v serumu):  s povečanjem sinteze bilirubina (indukcija biliverdin reduktaze (BVR) in  hem oksidaze-1 (HO-1), ki sta odgovorna za sintezo bilirubina), zaviranje privzema v jetrne celice (zaviranje aktivnosti organskih anionskih transporterjev (OATP) in bilitranslokaze (BTL), zaviranja njegove presnove v jetrnih celicah (zaviranje aktivnosti UDP-glukuronoziltransferaze (UGT1A1), ali preko izpodrivanja iz albumina(interakcije zdravilne učinkovine z bilirubinom, ki je vezan na albumin).

  »Projekt J3-8209 Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«

 • ŠOLSKI LONEC

  Projekt »Nadgradnja spletnega portala Šolski lonec v podporo implementaciji smernic zdravega prehranjevanja«

   

  Trajanje projekta:

  1. 1. 2017 do 30. 11. 2019 

   

  Vodilni partner:

  Nacionalni inštitut za javno zdravje

   

  Koordinator projekta na FVZ:

  asist. Marjana Benigar Manias

   

  Sodelujoči na FVZ:

  doc. dr.Tamara Poklar Vatovec, doc. dr. Zala Jenko Pražnikar

   

  Projektni partner:

  Institut »Jožef Stefan«

   

  Povzetek: 

  Šolski lonec predstavlja osrednji nacionalni podporni portal udejanjanju Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

  Ključni namen programa je nadgraditi spletni portal www.solskilonec.si, katerega vzpostavitev je v letih 2013 in 2014 prav tako podprlo Ministrstvo za zdravje.

  Pri nadgradnji bomo v sklopu nadgradnje portala posebno pozornost posvetili:

  • izboljšanju prehranjevanja otrok in mladostnikov;
  • ozaveščanju različnih populacijskih skupin o zdravem načinu prehranjevanja;
  • širjenju dobrih praks in pristopov pri izvajanju prehrane in prehranske vzgoje v šolah in vrtcih;
  • nadgradnji informacijske podpore za učinkovitejše izvajanje Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih; ter
  • zagotavljanju dostopnosti do strokovnih in preverjenih informacij o zdravi prehrani otroka in mladostnika.

  Projekt v 95% sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

 • STAR-VITAL "Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev"

  Projekt STAR-VITAL "Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev"

   

  Trajanje projekta:

  1. 9. 2017 - 30. 9. 2022

   

  Vodilni partner:

  • UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

   

  Projektni partnerji:

  • UP Fakulteta za management
  • Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

  Sodelujoči na UP FVZ:

  • izr. prof. dr. Nejc Šarabon, vodja projekta
  • doc. dr. Matej Voglar
  • doc.dr. Mojca Stubelj
  • doc. dr. Katarina Babnik

   

  Celotna vrednost projekta:

  • 1,5 mio. €

   

  Namen projekta:

  V okviru projekta bomo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovali in implementirali celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t.i. management starejših (za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija).

   

  Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS - 80%, MDDSZ - 20%).

  Image result for ESS LOGOTIPImage result for mddsz logotip

   

 • Bilaterala SLO-SRB: UČINKI POSPEŠENE RASTI OTROK IN STARANJA ODRASLIH NA KINESTETIČNO ZAZNAVANJE - POMEN ZA FUNKCIONALNO GIBANJE
  Trajanje bilateralnega projekta ARRS:
  1.1.2018 - 31.12.2019
   
  Vodja projekta na UP FVZ:
   
  Sodelujoči partner:
  Univerza v Beogradu
   

  Povzetek: 

  V predlaganem projektu bomo uporabili prečno-presečne kakor tudi intervencijske študije, katerih namen je primerjava kinestetične funkcije med različnimi starostnimi skupinami in otroci katerih rast je pospešena v primerjavi s tistimi, ki rastejo bolj usklajeno.

   

  »Bilateralni projekt SLO-SRBz naslovom "UČINKI POSPEŠENE RASTI OTROK IN STARANJA ODRASLIH NA KINESTETIČNO ZAZNAVANJE - POMEN ZA FUNKCIONALNO GIBANJE" sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«

 • InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja

  Projekt InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja je bil izbran v okviru razpisa »Vključevanje  uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Razpis se je izvedel v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.

  Operativni program spodbuja prožne oblike učenja in podpira kakovostno karierno orientacijo šolajoče se mladine na vseh ravneh izobraževalnega sistema (Cilj: 10.1.3). Projekt InoTeZ se v večjem delu financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada (80 %), razliko pa priskrbi Slovenija. Podobna projekta se izvajata tudi na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru.

  Aktivnosti projekta InoTeZ je UP začela izvajati maja 2017, zaključila pa jih bo septembra 2020. V tem času bo projektna skupina, v katero so vključeni predstavniki vseh pedagoških članic UP, vzpostavljala pogoje, ki bodo učiteljem in študentom omogočili učinkovito uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v pedagoškem procesu. Osnovni cilje projekta je vzpostavitev enotne tehnične in pedagoško-didaktične podpore, ki bo visokošolskim učiteljem, sodelavcem in študentom na razpolago tudi po zaključku projekta. Z vključevanjem IKT v pedagoški proces bo vzpostavljen sodoben in k študentu usredinjen način dela, ki bo pripeval k zagotavljanju kakovosti pedagoškega dela. Za uresničitev ciljev projekta je bil opravljen posnetek stanja s tehničnega in pedagoško- didaktičnega vidika. Na osnovi posnetka stanja in proučevanja sodobnih tokov na področju visokošolskega izobraževanja bo projektna skupina pripravila modele uporabe IKT v pedagoškem procesu za različna študijska področja. Modeli bodo preverjeni v praksi in kasneje tudi dopolnjeni. V okviru projekta bodo pripravljeni vsi potrebni spremljevalni dokumenti za uvajanje IKT v pedagoški proces, spremljanje ter zagotavljanje kakovosti uporabe IKT v pedagoškem procesu.

  V projektu InoTeZ sledimo smernicam Evropske komisije po odpiranju izobraževanja iz leta 2013. V okviru projekta InoTeZ nastajajo številna prosto dostopna gradiva namenjena študentom UP in tudi širši javnosti. Vsa gradiva bodo že med izvajanjem, predvsem pa po zaključku projekta, dostopna na portalu Odprta UP (https://odprtaup.upr.si/). Prek vsakoletne konference Lastovke UP, ki se bo odvijala v tednu odprtega učenja (https://www.openeducationweek.org/), bomo dobro prakso izmenjali in širili na ostale učitelje in drugo zainteresirano javnost.

   

  Koordinatorica projekta: dr. Viktorija Florjančič (UP Fakulteta za management)

  Člani projektne skupine: dr. Boštjan Žvanut in dr. Patrik Pucer (UP Fakulteta za vede o zdravju), mag. Šarolta Godnič Vičič (UP Fakulteta za turistične študije – Turistica), dr. Branko Kavšek (UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo), dr. Jernej Vičič (UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo, IAM), dr. Dejan Hozjan (UP Pedagoška fakulteta) in dr. Stanko Pelc (UP Fakulteta za humanistične študije, UP Pedagoška fakulteta).

  Trajanje projekta: 2017-2020

  Projekt financirata: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad Evropske unije

   

  InoTeZ

   

  Image result for logotip mizš

  Image result for logotip ess

 • Bilaterala SLO-SRB: NOV IZDELEK ZA PREHRANO TELESNO AKTIVNE POPULACIJE
  Trajanje bilateralnega projekta ARRS:
  1.1.2018 - 31.12.2019
   
  Vodja projekta na UP FVZ:
   
  Sodelujoči partner:
  Institute of Food Technology in Novi Sad
   

  Povzetek: 

  Interdisciplinarni projekt bo omogočal izdelavo in biološko testiranje novih dietnih prehranskih izdelkov, ki bodo prilagojene telesno aktivnim osebam in športnikom. Prehrana po telesni aktivnosti predstavlja pomemben dejavnik v načrtovanju režima prehranjevanja, saj pripomore k regeneraciji telesa. V ta namen bo srbski partner razvijal dietne prehranske izdelke v obliki tablic obogatenih z dodatki, slovenska stran pa bo ovrednotila biološke aktivnosti novih izdelkov.

   

  »Bilateralni projekt SLO-SRBz naslovom "NOV IZDELEK ZA PREHRANO TELESNO AKTIVNE POPULACIJE" sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«

 • Bilaterala SLO-ZDA: PROUČEVANJE GIBALNEGA NADZORA IZBRANIH DELOVNIH NALOG S CILJEM ERGONOMSKIH IN KINEZIOLOŠKIH UKREPOV PRI BOLEČINI V SPODNJEM DELU HRBTA
  Trajanje bilateralnega projekta ARRS:
  1.1.2018 - 31.12.2019
   
  Vodja projekta na UP FVZ:
   
  Sodelujoči partner:
  The Pennsylvania State University
   

  Povzetek: 

  Bolečina v spodnjem delu hrbta (BSH) je najpogostejša mišično-skeletna problematika današnje populacije. Namen naše študije je razviti metodologijo za prepoznavanje mišičnih sinergizmov med nalogami sklanjanja, dviganja bremen in potiskanja. Študijo bomo izvedli na treh vzorcih ljudi: a) zdravih ljudeh, ki sicer poklicno ne opravljajo tovrstnih gibalnih nalog, b) ljudeh, ki redno v delovnem procesu izvajajo tovrstne naloge  in c) ljudeh, ki imajo prisotno kronično ideopatsko bolečino v ledvenem delu hrbta.

   

  »Bilateralni projekt SLO-ZDA z naslovom "PROUČEVANJE GIBALNEGA NADZORA IZBRANIH DELOVNIH NALOG S CILJEM ERGONOMSKIH IN KINEZIOLOŠKIH UKREPOV PRI BOLEČINI V SPODNJEM DELU HRBTA" sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«

 • INTERDISCIPLINARNI PRISTOP PRI OBRAVNAVI PREKOMERNO HRANJENIH OTROK IN MLADOSTNIKOV

  Projekt »Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov«

   

  Trajanje projekta:

  1. 1. 2017 do 31.12.2019

   

  Vodilni partner:

  Rdeči križ Slovenije - Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič

   

  Koordinator projekta na FVZ:

  doc. dr. Tamara Poklar Vatovec

   

   

  Projektni partner:

  UP Fakulteta za vede o zdravju

   

  Povzetek: 

  Program Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov je plod triletnega dela ekipe strokovnjakov s področja pediatrije, dietetike, gibalne aktivnosti in psihološke obravnave. Cilji programa so: izboljšanje prehranjevanja otrok in mladostnikov; okrepiti zdravje socilano-ekonomsko ogroženih s ponudbo zdravju koristnih živil v okviru programa zdravljenja; povečati delež ozaveščene populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje; izboljšati strokovno usposobljenost zaposlenih v zdravstvu na področju spremljanja prehranjenosti otrok in mladostnikov; povečati delež telesno dejavne izbrane populacije otrok in mladostnikov s prekomerno telesno maso in njihovih staršev; ponudba programa za spodbujanje telesne dejavnosti.

   

  Projekt v 95% sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

  http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/logo_DTS/logo_DTS_nacprog_300x162pix.png

 • PKP: PROICECREAM - RAZVOJ IN TESTIRANJE SLADOLEDA Z DODATKOM PROBIOTIČNIH MIKROBNIH KULTUR
  PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020

  RAZVOJ IN TESTIRANJE SLADOLEDA Z DODATKOM PROBIOTIČNIH MIKROBNIH KULTUR (PROICECREAM)

  PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020

   

  Trajanje projekta:

  1. 3. 2019 – 31. 7. 2019

   

  Vodja projekta:

  doc. dr. Boris Kovač

   

  Sodelujoči:

  Katarina Merše Lovrinčević, predavatelj, Katja Bezek, predavatelj

   

  Projektni partner:

  Incom d.o.o. 

   

  Povzetek: 

  Projekt je obsegal 7 med seboj povezanih sklopov aktivnosti, opisanih v nadaljevanju.

  AKTIVNOST 1. Oblikovanje delovne skupine; mentor je študente seznanil z vsebino projekta in jim zagotovil ustrezno znanstveno in strokovno literaturo za pridobitev osnovnih teoretičnih znanj, ki so specifična za izvajanje nalog tega projekta in jih uvedel v delo na projektu. Delovni mentor v podjetju je organiziral delo in določil raziskovalce za dela, ki so potekala v živilskem podjetju.

  AKTIVNOST 2. Priprava delovnih receptur za izdelke; na podlagi dosedanjih lastnih raziskav in izkušen, ter obsežnega pregleda podatkov iz literature in izkušenj delovnega mentorja smo izdelali delovne recepture za skupino sladolednih izdelkov, v obliki lučk. Kot mikrobno kulturo smo predvideli probiotične bakterije iz rodov Lactobacillus in Bifidobacterium, v skladu s priporočili proizvajalca. 

  AKTIVNOST 3. Po predvidenih recepturah so v laboratoriju živilskega podjetja pripravili pilotne testne izdelke sladoledov v obliki lučk. Izdelane so bile v dveh različicah, z vgrajenimi probiotiki in brez.

  AKTIVNOST 5. Izvedlo se je preverjanje preživelosti in stabilnosti dodanih mikrobnih kultur v okviru roka trajanja izdelka, testiralo se je ob času 0 in še v štirih časovnih presledkih, zadnje testiranje je bilo izvedeno po štirih mesecih od izdelave. 

  AKTIVNOST 6. Izdelke smo testirati v mini klinični študiji na skupini zdravih posameznikov. Na preiskovancih, ki so dva tedna uživali probiotični sladoled ali placebo sladoled smo preverjali vpliv sladoleda na zmanjšanje števila kariogenih bakterij v vzorcu sline. Preiskovanci so izpolnili tudi anktna vprašalnika o pogostosti uživanja živil in dodatkov s probiotičnimi mikroorganizmi; pogostosti uživanja kariogenih živil in pa vpršaalnik o zadovoljstvu s testiranim izdelkom.

  AKTIVNOST 7. Validacija rezultatov; pregledani in ovrednoteni so bili rezultati in pripravljen koncept nadaljnjih aktivnosti za podjetje.

  Projekt je vključeval vzajemen prenos znanja med UP FVZ in podjetjem.

  Rezultate projektnih aktivnosti lahko strnemo v pet sklopov:

  • Delovne recepture za skupino sladoledov:

  Na podlagi dosedanjih receptur podjetja, izsledkov literature, patentov in izkušenj zunanjih strokovnjakov smo izdelali recepture za sladoled z dodanimi živimi mikrobnimi kulturami.

  • Pilotni izdelki sladoleda, izdelani po recepturah iz prve alineje. Podjetje Incom je izdelalo laboratorijske, pilotne izdelke in placebo izdelke. Izdelki smo uporabili za testiranje na skupini posameznikov. Del vzorcev je služil ugotavljanju časovnega profila stabilnosti, to je preživelosti dodanih mikrobnih kultur.
  • Rezultati določanja preživelosti mikrobnih kultur v pilotnih izdelkih in časovni profil stabilnosti. Določena je bila stabilnost kulture v času 0 do 120 dni po izdelavi.
  • Rezultati vpliva sladoleda na število kariogenih bakterij v vzorcu sline. Na skupini zdravih posameznikov smo ob dvotedenskem uživanju sladoleda v vzorcu sline ugotavljali vpliv na zmanjšanje števila kariogenih bakterij. Uporabljeno je bilo komercialno selektivno gojišče za oceno števila karigogenih bakterij rodu laktobacilus in streptokokus.
  • Skupni rezultat projekta je datoteka s povzetkom ugotovitev projekta, indikacijo potrebnih dodatnih testiranj in usmeritvam za potencialno industrijsko aplikacijo.

  Ekonomska korist rezultatov je v možnosti implementacije pilotnega prototipa v proizvodni program podjetja. Družbena korist rezultatov je večplastna, vključujoč generacijo novih znanj v dolgoročni skrbi za zdravje skozi zdravo prehrano splošne populacije, kot tudi izpostavljene ciljne skupine potencialnih potrošnikov. V kolikor se izvede prenos dosežkov v realno okolje to pomeni dvig dodane vrednosti gospodarstva in posledično splošno družbeno korist. Končni izdelki, ki bi bili pripravljeni po pilotnih recepturah tega projekta so namenjeni splošni uporabi, tako zdravim posameznikom kot tudi populaciji s posebnimi prehranskimi potrebami. Korist predstavlja spodbujanje skupnih razvojnih aktivnosti med gospodarstvom in negospodarstvom. Dolgoročni cilj je spodbujati področje podjetništva, razvoja podeželja, razvoja človeških virov ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in s tem povezanega zdravega načina prehranjevanja.

   

   

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  »Projekt PROICECREAM sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

 • ŠIPK: ŠIPK: PROZ-SIPO - PROMOCIJA ZDRAVJA NAMENJENA SLOVENSKIM POLICISTOM ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020
  ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2020
   
  Trajanje projekta:
  1. 3. 2019 – 30. 6. 2019
   
  Vodja projekta:
  Izr. prof. dr. Nejc Šarabon
   
  Projektni partner/ji:
  • Sindikat policistov Slovenije
   
  Povzetek: 

  Delo v policiji je raznovrstno in včasih tudi nevarno. Od policista zahteva dobro telesno pripravljenost in psihološko stabilnost. Rezultati raziskav nakazujejo, da je delo policistov pretežno sedeče, zaradi česar so pod povečanim tveganjem, saj je sedentarnost pomemben dejavnik tveganja za razvoj številnih nenalezljivih bolezenskih stanj, kot so srčno-žilne bolezni. Dodatno so policisti pogosto izpostavljeni izmenskemu delu, katerega posledice so, nespečnost, utrujenost in težave s koncentracijo, zaradi česar se poveča tveganje za nastanek nezgod na delovnem mestu.  Delo policista je specifično tudi zaradi dodeljenih pooblastil in prisilnih sredstev s katerimi lahko ukrepajo zoper druge ljudi. Pri svojem delu se srečujejo s tragičnimi dogodki in so nemalokrat izpostavljeni grožnjam in časovnim pritiskom. Vse to se odraža v povečanem stresu tako na delovnem mestu kot v prostem času. Zato je promocija zdravja na delovnem mestu za policiste še posebej pomembna.

   

  Namen projekta »Promocija zdravja namenjena slovenskim policistom« (PROZ-SIPO) je bil v sodelovanju s Sindikatom policistov Slovenije zasnovati program promocije zdravja za slovenske policiste, saj se z omenjeno problematiko v Sloveniji nihče poglobljeno ne ukvarja kljub že dokazanim tveganjem za zdravje, ki so jim policisti zaradi specifike dela podvrženi. V projekt so bili vključeni študentje aplikativne kineziologije, dietetike, zdravstvene nege, biopsihologije in trajnostnega grajenega okolja. Projekt je trajal štiri meseca, od marca do junija.

   

  V okviru projekta smo izvedli šest glavnih aktivnosti: ocena trenutnega psihofizičnega stanja s pomočjo vprašalnikov, ki naslavljajo: (i) sedenje, spanje in telesna dejavnost, (ii) prehrana in hidracija, (iii) izmensko delo in stres (skupno izpolnjenih več kot 400 vprašalnikov). Vprašalnike smo nadgradili z individualno oblikovanim, avtomatsko generiranim poročilom za vsak vprašalnik ločeno, v katerem so predstavljeni rezultati in podani predlogi za izboljšave. Poročilo dobi izpolnjevalec takoj ko izpolni vprašalnik.

  Analizo trenutnega stanja s pomočjo vprašalnikov smo nadgradili z veljavnejšimi, objektivnimi meritvami sedenja, spanja in telesne dejavnosti s pomočjo dveh pospeškometrov. Razvili smo vprašalnik o bolečini v spodnjem delu hrbta, ki so ga policisti na meritvah izpolnili. Dodatno smo izvedli fiziološke meritve, ki omogočajo poglobljen vpogled v zdravstvene kazalnike. Prav tako so udeleženci 3 zaporedne dni pisali prehranski dnevnik, na podlagi katerega smo dobili vpogled v njihove prehranske navade. Rezultate meritev smo predstavili v obliki poročila, z dodanimi mednarodnimi priporočili za izboljšanje življenjskega sloga. Napisali smo pet prispevkov, na izbrane teme (i) sedentarnost in gibalna aktivnost, (ii) ergonomija, (iii) prehrana in hidracija, (iv) izmensko delo, (v) stres, z namenom ozaveščanja in dviga izobraženosti s področja promocije zdravja na delovnem mestu.

  Pripravili smo celodnevne seminarje z delavnicami, ki smo jih izvedli v prostorih Fakultete za vede o zdravju v Izoli in Novi Gorici. Seminarji in delavnice so potekali na teme: (i) sedentarnost in gibalna aktivnost, (ii) ergonomija, (iii) prehrana in hidracija, (iv) izmensko delo, (v) stres. Glede na evalvacijski vprašalnik so sodelujoči seminarje v povprečju ocenili kot zelo dobre in tudi izkazali željo po pogostejših podobnih srečanjih.

  Razvili smo mobilno aplikacijo za spodbujanje zdravega življenjskega sloga policistov, ki uporabniku po vnaprej določenem urniku pošilja ozaveščevalna obvestila, predloge za gibanje ipd. Za konec smo napisali daljši prispevek o izvedenem projektu, ki bo objavljen v policijski reviji Varnost v septembru.

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  »Projekt PROZ-SIPO sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

 • ŠIPK: ŽIVSLOG - VPLIV ŽIVLJENJSKEGA SLOGA NA ZDRAVJE MLADIH ŠPORTNIKOV ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020
  ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2020
   
  Trajanje projekta:

  1. 3. 2019 – 30. 6. 2019

   
  Vodja projekta:
  dr. Urška Čeklić, asist.
   
  Sodelujoči:

  doc. dr. Saša Kenig

   
  Projektni partner/ji:
  • Športni klub Salto Koper

   
  Povzetek: 

  Projekt je interdisciplinarno zastavljen in obravnava gimnastičarke iz različnih vidikov: i) področje prehrane, ii) skeletno-mišični sistem, iii) sociološko-psihološka komponenta in iv) didaktično-metodično področje obravnave trenerjev. Namen projekta je bil ugotoviti stanje mladih gimnastičark z obravnavanih vidikov in podati priporočila za varno in ustrezno vadbo z namenom preprečevanja skeletno-mišičnih asimetrij ter posledično poškodb, podučiti gimnastičarke in njihove starše o zdravih in ustreznih prehranjevalnih navadah, podati priporočila o optimalnih in učinkovitih didaktično-metodičnih postopkih vodenja treningov ter seznaniti vključene v projektu o življenjskem slogu gimnastičark.

  Rezultati projekta so na začetku nakazovali, da je stanje skeletno-mišičnega sistema nekoliko zaskrbljujoče, saj so imela dekleta kar nekaj asimetrij, ki lahko nakazujejo na večje tveganje za poškodbe. Po koncu vadbene intervencije, ki je potekala 10 tednov, so se pri večini gimnastičark asimetrije iz 20 % popolnoma odpravile oz. zmanjšale na tako nizko vrednost, da ne predstavljajo tveganja za poškodbe. Analize prehranskih dnevnikov so generalno pokazale, da dekletom primanjkujejo predvsem beljakovine, ki so ključne za regeneracijo tkiv predvsem pri športnikih, ki potrebujejo veliko moči. Z opazovanjem in analiziranjem vodenja treningov smo ugotovili, da je vodenje trenerjev učinkovito, strokovno in predvsem z didaktično-metodičnega vidika ustrezno, kar je pomembno za učinkovitost trenažnega procesa. Kot zadnje področje, ki smo ga obravnavali v projektu je bil življenjski slog gimnastičark, ki je glede na obremenitev njihovega dnevnega urnika z vsemi aktivnostmi, zelo dobro organiziran, prav tako pa so dekleta zelo uspešna v šoli, prosti čas preživljajo učinkovito, ter da jim je gimnastika v veselje in ne breme. Pozitiven stres pred tekmovanji je vedno prisoten in se z njim zelo dobro spoprijemajo, kljub temu pa si želijo v svojem času oz. po končanem treningu, še določenih tehnik sproščanja.

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  »Projekt ŽIVSLOG sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

 • L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive
  Trajanje aplikativnega projekta ARRS:
  1.7.2019 - 30.6.2022
  Projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS z 2828 letnimi urami cenovnega razreda B za obdobje 3 let.
   
  Vodja projekta:
   
  Vodilni partner:
   
  Sodelujoči partnerji:
  - UL Fakulteta za šport
  - Institut "Jožef Stefan"
  - S2P, znanost v prakso, d.o.o.
   
  Sofinancer projekta:
  - Iskra Medical d.o.o.
  - S2P, znanost v prakso, d.o.o.
   
   

  Vsebinski okvir projekta:

  • Vidik vrednotenja telesnih asimetrij:
   • Strukturne, funkcionalne asimetrije
   • Lokalne, integralne asimetrije
   • Funkcionalne – lokalne asimetrije: jakost, gibljivost, moč, stabilnost
   • Funkcionalne – integralne asimetrije: tek, kolesarjenje, (do)skoki
  • Raziskovalni načrt:
   • Študija/faza 1: razvoj metodologije vrednotenja, izvedba prečno-presečne raziskave na treniranih predstavnikih različnih športnih panog, ki se med seboj pomembno razlikujejo glede na gibalno strukturo posamične panoge z vidika zadevne obravnave, t.j. (a)simetričnost gibalne strukture posamičnega športa. Med kriteriji izbora športov oz. športov (športnih disciplin) bi upošteval (a)cikličnost, (an)aerobnost, gibalno simetričnost. Zbrani podatki bodo analizirani v kontekstu razlik med specifično treniranimi skupinami preiskovancev in medsebojnih odnosov različnih vidikov asimetrij. Trajanje M1-M6.
   • Študija/faza 2: retrospektivna študija podatkov iz študije 1 v odnosu do retrospektivno zajetih podatkov o športnih poškodbah in obrabah mišično-skeletnega sistema. M6-M18.
   • Študija/faza 3: prospektivna študija spremljanja športnih mišično-skeletnih poškodb in obrab preiskovancev iz faze 1 (pod-množica izhodiščne skupine), pri čemer se reducirana testna baterija za vrednotenje telesnih asimetrij ciklično ponavlja na 8-12 mesecev. M6-M36.
   • Študija/faza 4: intervencijska študija namenjena iskanju optimalnih vadbenih pristopov za zmanjševanje/odpravljanje funkcionalnih asimetrij, pri čemer se uporabi različne pristope: analitičen, sintetičen, kombiniran. Lokalna asimetrija je lahko razlog integralne, vendar je lahko slednja prisotna tudi brez prve – končna določitev glede zasnove gibalnih intervencij za odpravljanje asimetrij še sledi.
  • Glavni izvirni znanstveni prispevki:
   • Obstajajo nekatere analize odnosov med vidiki asimetrij, vendar predlagana zasnova faze 1 pomembno nadgrajuje obstoječe znanje;
   • Pretekle primerjave so bile na manjših homogenih skupinah športnikov opravljene na zelo omejenem naboru testov/spremenljivk in na način retrospektivnega zajema poškodb. Predlagani študiji faze 2 in 3 tega projekta, pomembno nadgrajuje znanje o pomenu telesnih (a)simetrij za varnost in učinkovitost gibanja, saj naslavlja razlike med športniki v različnih športih s širokim naborom mer telesnih asimetrij kot potencialnih prediktorjev.
   • Najpomembnejši izvirni prispevek projekta daje intervencijska študija, saj v zvezi z odpravljanjem funkcionalnih telesnih asimetrij obstajajo različne prakse in praktično nikakršna znanstvena podpora ali pretekli poskusi optimizacije pristopov z dosego cilja vzpostavitve ustrezne simetričnosti. Tako intervencijska študija kot prospektivna študija sočasnega spremljanja športnih poškodb in telesnih asimetrij bosta dali pomemben prispevek k pojasnjevanju hipotetične vzročno-posledične povezanosti med parametri (a)simetrij in tveganjem za nastanek poškodbe.

 • J3-4259 Priprava in validacija terapevtskih plazmidov brez selekcijskega gena za antibiotično rezistenco za gensko terapijo raka z inducibilnimi in tkivno specifičnimi promotorji

  Trajanje temeljnega projekta:
  1. 7. 2011 – 30. 6. 2014


  Vodja projekta:
  Prof. dr. Maja Čemažar, znanstvena svetnica


  Projektni partner/ji:

  • Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
  • Onkološki inštitut Ljubljana
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Nacionalni inštitut za biologijo


  Povzetek: 
  Izhodišče in predstavitev problema. S povečanim znanjem o človeškem genomu in tehnološkim napredkom na področju molekularne biologije hitro napreduje tudi razvoj genske terapije, vključno z gensko terapijo raka in razvojem DNA cepiv. Eden izmed glavnih ciljev raziskovalcev genske terapije ali DNA cepiv je razvoj varnega in učinkovitega sistema za prenos genov v tarčne celice. To namreč še vedno predstavlja eno od glavnih ovir v razvoju različnih pristopov genske terapije in je ključen dejavnik za uspešnost terapije. Drugi dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju genske terapije, so izbira ustreznega terapevtskega gena, regulacija njegovega izražanja in način vnosa. V predlaganem projektu bomo preučevali dva izmed teh dejavnikov. To sta varnost plazmidne DNA s pripravo plazmidne DNA brez rezistence na antibiotik in regulacija izražanja terapevtskega gena s povezavo terapevtskega gena na celične promotorje z namenom doseči gena z indukcijo stresa ali fiziološko regulacijo izražanja. Poleg tega bomo določevali tudi možnost horizontalnega genskega prenosa med rekombinantnimi plazmidi, trangenimi bakterijami in bakterijami naravno prisotnimi v organizmu.

  Naša hipoteza je, da so plazmidi, ki kodirajo terapevtske gene pod kontrolo tkivno specifičnih in inducibilnih promoterjev ter so brez gena za antibiotično rezistenco, varni vektorji z reguliranim izražanjem za uporabo v genski terapiji 
  Metode dela. Plazmidi, ki kodirajo za reporterske ali terapevtske protein pod kontrolo tkivno specifičnih in inducibilnih promoterjev bodo pripravljeni s standardnimi molekularno biološkimi metodami in po navodilih proizvajalca plazmida ORT. S to tehnologijo bomo proizvedli namreč plazmide brez gena za antibiotično rezistenco. Primerne bakterijske seve bomo transformirali s pripravljenimi plazmidi in proizvedli večje količine plazmidnih DNA brez endotoksina, ki jih bomo uporabili v nadaljnjih poskusih. Horizontalni genski prenos bomo določali s PCR testom in ostalimi standardnimi laboratorijskimi postopki, tudi za pripravo biofilmov. 

  Učinek pripravljenih plazmidov na delovanje različnih celičnih kultur bom spremljali s testom proliferacije, antiagiogeneze in testom za določevanje metastatskega potenciala. 
  Na tumorskih modelih in vivo bomo določili protitumorsko delovanje pripravljenih plazmidov, ter opavili histološko analizo tumorjev. Protitumorsko delovanje bomo določali s testom zaostanka v rasti ter testom lokalne kontroli rasti tumorjev. 
  Izvajanje projekta. Projekt se bo izvajal v laboratorijih pri vseh 5 sodelujočih partnerjih, kjer je za izvajanje eksperimentalnega dela zagotovljena vsa raziskovalna oprema za molekularno biološke tehnike, za celične kulture, za imunocitokemične preiskave in testiranje protitumorskega učinka na tumorskih modelih. Raziskovalci na projektu imajo bogate izkušnje na področju priprave plazmidov, uporabe elektroporacije za vnos različnih molekul v celice in tkiva, kot so citotoksična zdravila in nukleinske kisline, ter radiobiologije. 

  Vodenje in koordinacija projekta se bo izvajala z neposrednimi kontakti z udeleženci na projektu in rednimi delovnimi sestanki. 
  Relevanca in potencialni vpliv rezultatov. Predlagan projekt je zasnovan kot predklinični projekt, ki obravnava pomembne teme na področju varne uporabe genske terapije v kliničnih okoljih. Rezultati projekta, če bo uspešen, lahko imajo vpliv na planiranje in izvajanje kliničnih študij genske terapije ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše.

 • J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov

  Trajanje temeljnega projekta:
  1. 7. 2011 – 30. 6. 2014


  Vodja projekta:
  Prof. dr. Gregor Serša, znanstveni svetnik

   

  Koordinatorica projekta na UP FVZ:
  Prof. dr. Maja Čemažar, znanstvena svetnica


  Projektni partner/ji:

  • Onkološki inštitut Ljubljana
  • Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  • Nanotesla institut Ljubljana

   

  Povzetek: 
  Namen projekta je razvoj novih pristopov genske terapije za zdravljenje malignega melanoma in sarkoma, ki temeljijo na antiangiogenih mehanizmih. Na eksperimentalnih tumorjih bomo preizkusili učinek novih plazmidov z antiangiogenim delovanjem na tumorje z uporabo nevirusnih dostavnih sistemov: elektroporacijo in magnetnimi nanodelci. Za uspešnejšo translacijo v kliniko bomo preizkusili kombinacijo genske terapije z radioterapijo.
   
  Projekt temelji na izdelavi novih plazmidov, ki kodirajo miRNA proti endoglinu (CD105) in adhezijski molekuli celic melanoma (MCAM/CD146), ki sta specifični za endotelijske celice v tumorjih in celice melanoma sposobne invazije. Ti dve specifični tarči bomo uporabili za tretiranje dveh različnih tumorjev melanoma pri eksperimentalnih živalih; melanom B16F1 z nizkim metastatskim potencialom in B16F10 z visokim metastatskim potencialom. Zaradi navzkrižne specifičnosti z ostalimi tipi tumorjev bomo uporabili tudi tumorski model sarkoma SA-1. Uporabili bomo tudi plazmid AMEP, ki ga je pripravil in delno validiral naš industrijski partner. Plazmid AMEP ima tako antiangiogeni kot neposredni citotoksični učinek na celice in tumorje melanoma.
   
  Za vnos plazmidov bomo uporabili nevirusne dostavne sisteme; elektroporacijo in magnetne nanodelce. Elektroporacija je uveljavljena metoda za vnos genov za transfekcijo tumorjev, mišice in kože (elektrogenska terapija). Vnos genov z magnetnimi nanodelci (magnetofekcija) je v svoji začetni razvojni fazi. Ta pristop razvijamo v naši raziskovalni skupini z namenom testiranja in implementacije na področju zdravljenja raka.
   
  Z elektrogensko terapijo in magnetofekcijo bomo določili učinkovitost transfekcije plazmidov, ki jih bomo pripravili in plazmida AMEP v celicah in vitro, ter njihov učinek na proliferacijo, adhezijo in invazijo celic. Antiangiogeni potencial plazmidov bomo testirali in vitro s testom angiogeneze (tube formation assay). Na podlagi teh rezultatov bomo nadaljevali s proučevanjem antiangiogenih in protitumorskih učinkov z intravitalno mikroskopijo na modelu dorzalnega okna. S pridobljenimi podatki bomo določili antiangiogeno učinkovitost narejenih plazmidov, ki kodirajo molekule miRNA, ter njihovo protitumorsko učinkovitost na tumorskih modelih melanoma in sarkoma in vivo.
   
  Na induciranih tumorjih in metastazah bomo in vivo testirali protitumorsko učinkovitost plazmidov, ki kodirajo miRNA proti CD105 in CD146 in plazmida AMEP. Z uporabo intratumorske elektrogenske terapije ali magnetofekcije bomo testirali neposredne učinke na izbranih tumorskih modelih. Predvidena je tudi intramuskularna transfekcija plazmida AMEP, s katero bomo določili raven sistemskega sproščanja proteina v obtoku in njegove učinke na lokalno rast tumorjev in metastaz. Uporabili bomo obe metodi transfekcije; elektrogensko terapijo in magnetofekcijo. Ti eksperimenti predstavljajo izhodišče za nadaljnje eksperimente v kombinaciji z radioterapijo.
   
  Antiangiogene terapije so že v uporabi v kombinaciji z radioterapijo za zdravljenje raka, vendar je antiangiogena genska terapija kot radiosenzitirajoča terapija še vedno v začetni fazi razvoja. Zato bomo elektrogensko terapijo s plazmidi, kot adjuvantno terapijo, kombinirali z radioterapijo. Določili bomo najboljše kombinacije terapij bodisi z enkratno bodisi večkratno gensko terapijo v kombinaciji z enkratno dozo obsevanja ali frakcioniranim obsevanjem. Raziskave bomo v največji meri izvajali na tumorskem modelu melanoma.
   
  Z rezultati bomo pridobili podatke o protitumorski učinkovitosti plazmidov, ki kodirajo miRNA proti CD105 ali CD146 in plazmida AMEP na tumorje melanoma in sarkoma. Ravno tako bomo določili njihovo protitumorsko učinkovitost v kombinaciji z radioterapijo, kar bo osnova za translacijo pridobljenega znanja v kliniko.

 • M1-0151 Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem

  Skupaj z Nacionalnih inštitutom za biologijo in Univerzo v Novi Gorici, Fakulteto za znanosti o okolju sodelujemo v projektu, katerega glavni cilj je razviti biološke detekcijske sisteme za zaznavo posledic biolološkega orožja.


  Povzetek:

  Kemijski in biološki agensi uporabljeni v sodobnih vojnah ali terorističnem napadu lahko pri ljudeh in živalih pustijo različne posledice. Učinek se lahko pokaže takoj ali pa z zakasnitvijo. Takojšen toksičen učinek lahko ocenjujemo po številu prizadetih ljudi in/ali živali, kar omogoča hitro ukrepanje, da se število prizadetih čim bolj omeji. Toksini z dolgodobnim delovanjem pa so tisti, katerih učinke zaznamo šele v kasnejšem obdobju, od nekaj mesecev do nekaj let, ko je za ukrepanje prepozno. Najpomembnejše pri tem je, da bi te učinke lahko v veliki meri preprečili s kemopreventivno terapijo, zato je delovanje dolgodobnih agensov potrebno čimprej odkriti. Njihovi učinki so največkrat posledica dolgotrajne ali ponavljajoče se izpostavljenosti nizkim netoksičnim (subletalnim) koncentracijam strupa Sprožijo lahko spremenjeno izražanje nekaterih ključnih genov in izzovejo dedne spremembe (mutacije), ki vodijo v nastanek in razvoj raka - kancerogenezi. Današnje poznavanje mehanizmov delovanja mutagenov in karcinogenov omogoča uporabo molekularnih metod za detekcijo učinka uporabljenih tovrstnih agensov v vodi, hrani ali zraku. Predmet predlaganega projekta je razviti uporabne metode oziroma protokole, ki bodo omogočale določiti učinek uporabljenega biološkega agensa, ki je ireverzibilno poškodoval dedni material na testnih živalskih in človeških celicah.


  Kot modelne snovi z dolgodobnim delovanjem bomo uporabili organofosfate in biološke toksine mikrocistine. Organofosfati so sicer znani ireverzibilni inhibitorji acetilholin esteraze in delujejo v višjih dozah kot močni živčni strupi (nevrotoksini), v subletalnih koncentracijah pa prav tako preko vpliva na acetilholin esterazo tudi genotoksično in karcinogeno. V naši predhodni raziskavi (CRP-MIR: M1-0031) smo ugotovili spremembe nekaterih specifičnih genov celičnega ciklusa, ki so se odzvali na prisotnost parationa in paraoksona, medtem ko je dimefoks deloval kot tumorski promotor. V nadaljevanju projekta načrtujemo uporabo nove tehnologije cDNA mikromrež na človeških linijah, in sicer na jetrnih celicah HepG2 in limfocitni NC-NC liniji. Prednost te tehnologije je, da omogoča preverjanje velikega števila genov in nam bo služila kot hitrejši pokazatelj tistih genov, ki so najbolj spremenjeni in zato najbolj občutljiv indikator poškodovanih celic. Na podlagi teh rezultatov bomo izdelali hitre in enostavnejše kvantitativne teste za merjenje skupine nekaj izbranih genov oziroma njihove kombinacije s polimerazno verižno reakcijo. V okviru projekta bomo postavili tudi poskusni model na nižjih organizmih, ribah zebricah, ki nam bo služil kot in vivo sistem za proučevanje delovanja bioloških in kemijskih agensov. Zebrice so namreč izvrsten preprost vretenčarski model za genotoksikološke in genske raziskave, ki lahko nadomesti poskuse na sesalcih, saj imajo visoko biokoncentracijsko sposobnost za nekatere toksine iz okolja, precej njihovih genov pa ima človeške homologe. Z metodami genetske manipulacije bomo pripravili transgene zebrice v katerih bo DNA motiv, ki odgovarja na potencialne toksine iz okolja, vezan na reporterske gene, ki jih zaznamo z barvnimi oz fluorescentnimi barvili.


  Glavni nameni predlaganega projekta so torej izdelava učinkovitih testnih metod za določanje predhodnega učinka potencialnih bojnih strupov in podobnih substanc z dolgodobnim delovanjem, proučevanje vpliva na izražanje genov, ki jih bomo lahko določevali na človeških limfocitih in razvoj transgene celične linije za hitro in vito detekcijo genotoksičnih dejavnikov ter postavitev, vpeljava in razvoj in vivo testnega sistema z zebricami za raziskave toksičnosti, genotoksičnosti in kancerogenosti bioagensov.

 • Multidisciplinaren pristop k obravnavi debelosti

  Trajanje programa:
  oktober 2011 – oktober 2014

   

  Lokacija:
  Fakulteta za vede o zdravju v sodelovanju s SB Izola

   

  Koordinator projekta:
  Doc. dr. Zala Jenko Pražnikar

   

  Člani raziskovalne ekipe:

  • Izr. prof. dr. Nadja Plazar (klinična biokemija)

  • Mojca Bizjak, univ. dipl. ing. živ. teh. (dietetika)

  • Doc. dr. Tamara Poklar Vatovec (dietetika)

  • Tadeja Jakus, univ. dipl. ing. živ. teh. (dietetika)

  • Izr. prof. dr. Mihaela Jurdana (fiziologija)

  • Doc. dr. Maša Černelič Bizjak (psihologija)

  • Sabina Ličen, mag. zdrav. nege (zdravstvena nega)

  • Mag. Tamara Štemberger Kolnik (zdravstvena nega)

  • Dr. Ana Petelin (TRANS2CARE)

  • Prof. dr. Maja Čemažar (TRANS2CARE)

  • Nataša Černič Šuligoj, dr. med. (interna medicina)

    

   Naročnik in plačnik raziskave:

   Plačnik raziskave je Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, 42 Polje, 6310 Izola. Del finančnih sredstev bo koriščen iz mednarodnega projekta TRANS2CARE. Dobljena finančna sredstva bomo raziskovalci uporabili izključno za nastale materialne stroške.

    

   Namen in znanstvena utemeljitev raziskovalnega projekta:

   Pojavnost debelosti v zadnjih letih strmo narašča. Debelost je postala ena izmed najpogostejših bolezni na svetu in predstavlja resen javno-zdravstveni problem (1). Vse več je dokazov da debelost vpliva na povečanje tveganja za razvoj različnih kroničnih obolenj, mednje spadajo srčno-žilne bolezni in sladkorna bolezen tipa 2 (2, 3). Debelost je povezana tudi s slabo socialno stigmo, slabim samospoštovanjem in ekonomskimi pomanjkljivostmi (4). Zmanjšanje prekomerne telesne mase in pridobitev pravilnih prehranjevalnih navad zmanjša obolevnost in umrljivost (4). Zaradi vse večje incidence prekomerne telesne mase in debelosti ter vse večjih stroškov zdravljenja posledičnih bolezni, je potrebno ugotoviti kako obravnavati te kompleksne situacije (4). Čezmerna telesna masa, predvsem izjemno povišana zahteva vse življenjsko obravnavo in vodeno zdravljenje v multidisciplinarnem timu strokovnjakov. Debelost uvrščamo med bolezni, pri katerih se telesni in psihološki znaki vedno in močno prepletajo.

   Debelost je povezana z nizko stopnjo kroničnega vnetja. Dandanes prevladuje prepričanje, da je vnetje, ki nastane zaradi prekomerne teže, ključnega pomena za razvoj odpornosti na inzulin, kot tudi za razvoj kroničnih obolenj, in sicer bolezni srca in ožilja ter diabetesa (5, 6, 7).

   Maščobno tkivo je ključnega pomena za vnetno stanje, ki je povezano z debelostjo, predvsem zaradi infiltracije makrofagov (8). Adipociti izločajo pro- in proti-vnetne adipokine, vključno s provnetnim tumor nekrotizirajočim faktorjem-  (TNF- ), interlevkinom-6 (IL-6), in protivnetnim adiponektinom (9, 10).

   Če zmanjšamo nivo vnetja, ki je povezan s pridobljeno prekomerno maso, lahko preprečimo pojav različnih sekundarnih motenj in bolezni. Za mnoge sestavine hrane je bilo pokazano, da imajo protivnetni in/ali antioksidacijski učinek pri različnih populacijah. Zato lahko predpostavimo da slednje prehranske sestavine (npr. večkrat nenasičene maščobne kisline, vitamin C, vitamin E, resveratrol, ...) zmanjšajo kronično vnetje, kot tudi presnovne bolezni in oksidativni stres. Na primer protivnetni učinek n-3 maščobnih kislin se je kazal z znižanjem plazemskih koncentracij CRP, TNF-  in IL-6 (11, 12).

   Znano je, da je meja med zdravjem in boleznijo pogojena s kompleksnim ravnotežjem dveh elementov, genetike na eni strani in načinom življenja na drugi. Zato je heterogenost plazemskih koncentracij CRP, TNF- , IL-6, adiponektina in drugih adipokinov kot odgovor na prehrambene sestavine lahko posledica tudi genetske raznolikosti. Enak vnos določene sestavine v prehrani pri dveh posameznikih ima lahko na zdravje drugačen vpliv. Za posamezne pro- in antivnetne adipokine je že bilo pokazano, da se njihova koncentracija v obtoku spreminja glede na vnos večkrat nenasičenih maščobnih kislin (13, 14).

    Oprli se bomo na osnove nutrigenomike, ki temeljijo na posameznih konceptih: (a) prehrana je pomemben rizični faktor za vrsto bolezni; (b) komponente hrane lahko direktno ali indirektno interagirajo z genomom tako da vplivajo na spremembo v ekspresiji posameznega gena; (c) zaradi različne genske zasnove lahko pri posamezniku s prehrano vplivamo na njegovo zdravstveno stanje; (d) določene gene lahko s prehrano reguliramo in ti imajo pomembo vlogo pri pojavnosti in napredovanju posameznih kroničnih obolenj; (e) personalizirana prehrana lahko tako kronične bolezni omili ali celo prepreči (15). 

   V raziskavi predpostavljamo, da posamezne sestavine hrane vplivajo na transkripcijsko regulacijo genske ekspresije adipokinov, kar posledično vpliva na spremenjene koncentracije adipokinov, lipidov in glukoze v plazmi. Cilj raziskave je pokazati na posamezne genske polimorfizme genov za TNF-α, IL-6, adiponektin, resistin in visfatin, ki so pomembni pri razvoju debelosti. Poleg tega je cilj raziskave tudi določiti posamezne interakcije in povezave med slednjimi genskimi polimorfizmi in določenimi sestavinami hrane. Le-te interakcije bi lahko vplivale na razvoj kroničnega vnetja pri debelosti. Potencialni vpliv rezultatov bi bil izjemen, saj bi lahko z vnosom določenih sestavin hrane vplivali na kronično vnetje pri debelosti in posredno tudi na razvoj srčno-žilnih bolezni ter diabetesa.

   Poleg tega je namen naše raziskave tudi oceniti prehransko stanje in prehranjevalne navade debelih ljudi in ljudi s prekomerno telesno maso. Cilj je oblikovanje ustreznega protokola za prehransko obravnavo in oblikovanje prehranskih intervencij pri obvladovanju telesne mase. Prvi del intervencije bo individualno sestavljen prehranski načrt, ki bo sestavljen na osnovi celodnevnih energijskih potreb izračunanih iz meritev bazalnega metabolizma preiskovancev. Drugi del pa bo individualno izobraževanje preiskovancev glede na ugotovljene nepravilnosti pri prehrani. Uspešnost protokola bomo testirali po šestih mesecih. 

   Številne raziskave dokazujejo, da je potrebno diagnosticirati osebe z različnimi psihološkimi motnjami v povezavi s prenajedanjem pred začetkom oz. vstopom v program za izgubljanje teže, saj so le-ti neuspešni, če se vzporedno ne obravnava tudi simptomov motenj hranjenja, kot duševen bolezni, zato bomo vse preiskovance tudi psihološko ocenili. Cilji tega dela bodo vezani na vlogo psihologa pri določanju psihološkega ozadja in psiholoških faktorjev, ki morebiti botrujejo ali sodelujejo pri čezmerni telesni teži.

    

   Literatura:

  • Harris MI, Flegal KM, Cowie CC, Eberhardt MS, et al. Prevalence of diabetes, impaired fasting glucose, and impaired glucose tolerance in US adults. Diabetes Care 1998; 21: 518-524.

  • Rose DP, Haffner SM, Baillargeon J. Adiposity, the metabolic syndrome, and breast cancer in African-American and white American women. Endrocr Rev 2007; 28: 763-777.

  • Olshansky SJ, Passaro DJ, Hershow RC, Layden J et al. A potential decline in life expectancy in the US in teh 21st century. N Engl J Med 2005; 352: 1138-1145.

  • Nawaz H, Katz DL. American College of Preventive Medicine Practice Policy statement: Weight management counseling of overweight adults. American Journal of Preventive Medicine 2001; 21, 1: 73–78.

  • Parati G, Lombardi C, Narkiewisz K. Sleep apnea: epidemiology, pathophysiology, and relation to cardiovascular risk. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2007; 293: R1671-R1683.

  • Greenberg AS, McDaniel ML. Identifying the links between obesity, insulin resistance and beta-cell function: potential role of adipocyte-derived cytokines in teh pathogenesis of type 2 diabetes. Eur J Clin Invest 2002; 32: 24-34.

  • Boden G, Shulman GI. Free fatty acids in obesity and type 2 diabetes:defining their role in the development of insulin resistance and beta-cell dysfunction. Eur J Clin Invest 2002; 32: 14-23.

  • Xu H, Barnes GT, Yang Q, et al. Chronic inflammation in fat plays a crucial role in the development of obesity-related insulin resistance. J Clin Invest 2003; 112: 1821-1830.

  • Havel PJ. Updaet on adipocyte hormones. Diabetes 2004; 53: S143-S151.

  • Maeda K, Okubo K, Shimomura I, et al. Analysis of an expression profile of genes in the human adipose tissue. Gene 1997; 190: 227-235.

  • Meydani SN, Endres S, Woods MM, Goldin BR, Soo C, Morrill-Labrode A, Dinarello CA, Gorbach SL. Oral n-3 fatty acid supplementation suppresses cytokine production and lymphocyte proliferation: comparison between young and older women. J Nutr 1991; 121: 547-555.

  • Wu D, Han SN, Meydani M, Maydani SN. Effect of concominant consumption of fish oil and vitamin E on production of inflammatory cytokines in healthy elderly humans. Ann N Y Acad Sci 2004; 1031: 422-424.

  • Wijendram V, Hayes KC. Dietary n-6 and n-3 fatty acid balance and cardiovascular health. Annu Rev Nutr 2004; 24: 597-615.

  • Fontaine-Bisson B, Wolever TMS, Chiasson JL, Rabasa-Lhoret R, Maheux P, Josse RG, Leiter LA, Rodger NW, Ryan EA, Connelly PW, Corey PN, El-Sohemy A. Genetic polymorphisms pf tumot necrosis factor-alfa modify the association between dietary polyunsaturated fatty acids and fasting HDL-cholesterol and apo A-I concentration. Am J Clin Nutr 2007; 86: 768-774.

  • Corthesy-Theulaz I, den Dunnen JT, Ferr P, Geurts, JM, Muller M, van Belzen N et al. Nutrigenomics: the impact of biomics technology on nutrition research. Ann Nutr Metab 2005;  296: 1858-1866.

 • J1-6734 Zaščita lahkih zlitin na osnovi aluminija kot materialov prihodnosti za transportno industrijo
  Trajanje temeljnega projekta:
  1. 7. 2014 – 30. 6. 2017
   
  Vodja projekta:
  Prof. dr. Ingrid Milošev
   
  Koordinator projekta na UP FVZ:
  Prof. dr. Andrej Cör
   
  Projektni partner/ji:
  • Institut »Jožef Stefan«
  • Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
  • Nanotesla institut, Ljubljana

  ​Povezava: Sicris

   
  Povzetek: 

  V zadnjih desetih letih so je v evropskih avtomobilih več kot podvojila povprečna raba aluminija in njegovih zlitin, trend pa se še povečuje. Teža vozila direktno vpliva na porabo goriva, zato je zmanjšanje teže ena izmed prioritetnih nalog avtomobilske industrije. Evropska unija je določila ambiciozne podnebne cilje za leto 2020 in tudi ukrepe, ki so namenjeni zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Cestni promet prispeva približno petino vseh emisij ogljikovega dioksida v EU. Tehnološke inovacije, ki z novimi materiali omogočajo varčnejšo porabo goriva, lahko olajšajo prehod na učinkovitejši in bolj trajnosten evropski prometni sistem. To lahko dosežemo tudi skozi zmanjšanje teže avtomobilov s preferenčno rabo lahkih materialov in posledično manjšo porabo goriva. Lahki materiali, med njimi kot najbolj pomembne aluminijeve zlitine, se odlikujejo z nizko gostoto, visokim razmerjem trdnost/teža, relativno visoko natezno trdnostjo, visoko prevodnostjo in so enostavni za obdelovanje. Uporabljajo se v različnih inženirskih aplikacijah, zlasti pa v transportni industriji, t.j. letalski, avtomobilski, železniški in pomorski. S povečanjem globalne mobilnosti bo naraščala tudi potreba po zaščiti lahkih zlitin, še posebej zaradi omejitve uporabe toksičnih kromatnih prevlek, ki so se desetletja uporabljale kot najbolj učinkovita zaščita aluminijevih zlitin. Zaščita je potrebna v širokem spektru pogojev: od nizkih do povišanih temperatur, visoki vsebnosti klorida in žvepla in ob prisotnosti bakterij. V predlaganem projektu bomo razvili primerne zaščite, ki bodo odporne pri večini, če ne pri vseh, navedenih pogojih. 
  Korozijska zaščita aluminijevih zlitin je usmerjena na zaščito kovinskih vključkov, saj leti predstavljajo mesta na katerih se korozija prične. Najbolje relevantne za transportno industrijo so aluminjeve zlitine iz serij 2xxx, 5xxx, 6xxx in 7xxx, ki vsebujejo vključke na osnovi Cu, Mg, Si in Zn. Odprli bomo dve raziskovalne poti: zaščito s solgel prevlekami in zaščito s konverzijskimi prevlekami. V obeh postopkih bomo uporabili nestrupene kemikalije in torej delovali “zeleno”. Sinteza prevlek bo ključno raziskovalno področje projekta. Učinkovitost korozijske zaščite bomo preiskovali z elektrokemijskimi meritvami v raztopinah, ki simulirajo realno okolje. Ugotovitve elektrokemijskih študij na vzorcih bomo dodatno nadgradili z različnimi metodami karakterizacije. Prevleke, ki bodo dosegle dobro učinkovitost, bomo nadalje testirali glede na korozijo zaradi bakterij. V transportni industriji so najbolj pogoste bakterije, ki reducirajo sulfate, oksidirajo žveplo in železo, itd., in tudi bakterije, ki izločajo organske kisline in mulj. Nenazadnje bomo na izbranih prevlekah izvedli tudi standardno laboratorijsko testiranje pri pogojih relevantih za realne aplikacije kot tudi testiranje na terenu. Slednje bomo izvedli v sodelovanju s slovenskim podjetjem Pipistrel, svetovno priznanim proizvajalcem lahkih letal. Obe vrsti testiranje bosta pomembno nadgradili rezultate elektrokemijskih raziskav novih prevlek in dodale izvedbi projekta dodatno dimenzijo, ki je relevantna za njihove nadaljnje aplikacije. Kljub temu, da gre za temeljni raziskovalni projekt, je zaradi teh aktivnosti projekt lahko visoko postavljen na lestvici tehnološke pripravljenosti, saj bo demonstriral delovanje v relevantnem okolju. 
  Projekt predstavlja celostno obravnavo zastavljenega cilja – razvoja protikorozijskih zaščit, ki bi bile obstojne v zahtevnih delovnih pogojih, katerim so izpostavljene aluminijeve zlitine v transportni industriji. Projekt združuje partnerje, ki z visoko strokovno in znanstveno usposobljenostjo zagotavljajo uspešno izvedbo projekta. Instrumentalno ozadje projekta obsega številne metode, ki segajo v sintezo materialov, fizikalno-kemijsko karakterizacijo in mikrobiološke tehnike. Zato lahko pričakujemo, da bo projekt pomembno prispeval k poglobljenem reševanju pereče problematike, ki je povezana z aplikacijo lahkih materialov v industriji.

  »Projekt J1-6734 Zaščita lahkih zlitin na osnovi aluminija kot materialov prihodnosti za transportno industrijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«

 • J3-6796 Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov

  Trajanje temeljnega projekta:
  1. 7. 2014 – 30. 6. 2017

   

  Vodja projekta:
  Prof. dr. Maja Čemažar

   

  Koordinatorica projekta na UP FVZ:
  Prof. dr. Maja Čemažar

   

  Projektni partner/ji:

  • Onkološki inštitut Ljubljana
  • Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
  • Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

  Povezava: Sicris

  Povzetek: 
  Izhodišče in predstavitev problema: Genska terapija raka, s katero spodbujamo imunski sistem, pridobiva na veljavi. Trenutno je na področju humane onkologije v teku 59 študij imunske genske terapije, od tega 11, kjer se uporablja plazmidna DNA, ki nosi zapis za citokin interlevkin 12 (IL-12), kar kaže na visok potencial uporabnosti te terapije. Kljub velikemu napredku na področju raziskav genske terapije, pa še vedno ostaja vprašanje varnosti in tudi učinkovitosti tovrstnih terapij v kombinaciji z standardnim zdravljenjem. Pri uvajanju terapij v humano medicino, se vedno bolj zavedamo pomembnosti kliničnih študij v veterinarski medicini, predvsem na psih, saj spontani tumorji psov in podobnost imunskega sistema med psmi in ljudmi, predstavlja dober translacijski most za hitrejši prenos v klinične študije v humani onkologiji. 
  Namen predlaganega projekta je razviti in validirati varno adjuvantno gensko terapijo z IL-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov. V ta namen bomo naredili plazmidno DNA, ki bo nosila zapis za pasji IL-12 pod kontrolo promotorja specifičnega za kožo. Plazmid bomo validirali na nivoju celičnih kultur in tumorskih modelov in vivo. Pripravili bomo protokol klinične študije, jo prijavili na ustrezne inštitucije in začeli z vključevanjem pacientov.
  Metode dela: Plazmide, ki bodo kodirali za pasji IL-12 pod kontrolo tkivno specifičnih promoterjev in z genom za rezistenco na kanamicin bomo pripravili s standardnimi molekularno biološkimi metodami, plazmide, ki bodo brez gena za odpornost na antibiotik, pa po navodilih dobavitelja ORT® tehnologije. Primerne bakterijske seve bomo transformirali s pripravljenimi plazmidi in proizvedli večje količine plazmidnih DNA brez endotoksina, ki jih bomo uporabili v nadaljnjih poskusih. Izražanje vnešenih plazmidov bomo določevali s testom RT-PCR in ELISA na različnih pasjih tumorskih in normalnih celicah. Poleg tega pa bomo spremljali učinek pripravljenih plazmidov na delovanje različnih celičnih kultur s testom proliferacije. Na pasjih tumorskih ksenograftih iduciranih v golih miših bomo določili protitumorsko delovanje pripravljenih plazmidov, ter opavili histološko analizo tumorjev. Protitumorsko delovanje bomo določali s testom zaostanka v rasti ter testom lokalne kontrole rasti tumorjev. Klinična študija se bo izvajala na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.
  Izvajanje projekta: Projekt se bo izvajal v laboratorijih pri vseh 5 sodelujočih partnerjih, kjer je za izvajanje eksperimentalnega dela zagotovljena vsa raziskovalna oprema za molekularno biološke tehnike, za celične kulture, za imunocitokemične preiskave in testiranje protitumorskega učinka na tumorskih modelih ter za izvajanje klinične študije. Raziskovalci na projektu imajo bogate izkušnje na področju priprave plazmidov, izolacije celičnih kultur, uporabe elektroporacije za vnos različnih molekul v celice in tkiva, priprave kliničnih protokolov in izvajanje elektroporacije na veterinarskih pacientih. 
  Vodenje in koordinacija projekta se bo izvajala z neposrednimi kontakti z udeleženci na projektu in rednimi delovnimi sestanki. 
  Relevanca in potencialni vpliv rezultatov: Predlagan projekt je zasnovan kot predklinični in klinični projekt, ki obravnava pomembne teme na področju varne uporabe genske terapije v kliničnih okoljih. Rezultati projekta, če bo uspešen, imajo lahko vpliv na izvajanje adjuvantne imunsko genske terapije v veterinarski onkologiji in predvsem na translacijo tovrstnih kliničnih študij genske terapije v humano onkologijo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. 

  »Projekt J3-6796 Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«

 • J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu

  RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (temeljni raziskovalni projekt)

  Trajanje temeljnega projekta:
  1.7.2011 – 30.6.2014

  Vodja projekta:
  Izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič

  Koordinatorica projekta na UP FVZ:
  Izr. prof. dr. Nadja Plazar


  Projektni partner/ji:
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  • Pedagoški Inštitut
  • Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper

  Povzetek:
  Koncept kompetenc, njegovo teoretično modeliranje, ugotavljanje potreb in vrednotenje stanja vzpostavlja nove izzive raziskovanju na področju izobraževanja in meddisciplinarnemu raziskovanju. Kompetence v sodobni družbi niso več opredeljene kot fiksne spretnosti, pač pa kot dinamična kombinacija lastnosti, sposobnosti in vedenja. Koncept kompetenc izraža potencial posameznika, ki se uresničuje v različnih kontekstih in se razvija v procesih izobraževanja, usposabljanja in z delovnimi aktivnostmi na delovnem mestu. Witt in Lehmann pri opredelitvi pojma kompetenc izpostavljata internalno dimenzijo, ki odraža značilnosti posameznika in eksternalno dimenzijo, ki odraža potrebe in zahteve delovnih procesov (2001). Boyantzis opiše kompetence kot posameznikove značilnosti, zmožnosti, ki se odražajo kot motivi, vrednote, samopodoba, socialne vloge, spretnosti in znanje, ki ga posameznik uporablja in so povezane z rezultati na delovnem mestu (1982, 2008). Kompetence so pojmovanje kot aktualizirane zmožnosti, ki jih posameznik uporabi v določeni situaciji. Klieme in Leutner opredeljujeta kompetence kot kontekstualno specifične kognitivne dispozicije, ki jih posameznik potrebuje za uspešno ravnanje v kontekstualnih situacijah ali nalogah na različnih področjih (Klieme in Leutner 2006). Na področju izobraževanja se z zahtevami po odgovornosti za rezultate izpostavlja kompetenčno naravnanost kurikulumov (Wise, 1979; Slavin, 2002). Mclelland kot alternativo testiranju inteligentnosti izpostavi testiranje kompetentnosti pri katerem je kriterijski preizkus, ki naj bi zagotavljal testiranje z avtentičnimi nalogami iz realnih delovnih položajev (1973). Kompetence v bolonjskih komeptenčno naravnanih študijskih programih predstavljajo izhodišče kurikularnega načrtovanja in izvajanja študijskega procesa. V longitudinalni raziskavi bodo spremljani študenti starih in novih študijskih programov na več točkah v času študija in diplomanti po zaključenem študiju na delovnih mestih, da bi ugotovili, do kakšnih sprememb v procesu učenja prihaja, kako študenti pojmujejo profesionalne kompetence, kako učno okolje vpliva na pristope k učenju in razvoju kompetenc in kako uporabljajo kompetence z vstopom na trg dela. Ugotoviti želimo, kako študenti pojmujejo profesionalne kompetence, kako jih v študijskem procesu razvijajo in kako na ta razvoj vplivajo različna učna okolja ter kako pridobljene kompetence uporabljajo z vstopom na trg dela. Metode merjenja kompetenc tudi predstavljajo pomemben predmet raziskave. V okviru raziskave bo izbran ozek segment generičnih kompetenc, ki so pomembna za vsa vključena področja. Segment bo izbran na podlagi primerjalne raziskave o pomembnosti generičnih kompetenc med študenti in zaposlovalci. Predmet raziskave bo: (1) Razvoj inštrumentarija za analizo potreb in vrednotenje stanja na področju kompetenc diplomantov. (2) Analiza kompetenc in razkoraka med pričakovanji gospodarstva, univerze in študentov ter kompetencami študentov in diplomantov v izbranih področjih tehnike, izobraževanje,psihologije in  zdravstva. Cilji raziskave (1) Razvit inštrumentarij za analizo kompetenc in razkoraka med potrebami in stanjem, za ravnanje s kompetencami na različnih disciplinarnih področjih. (2) Longitudinalna analiza kompetenc v tehniki na področju gradbeništva, geodezije in elektrotehnike, v izobraževanju, psihologiji in zdravstvu. Vključeni bodo študenti, diplomanti in zaposlovalci, za opredelitev kompetenc in razkoraka med potrebami in stanjem kompetenc z ozirom na poglede različnih deležnikov. Kombiniran metodološki pristop je nujen, če želimo pridobiti celovito sliko o predmetu preučevanja, saj nam kvantitativni del raziskave omogoča pridobitev podatkov, ki bodo posplošljivi, medtem ko nam kvalitativni del omogoča nabor bolj poglobljenih in informacijsko bogatejših podatkov, ki jih na začetku raziskovalnega procesa nismo uspeli nujno predvideti.

 • J7-9743 Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv inkontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov

  Eno glavnih področij raziskovanja v zdravstveni negi na UP VŠZI je raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovostno življenje starostnikov. V letu 2007 smo začeli s podrobno raziskavo na področju zdravstvene nege starostnikov, ki jo financira ARRS.

  Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv in kontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov (temeljni raziskovalni projekt)


  Trajanje temeljnega projekta:
  1.1.2007 – 31.12.2009

  Vodja projekta:
  Izr. prof. dr. Maja Čemažar

  Projektni partner/ji:
  /

  Povzetek
  Staranje prebivalstva je pojav, ki s seboj prinaša problematiko vezano na staranje in postopno pešanje sposobnosti samooskrbe in večjo dovzetnost za kronične in fizično izčrpujoče bolezni. Sodobno družbo postavlja pred težko nalogo, kako naraščajočemu številu starejših prebivalcev, predvsem tistim nad 80 let, zagotoviti kvalitetno starost. Dobro zdravje in uspešno staranje določa starostnikova avtonomija v funkcioniranju znotraj danega socialnega okolja. Ne glede na morebitno prisotnost kronične bolezni, lahko za starejšega človeka, ki je socialno in intelektualno aktiven, rečemo, da je zdrav. Vloga zdravstvene nege je pomoč starostnikom pri doseganju optimalnega zdravja, dobrega počutja in kakovosti življenja, kot jo opredeljujejo sami, oziroma v skladu z njihovimi vrednotami ali poznanimi željami. Kakovost življenja je odvisna od posameznikove percepcije svojega stanja v kontekstu s kulturo okolja v katerem živi ter v skladu z njegovimi pričakovanji, cilji in zahtevami. Namen projekta je raziskavi dve področji povezani s starostjo z vidika zdravstvene nege: Inkontinenco in omejeno mobilnost. Projekt bo zajel dve populaciji v treh fazah. Zajem populacije starostnikov z inkontinenco in oviranim gibanjem bo potekal v socialno-varstvenih ustanovah in v domačem okolju. Populacija negovalcev bo zajeta po ključu profesionalnega ali laičnega opravljanja funkcije v enakih okoljih. V treh fazah bo prek definicije vzorcev in analize ustvarjena slika percepcije staranja v obeh populacijah v povezavi z inkontinenco in motnjami gibanja. Zaključek treh faz predstavljajo strokovna in poljudna publikacija z izdelanimi priporočili za zdravo staranje z inkontinenco in motnjami gibanja ter oblikovan predlog za širše testiranje ugotovitev.

 • L3 - 0129 Izvencelične nukleinske kisline v diagnostiki koronarne ateroskleroze

  Trajanje aplikativnega projekta:
  1.2.2008 – 31.1.2011

  Vodja projekta:
  Izr. prof. dr. Darko Černe

  Projektni partner/ji:
  • UL Fakulteta za farmacijo
  • UKC Ljubljana

  Povzetek

  V današnjem času nimamo na voljo zanesljive, neinvazivne metode zgodnjega odkrivanja vulnerabilnih aterosklerotičnih koronarnih pakov in s tem tistih bolnikov, ki utegnejo postati žrtve akutnega koronarnega sindroma (AKS). V raziskovalnem delu želimo dokazati, da imajo bolniki z nestabilno angino pektoris v plazmi zvišane koncentracije informacijske RNA (mRNA) tistih genov, katerih zvečana ekspresija v žilni steni odločilno prispeva k razvoju in destabilizaciji aterosklerotične lehe. Kvantitativna in kvalitativna analiza izvenceličnih nukleinskih kislin (DNA, RNA, mRNA) se danes že uporablja v prenatalni in tumorski diagnostiki, intenzivno pa se preučujejo še mnogo širše možnosti uporabe, na primer pri možganski kapi, travmatskih poškodbah, sladkorni bolezni in ostalih kritičnih stanjih bolnika.
  Koncentracije mRNA bomo izmerili v plazmi predvidoma 30 bolnikov z akutnim koronarnim sindromom, 30 bolnikov s stabilno angino pektoris in 30 kontrolnih preiskovancev in sicer pri vseh v osnovnih pogojih, pri bolnikih pa tudi 1 uro po perkutanem koronarnem  revaskularizacijskem posegu. Predvidevamo, da bomo mRNA omenjenih genov v plazmi našli že v osnovnih pogojih (še lažje pa po mehanskem tretiranju koronarnih arterij) in da analiza mRNA v plazmi omogoča enostavno primerjavo med stabilnimi in nestabilnimi bolniki. Potrjeni pričakovani rezultati raziskave bi bili prvi dokaz obstoja mRNA genov z zvečano ekspresijo v aterosklerotični lehi v plazmi bolnikov s koronarno aterosklerozo. Analiza izvenceličnih mRNA v plazmi bi postala uporabno, neinvazivno presejalno diagnostično sredstvo za odkrivanje vulnerabilnih aterosklerotičnih  koronarnih plakov in s tem tistih bolnikov, ki utegnejo postati žrtev AKS. V primerjavi z do sedaj znanimi preiskovalnimi metodami bi omogočila zgodnejše odkrivanje in zdravljenje bolezni. Analiza izvenceličnih mRNA v plazmi bolnikov s koronarno aterosklerozo bi omogočila tudi proučevanje vpliva dejavnikov tveganja na žilno steno in vivo. 

 • J3-2218 Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov

  Trajanje temeljnega projekta:
  1.5.2009 – 30.4.2012

  Vodja projekta:
  Prof. dr. Andrej Cör

  Projektni partner/ji:
  Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
  • Ortopedska bolnišnica Valdoltra
  • Zavod za zdravstveno varstvo Koper


  Povzetek:

  Umetni sklepi pomenijo za večino bolnikov odlična rešitev za nadomeščanje poškodovanih ali obrabljenih sklepov. Najpomembnejša kasna zapleta sta aseptično razmajanje in infekcija implanta. Incidenca infekcije umetnih sklepov varira med 0,5% do 2%   vseh vstavljenih sklepnih protez in predstavlja velik problem za ortopedske bolnišnice, zdravstvene blagajne, predvsem pa za bolnike. Infekcije povzročajo mikroorganizmi, ki rastejo v biofilmu, v katerem so zaščiteni pred antimikrobnim delovanjem in imunskim odgovorom gostitelja. "Quorum sensing" je proces, s katerim bakterije v biofilmu med seboj komunicirajo s pomočjo majhnih molekul (autoinducerjev) ter tako nadzorujejo številne mikrobne procese npr. izražanje faktorjev virulence.
  Kriteriji za diagnostiko infekcij umetnih sklepov danes niso enotni. Najpogosteje je periprotetična infekcija diagnosticirana z izoliranjem enega ali več mikroorganizmov iz periprotetičnega tkiva ali sklepne tekočine z uporabo klasične mikrobiološke kulture. Poleg te klasične metode se uporabljajo še drugi testi, kot so preiskave krvi, histološke analize periprotetičnih tkiv in druge. V zadnjem času najpopularnejša metoda za odkrivanje širokega spektra bakterij je ugotavljanje 16s rRNA (gena, ki je prisoten v skoraj vseh bakterijah) s pomočjo PCR metode. Ker imajo vse diagnostične metode za ugotavljanje infekcije umetnih sklepov svoje omejitve, se za klinično potrditev infekcije uporabljajo različne kombinacije metod.
  Namen multidisciplinarne raziskovalne skupine združene na raziskovalnem projektu bo primerjava pred- in med-operativnih testov za odkrivanje infekcije vsadka: krvne analize, analiza sklepne tekočine, histološke preiskave periprotetičnih tkiv, mikrobioloških testov in PCR metode za diagnostiko infekcije umetnih sklepov. V biofilmu, ki ga bomo odstranili s pomočjo ultrasonikacije bomo ugotavljali signalne molekule, ki nadzorujejo tvorbo biofilma. Ultrasonikacija in analiza tako dobljene tekočine namreč močno poveča učinkovitost detekcije infekcije umetnih sklepov.
  V raziskavo bo vključenih 60 bolnikov Ortopedske bolnišnice Valdoltra, pri katerih bo sklepna proteza odstranjena zaradi klinično ugotovljene infekcije. Pred operacijo bo odvzet vzorci krvni in sklepne tekočine, med operacijo pa vzorec tkiva ob protezi. Odstranjena proteza bo že v operacijski dvorani vstavljena v sterilni kontejner in prenesena v laboratorij. Po ultrasonikaciji bomo dobljeno tekočino analizirali z metodo PCR na 16s rRNA ter poskušali iz nje izolirati mikroorganizme, ki so povzročili infekcijo. V histoloških rezinah tkiva ob umetnih sklepih bomo ugotavljali gostoto nevtrofilcev. V biofilmu bomo za posamezno vrsto mikroorganizmov odkrivali tiste signalne molekule, ki sodelujejo pri nastanku in regulaciji biofilma.
  Hitrejša in boljša diagnostika infekcij sklepnih protez in boljše razumevanje biofilma, bi omogočila hitrejše in učinkovitejše zdravljenje ter nego bolnikov s sklepnimi protezami.

 • J3-2277 Kombinacija elektrogenske imunske terapije z interlevkinom-12 in obsevanjem za zdravljenje eksperimentalnih tumorjev

  Trajanje temeljnega projekta:
  1.5.2009 – 30.4.2012

  Vodja projekta:
  Izr. prof. dr. Maja Čemažar

  Projektni partner/ji:
  Onkološki inštitut Ljubljana
  • Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju


  Povzetek:

  Izhodišče in predstavitev problema.
  Elektroporacija je metoda, pri kateri z električnimi pulzi povzročimo reorganizacijo celične membrane, da postane prepustna za sicer nepermeabilne molekule. V zadnjem času se elektroporacija uveljavlja tudi v genski terapiji, pri kateri izkoriščamo elektroporacijo za vnos genov (DNA). Elektrogenska terapija se lahko uporablja za zdravljenje raka, in sicer z lokalnim vnosom terapevtskih genov v tumor ali pa z elektrotransfekcijo tkiv, kjer se transgeni dobro izražajo in s sproščanjem v kri delujejo na oddaljene tumorje. Ob uspešni transfekciji tkiv lahko pričakujemo dobro protitumorsko delovanje elektrogenske terapije z različnimi terapevtskimi geni, kot je na primer gen za IL-12. IL-12 stimulira naravno imunost preko celic NK in spodbuja diferenciacijo limfocitov v Th1 imunski odziv, kar spodbudi imunski sistem za boj proti tumorjem. IL-12 ima tudi antiangiogen učinek. Neraziskano pa je področje sistemskega izločanja transgena v kombinaciji z lokalno radioterapijo tako površinskih tumorjev kot tudi globlje ležečih tumorjev ali metastaz.
  Hipoteza.
  Elektrotransfekcija gena za IL-12 v mišično tkivo miši pri optimalnih parametrih elektrotransfekcije je uspešna metoda genske terapije, ki ima terapevtski učinek kot samostojna terapija in ima radiosenzibilizirajoči učinek ob kombiniranem zdravljenju z obsevanjem.
  Metode dela.
  1. In vitro meritve citotoksičnosti rekombinantnega proteina IL-12 in testiranje njegove radiosensibilizirajočega učinka.   
  2. In vivo transfekcija tumorjev z elektroporacijo s plazmidno DNA za IL-12. Testirali bomo intratumorsko in peritumorsko aplikacijo ter spremljali protitumorski učinek na podkožnih čvrstih tumorjih.
  3. In vivo transfekcija mišic s plazmidno DNA za IL-12 za sistemsko sproščanje IL-12 ter spremljanje protitumorskega učinka na podkožnih čvrstih tumorjih in induciranih pljučnih metastazah.
  4. Kvalitativne in kvantitativne raziskave uspešnosti izražanja transfeciranih ter terapevtskega gena za interlevkin 12 (IL-12).
  5. Testiranje uspešnosti kombinirane sistemske in lokalne elektrogenske imunske terapije z IL-12 in obsevanjem
  Cilji.
  • Določiti protitumorski učinek transfeciranega gena za IL-12 v tumor, peritumoralno ali mišico na zdravljenje podkožnih tumorjev in plučnih metastaz kot samostojna terapija in v kombinaciji z radioterapijo.
  Izvajanje projekta.
  • Projekt se bo izvajal na Onkološkem inštitutu, Oddelku za eksperimentalno onkologijo, kjer je za izvajanje eksperimentalnega dela je zagotovljena vsa raziskovalna oprema za molekularno biološke tehnike, za celične kulture, za imunocitokemične preiskave in testiranje protitumorskega učinka na imunsko sposobnih in imunsko oslabljenih miših, kjer lahko gojimo humane tumorje. Vodja projekta ima bogate izkušnje na področju uporabe elektroporacije za vnos različnih molekul v celice in tkiva, kot so citotoksična zdravila in nukleinske kisline.
  • Vodenje in koordinacija projekta se bo izvajala z neposrednimi kontakti z udeleženci na projektu in rednimi delovnimi sestanki.
  Relevanca in potencialni vpliv rezultatov.
  • Predlagan projekt je zasnovan kot predklinični projekt na celičnih kulturah in živalskih in humanih tumorskih modelih. Rezultati lahko prispevajo k uporabi elektrogenske imunske terapije kot dodatka k radioterapiji. V primeru, da bi se tovrstna kombinirana terapija izkazala za uspešno, bi se pri lokalnem zdravljenju tumorjev doza obsevanja za določen učinek zmanjšala, kar pomeni majše stranske pojave. Kombinirana terapija pa bi imela v primeru elektrotransfekcije v mišico tudi sistemski učinek na mikrometastaze ter profilaktični učinek.

 • V4-1085 Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah
  Trajanje CRP projekta:
  1.10.2010 – 30.9.2012

  Vodja projekta:
  Doc. dr. Andrej Kirbiš


  Koordinatorica na VŠZI:
  Prof. dr. Darja Barlič Maganja


  Projektni partner/ji:
  Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
  • Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran


  Povzetek:
  Školjke so živilo, ki je vedno pogosteje na krožniku slovenskega potrošnika. V Sloveniji imamo tri registrirana školjčišča, Seča, Strunjan ter Debeli rtič, kjer se letno pridela cca. 250 ton užitnih klapavic. Evropska zakonodaja natančno opredeljuje zahteve glede zdravstvene ustreznosti školjk. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi ter uredba št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora opredeljujeta zdravstvene standarde in uradni nadzor glede zdravstvene ustreznosti školjk. Zadnjih nekaj let je tudi velik poudarek na ugotavljanju prisotnosti virusov v školjkah, vendar ta trenutek to področje še ni regulirano z evropsko zakonodajo. V RS ugotavljamo vsebnost dinoflagelatov v morski vodi od leta 1994, medtem, ko se ugotavlja nekatere morske biotoksine v školjkah, diaroične (DSP) in paralitične (PSP) od leta 1993.  V letu 2006, ko je stopila v veljavo evropska zakonodaja, se je bilo potrebno prilagoditi in razširiti analitiko ugotavljanja morskih biotoksinov. Zakonsko je predpisano ugotavljanje DSP, PSP ter amnezijskih toksinov (ASP). Uredba ES 2074/2006 natančno predpisuje uporabo referenčnih metod za ugotavljanje morskih biotoksinov, kjer je poleg biološkega poskusa na miših v primeru PSP toksinov tudi kemijska metoda HPLC, t.i. Lawrencova metoda. Za ugotavljanje DSP in PSP toskinov uporabljamo biološki poskus na miših, medtem ko smo v letu 2007 uvedli kemijsko metodo za ugotavljanje amnezijskih toksinov. V primeru lipofilnih toksinov, kamor spada skupina DSP, je  usmeritev CRL (centralni referenčni laboratorij EU) k ukinitvi biološkega poskusa na miših, ki bi ga naj zamenjala kemijska metoda LC-MS/MS, ki je natančnejša, predvsem pa selektivnejša, saj lahko natančno določimo skupine toksinov in njihove metabolite. V sklopu projekta bomo vpeljali Lawrencovo metodo za ugotavljanje PSP toksinov, kakor tudi LC-MS/MS metodo za ugotavljanje lipofilnih toksinov. Obe metodi bomo tudi validirali in akreditirali, tako da bosta uporabni za kontrolo uradnih vzorcev državnega monitoringa, kar je zahtevano s strani EU.V okviru vzorčevanj monitoringa toskičnega fitoplanktona nameravamo izolirati posamezne vrste dinoflagelatov, ki proizvajajo različne toksine iz velike skupine lipofilnih toksinov za njihovo identifikacijo, vendar ne z biološkimi, pač pa z analitskimi kemičnimi metodami kot je tekočinska kromatografija visoke ločljivosti. V primeru, da se bo pokazala časovna spremenljivost v vsebnosti toksinov, bomo skušali ugotoviti in to opredeliti z ekološkega vidika. Ovrednotiti tudi želimo odzivnost in uporabnost gena p53/63 v klapavicah kot novega molekularno genetskega markerja genotoksičnosti. Norovirusi se pojavljajo sezonsko z epidemičnim vrhom v hladnih mesecih. Sezonsko pojavljanje je prisotno tudi v primeru izbruhov v ustanovah (bolnišnicah, domovih starejših občanov in zaporih) in primerih povezanih s kontaminirano hrano. Človeški norovirusi kot tudi virusi hepatitisa A, ki se prav tako pojavljajo v školjkah zaradi fekalnega onesnaženja, se sicer ne razmnožujejo v školjkah, jih pa koncentrirajo iz kontaminirane vode. Zaradi nevarnosti prenosljivih bolezni povezanih z uživanjem školjk je večina držav sprejela sanitarne ukrepe.Za zagotavljanje mikrobiološke neoporečnosti školjk je rutinsko v uporabi ugotavljanje prisotnosti fekalnih bakterij, vendar pa so se pojavili pri ljudeh gastroenteritisi, katerih vzrok so bile školjke, ki so ustrezale Evropskim predpisom o prisotnosti fekalnih bakterij. V sklopu projekta nameravamo razviti in vpeljati molekularne metode za dokazovanje norovirusov in virusov hepatitisa A v školjkah in jih testirati na vzorcih slovenskih školjčišč, tipizirati dokazane viruse ter izvesti anketo v gostinskih obratih na Obali (ponudba in povpraševanje v gostinskih obratih na obali, senzorična kakovost ponujenih školjk, tehnološki postopki pri pripravi školjk, HACCP).

 • Projekti v okviru 2. Javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja:

  Kulinarični nasveti za pripravo rib na zdrav način in kuharski recepti za ribogojnico FONDA (podjetje FONDA.SI, ribogojstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., vodja projekta: dr. Ana Petelin)

  Glavni cilj projekta je povprečnemu državljanu približati pripravo ribjih jedi. V ta namen bomo tekom projekta obudili in modernizirali že pozabljene izvirne kulinarične recepte na primorskem, ki bodo vsakomur olajšali pripravo ribjih jedi. Dodaten cilj je tudi analizirati hranilne in energijske vrednosti rib ter vse pridobljene podatke in posnetke vključiti v že obstoječo spletno stran FONDA ter v novo brošuro. Cilj projekta je poleg že opisanega tudi popestriti turistično ponudbo ribogojnice s kulinarično delavnico, v kateri se bodo obiskovalcem predstavili zdravi načini priprave ribjih jedi.

   

  Cilj projekta je je tudi študentom predstaviti notranji ustroj uspešnega slovenskega mikropodjetja s sedežem v lokalnem okolju fakultete ter jih vključiti v razvoj novih produktov, ki bodo na pravi način nagovarjali prave ciljne skupine ter ustvarjali dodano vrednost v podjetju in na destinaciji. Študentje bodo pri tem pridobivali nova znanja, izkušnje in razvijali svoje kompetence.

   

  Samokateterizacija, integrativni razvoj pripomočka (podjetje TIK d.o.o., vodja projekta: doc. dr. Melita Peršolja Černe)

  Intermitentna kateterizacija je glavna metoda izbora zdravljenja vseh bolnikov, ki imajo težave z nezadostnim praznjenjem sečnega mehurja. Glavni cilj je zagotoviti popolno izpraznjenje urina iz sečnika, izboljšati kontinenco urina, zmanjšati število okužb sečil in preprečiti okvare zgornjih sečil, ki lahko vodijo v ledvično odpoved.

   

  Za intermitentno kateterizacijo se uporabljata dva osnovna tipa katetra: neobloženi katetri iz polivinilklorida (PVC) in novejši obloženi hidrofilni katetri iz PVC DEHP free ali alternativnega materiala. Navadni PVC kateter se pred kateterizacijo premaže z gelom, kar naj bi olajšalo njegovo uvajanje. Vendar gel najpogosteje ostaja okoli zunanjega ustja sečnice, kar preprečuje optimalno premazanost katetra po celotni vstavljeni dolžini. Zaradi tega se pogosto pojavi krvavitev sečnice ali sfinktra. Urinski katetri s hidrofilnim premazom imajo na površini lubrikant, ki se ob stiku z vodo aktivira, omogoča premazanost katetra po celotni vstavljeni dolžini in ima 10 do 15 krat boljšo drsnost kot navadni katetri iz PVC-ja.

   

  Študije v tujini kažejo, da je bistveno manj okužb in zapletov sečil, višje zadovoljstvo pri skupini bolnikov, ki za samokateterizacijo uporabljajo hidrofilne katetre v primerjavi z bolniki, ki uporabljajo navadne katetre iz PVC-ja. 

   

  Cilji, ki jih želimo doseči v okviru projekta so:

  • znanstveno utemeljiti izbiro ustreznega katetra za samokateterizacijo,
  • oblikovati medij za pomoč pri osveščanju uporabnikov o tipih katetrov in tehnikah samokateterizacije,
  • prepoznati temeljne praktične probleme uporabnikov pri samokateterizaciji,
  • usposobiti študente multimedijskih komunikacij v aplikativni realizaciji pisnega in digitalnega učnega pripomočka,
  • izboljšati možnosti za višjo kakovost storitev v zdravstvu s tehničnimi izboljšavami pripomočka.
  • Več fotografij v fotogaleriji.
  • O zaključku projekta preberite tukaj.

   

  SMOOTHIE ZA ZDRAVJE (podjetje GLOBAL, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., vodja projekta: doc. dr. Tamara Poklar Vatovec)

  Cilj projekta je analizirati hranilne in energijske vrednosti ter pozitivne učinke bioaktivnih snovi že pripravljenih Smoothie napitkov in te informacije predstaviti potrošnikom v okviru brošur ter tudi preko nadgradnje spletne strani podjetja in mobilne aplikacije. Nadalje je cilj projekta tudi priprava novega recepta za Smoothie napitek, ki bo vseboval že pozabljene avtohtone rastlinske vrste z bioaktivnimi snovmi s pozitivnim delovanjem na naš organizem. Pomemben cilj projekta pa je tudi analiza trga in promocija samih izdelkov s pozitivnim delovanjem na zdravje.

   

  Inovativni pristopi projekta se odražajo predvsem v timskem delu projekta, ki vključuje študente zelo različnih študijskih programov. Projekt bo zavzemal analizo znanstvene in strokovne literature pri iskanju pozitivnih učinkov avtohtonih sredozemskih rastlinskih vrst ter analizo vseh sestavin v že pripravljenih Smoothie napitkih z uporabo računalniškega programa »Odprte platforme za klinično prehrano«. Teoretično znanje bo preneseno v nadgradnjo spletne strani in tudi v pripravo novega recepta za Smoothie napitek, ki bo imel pozitivne učinke na zdravje. Vabljeni k ogledu e-brošure, ki je nastala v okviru projekta

  Smoothie za zdravje

   

 • Projekt UP IN SVET - Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem

  Projekt UP IN SVET - Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (vodja projekta na UP FVZ: prof. dr. Darja Barlič Maganja)

  Univerza na Primorskem, Università del Litorale (v nadaljevanju: UP) je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 63/2013) za sofinanciranje projekta UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem št. OP RCV_VS-13-25, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

   

  UP FVZ je v okviru Aktivnosti 2 gostila ugledno profesorico s področja zdravstvene nege prof. dr. Julito Sansoni (La Sapienza, Rim).
  V okviru Aktivnosti 3 pa je organizirala 3 mednarodne delavnice, ki so bile namenjene študentom in visokošolskim učiteljem in sodelavcem:
  - Mednarodna šola dietetike (17. in 18.10.2014),
  - Debelost (7. - 10.4.2015) in
  - Cancer Workshop (18. - 22.5.2015).

  Več informacij o projektu UP IN SVET na: http://www.upinsvet.si/slo .

                 cid:image003.jpg@01D04C39.CC68A000

  UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

 • Z2-7257 Podoktorski projekt ARRS - Razvoj algoritmov za odkrivanje protimikrobnih zdravil in zmanjševanje protimikrobne odpornosti
  Trajanje podoktorskega projekta ARRS:
  1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
  Projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS s 1700 letnimi urami cenovnega razreda B za obdobje 2 let.
   
  Vodja projekta:
   

  Povezava: Sicris

  Povzetek: 

  Protimikrobna zdravila bodisi neposredno ubijejo mikroorganizme ali pa preprečujejo
  njihovo rast in razmnoževanje. Mikrobi se na zdravila odzovejo z razvojem
  protimikrobne odpornosti (ang. antimicrobial resistance, AMR), s čimer se zmanjšajo
  njihovi učinki. Ker se lahko geni za AMR širijo med mikrobi preko horizontalnega
  prenosa genov (HGT), je pretirana uporaba protimikrobnih zdravil v zadnjih
  desetletjih povzročila naraščanje števila mikrobov odpornih na zdravila (npr. MRSA).
  Zaradi pogostosti tovrstnih okužb je AMR trenutno med tremi največjimi svetovnimi
  zdravstvenimi problemi, saj že v Evropi vsako leto povzroči 25.000 smrtnih žrtev.
  Kljub temu farmacevtska podjetja praktično ne razvijajo novih protimikrobnih zdravil,
  kar je privedlo do pomanjkanja novih zdravil. Zato predlagam, da na podlagi novih
  tehnologij in pristopov, kot je metagenomika, razvijem algoritme za pospešeno
  odkrivanje protimikrobnih zdravil med naravnimi spojinami, ki jih proizvajajo mikrobi
  sami. S pomočjo poglobljene analize AMR v metagenomih bom ustvaril inovativne
  algoritme za optimizacijo odkritih spojin in zmanjšanje pojavnosti AMR.
  Ugotovitve o zelo veliki raznolikosti (> 10^6 / gram prsti) in visokem številu
  neraziskanih mikrobnih vrst (> 99%) kažejo, da so mikrobi neizkoriščen vir naravnih
  spojin. Kljub temu, da so genetski podatki mikrobov v celoti dostopni s pomočjo
  metagenomskih pristopov, pa je potrebno razviti metode za obdelavo teh podatkov,
  če želimo odkriti protimikrobne spojine, ki jih podatki kodirajo. Zato bom razvil
  postopke za odkrivanje potencialnih novih protimikrobnih spojin v podatkovnih
  knjižnicah metagenomskih projektov. Grozde genov, ki kodirajo biosintezne poti
  protimikrobnih spojin, bom identificiral z analizo posebnih regij DNA in njihovih
  strukturnih lastnosti. Proces karakterizacije grozdov genov in njihovih biosinteznih
  produktov glede na referenčne podatke bom razširil z modeliranjem na podlagi
  evolucijskih načel. S prilagajanjem zgornje metodologije bom karakteriziral in
  analiziral sisteme AMR za določitev potenciala za prenos genov za AMR s HGT in
  za pojavnost AMR v povezavi z uporabljenimi protimikrobnimi spojinami. Nazadnje
  bom napovedoval protimikrobno aktivnost in AMR incidenco pri odkritih spojinah
  glede na izračunane molekularne lastnosti in relacije med strukturo in aktivnostjo
  spojin. Pričakovani rezultati so: (i) nove protimikrobne spojine z nižjo pojavnostjo
  protimikrobne odpornosti v primerjavi s tistimi, ki so trenutno v uporabi, in (ii)
  validirana orodja, ki bodo dostopna širši znanstveni skupnosti preko spletnega
  strežnika.
  Predlagani projekt je organiziran v tri soodvisne delovne pakete (WP). V WP 1 bom
  pridobil podatke in izdelal vmesnike za nadaljnjo analizo. V WP 2 bom razvil osnovni
  postopek in algoritme za odkrivanje spojin. V WP 3 bom izvedel analizo sistemov
  AMR in rezultate uporabil za optimizacijo protimikrobnih spojin.
  V predlaganem projektu bom uporabil podatke iz neraziskanih okolij, kjer je mogoče
  dostopati do velikega števila novih spojin. Ocene kažejo, da je ugotovljenih manj kot
  1% vseh razpoložljivih mikrobnih spojin. Zato predvidevam, da obstaja veliko
  možnosti za odkritje uporabnih zdravil. Za algoritme in postopke, ki jih bom razvil v
  okviru projekt pričakujem, da imajo široko uporabnost na področju biotehnologije in
  mikrobiologije zaradi svoje prilagodljivosti in uporabnosti ne samo s prokariontskimi,
  temveč tudi z evkariontskimi organizmi, kot so gljive in rastline. Kljub temu, imata
  predlagana analiza AMR sistemov in razvoj strategij za zmanjšanje pojavnosti AMR
  potencialno največji znanstveni in tudi družbeni pomen. Takšne metode in strategije
  lahko pomagajo ustvariti rešitve za izboljšanje zdravstvenega varstva in rešiti
  življenja v najhitrejšem času kot tudi v največjem obsegu. Predlagani projekt ima
  zato lahko izjemen vpliv na znanost, družbo in na gospodarstvo in je v najvišjem
  interesu Slovenije, EU kot tudi globalno.

 • V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju
  Trajanje CRP projekta ARRS:
  15. 10. 2015 – 14.10. 2017
  Projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS s 1700 letnimi urami cenovnega razreda A za obdobje 2 let. 
  Projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
  Povezava na: SICRIS.
   
  Vodja projekta:
   
  Sodelujoči partnerji:
  - Fakulteta za zdravstvo Jesenice
  - UP Fakulteta za vede o zdravju
  - Pedagoški inštitut
  - UM Fakulteta za zdravstvene vede
  - Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
  - Nacionalni inštitut za javno zdravje
   
  Koordinatorica projekta na UP FVZ:
   
  Povzetek: 

  Uvod v problem: Področje izobraževanja v zdravstveni negi na ravni Evropske unije (EU) ureja
  Direktiva 2013/55/EU Evropskega parlamenta in sveta, ki je bila sprejeta 20. novembra 2013 in
  je nadomestila Direktivo 2005/36/EC. Področje izobraževanja v zdravstveni negi usmerjajo tudi
  mednarodna združenja kot so International Councel of Nurses (ICN), Svetovna zdravstvena
  organizacija za področje Evrope (WHO for Europe), European Federation of Nurses (EFN),
  European Federation of Nurse Educators (FINE), idr. Njihov namen je predvsem dodatna
  razlaga minimalnih standardov izobraževanja medicinskih sester in babic, postavitev standardov
  na višji nivo zahtevnosti ter zavzemanje za pomen dviga znanja in stopnje izobrazbe v zdravstveni
  negi.
  Strategija razvoja zdravstvene nege v Sloveniji 20122020
  (Kadivec, et al., 2013) daje
  usmeritve za izobraževanje poklicev v zdravstveni negi tako na ravni srednješolskega kot
  visokošolskega izobraževanja. Zadnja raziskava o izobraževalnih potrebah v zdravstveni negi je
  bila objavljena leta 2004 v raziskavi, ki jo izvedel Inštitut za varovanje zdravja (Albreht, 2005),
  ki pa ne opredeli potreb po izobraževanju na srednješolski ravni, temveč le na visokošolski. V
  Sloveniji smo ohranili izobraževanje na področju zdravstvene nege na dveh ravneh,
  srednješolsko in visokošolsko. Za področje zdravstvene nege še danes ni narejene nobene jasne
  razvojne perspektive o izobraževanju na dveh ravneh, o obsegu izobraževanja na srednješolski
  ravni. V Sloveniji tudi nimamo tradicije izobraževanja na magistrski in doktorski ravni v
  zdravstveni negi. Dejstvo je, da se izvajajo štirje magisteriji iz zdravstvene nege, prvi poteka že
  od 2007/2008 naprej, diplomanti pa nimajo možnosti zasesti delovnih mest z izobrazbo magister
  zdravstvene nege (sedma raven EQF), kar ustreza delovnemu mestu »Advance Nurse
  Practitioner«. Dogovori o razvoju specializacij v zdravstveni negi potekajo že vsaj od leta 2012,
  ko je bila sprejeta Strategija razvoja zdravstvene nege 20122020
  (Kadivec, et al., 2013), pa
  do danes ni nobenih premikov v smeri opredelitve dejanskih potreb v kliničnih okoljih. Tudi ni
  izdelan nacionalni načrt povečanega zaposlovanja visokošolskega kadra v zdravstveni negi glede
  na demografske trende in zmanjševanje števila kadra s srednješolsko izobrazbo v zdravstveni
  negi, kljub temu, da Strategija razvoja zdravstvene nege 20122020
  napotuje ravno k tem
  spremembam (Kadivec, et al., 2013). Prav tako bi morali biti podatki OECD o številu
  diplomiranih medicinskih sester na 1000 populacije (Buchan & Black, 2011) resno opozorilo za
  politiko, strokovno združenje in management zdravstvene nege, kako doseči zadostno število
  kakovostno izobraženega kadra v zdravstveni negi na visokošolski ravni in kako zmanjšati obseg
  izobraževanja na srednješolski ravni. Podatki namreč kažejo, da ima Slovenija le 7,9 kadra v
  zdravstveni negi na 1000 prebivalcev (povprečje OECD je 9), od tega jih je v Sloveniji le 35 %
  izobraženih na visokošolski ravni, kar pove, da je delež diplomiranih medicinskih sester eden
  najnižjih med vključenimi državami v analizi.
  Raziskovalni problem: Slovenija se sooča s slabo urejenim sistemom izobraževanja v
  zdravstveni negi na vseh ravneh, od srednje šole do doktorata, pri tem imamo v mislih predvsem
  naslednje vidike: vsebine in obseg izobraževanja ter kompetence diplomanta po posameznih
  ravneh ter mednarodno primerljiv sistem izobraževanja v celotni vertikali. Opisano zavira razvoj
  zdravstvene nege kot znanstvene discipline, ki daje v razvitih državah EU pomemben doprinos k
  učinkovitosti in kakovosti zdravstvene obravnave in zdravstvenega sistema ter zdravju družbe.
  Urejeno izobraževanje je temelj profesionalizacije vsake stroke in temelj za razvoj stroke kot
  znanstvene discipline.
  Namen CRP: je vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega
  izobraževanja v zdravstveni negi, ki omogoča razvoj stroke in znanosti, ter postavi okvir za
  vzpostavitev interdisciplinarnega raziskovanja, povezanega z zdravstveno nego, kar lahko
  pomembno vpliva na trajnostni družbeni razvoj.
  Cilji CRP:
  Javni razpis PROJ-CRP/2015
  Prijavna vloga: ARRS-CRP-JR-Prijava/2015/32 Stran 3 od 51
  1. Pripraviti analizo sistemov formalnega izobraževanja na področju zdravstvene nege v EU,
  pridobljene kompetence za delo in uporabljene modele za razvoj in krepitev zdravstvene
  nege kot znanstvene discipline.
  2. Na osnovi raziskave med ključnimi deležniki izobraževanja v zdravstveni negi in
  uporabniki izobraževanja preveriti razumevanje potreb po spremembah formalnega
  izobraževanja in umestitev raziskovanja za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene
  discipline.
  3. Pripraviti predlog sprememb srednješolskega izobraževanja zdravstvene smeri, ki bo po
  strokovnih kompetencah primerljivo z mednarodnimi strokovnimi usmeritvami.
  4. Pripraviti celostni kompetenčni model za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi, ki bo
  po kompetencah primerljiv z mednarodnimi strokovnimi usmeritvami.
  5. Pripraviti predlog nacionalnega modela razvoja in krepitve zdravstvene nege kot
  znanstvene discipline, ki bo interdisciplinaren in interprofesionalen ter bo prispeval k
  uveljavitvi zdravstvene nege kot družbenopolitično,
  socialnoekonomsko
  in vzgojnoizobraževalno
  vplivno znanstveno disciplino.
  6. Popularizirati zdravstveno nego kot znanstveno disciplino v različnih ciljnih skupinah: splošni
  nivo, mladi, stroka, raziskovalci.
  Metode: Projekt ima 6 delovnih paketov (DP). DP 1 – Analiza sistemov formalnega
  izobraževanja na področju zdravstvene nege v EU; DP 2 – Raziskava: »Razumevanje
  izobraževanja v zdravstveni negi in celostnih potreb po prenovi formalnega izobraževanja v
  zdravstveni negi in umestitvi novega kompetenčnega modela v RS po zgledu mednarodnih
  usmeritev«; DP 3 – Prenova srednješolskega modela izobraževanja glede na mednarodne
  usmeritve in rezultate DP 1 in DP 2; DP 4 Celostni
  kompetenčni model za vse ravni
  izobraževanja v zdravstveni negi. DP 5 Nacionalni
  model razvoja in krepitve zdravstvene nege
  kot znanstvene discipline; DP 6 –Popularizacija zdravstvene nege kot znanstvene discipline v
  različnih ciljnih skupinah: splošni nivo, mladi, stroka, raziskovalci. Za izvedbo DP 1 bomo
  uporabili sistematični pregled literature, DP 2 bomo izvedli kot kvantitativno neeksperimentalno
  raziskavo med akterji izobraževanja (srednje šole, visoke šole, delodajalci) in med uporabniki
  izobraževanja (osnovnošolci, srednješolci zdravstvene smeri in študenti zdravstvene nege). DP 3,
  DP 4 in DP 5 bomo izvedli z uporabo metode fokusne skupine.
  Rezultati: V projektu bomo pridobili 17 izsledkov, ki bodo temeljili na znanstveno
  raziskovalnem pristopu: Izsledki so sistematične analize praks v EU, rezultati raziskav o
  razumevanju zdravstvene nege kot znanstvene discipline in pomen razumevanja izobraževanja na
  treh ravneh (primarno, sekundarno, terciarno) za razvoj znanosti v zdravstveni negi, podani bodo
  predlogi sprememb v izobraževanju, izdelan bo kompetenčni model na ravni srednješolskega in
  visokošolskega izobraževanja, podan bo model razvoja zdravstvene nege kot znanstvene
  discipline v RS. Obveščanje strokovne in laične javnosti bo izvedeno preko spletne strani,
  prikaza kratkega filma o zdravstveni negi kot znanstveni disciplini, organizirane bodo okrogle
  mize, strokovne konference, o rezultatih projekta bomo poročali na nacionalni in mednarodni
  ravni.
  Javni razpis PROJ-CRP/2015
  Prijavna vloga: ARRS-CRP-JR-Prijava/2015/32 Stran 4 od 51
  Pomen projekta: Razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline, njeno
  interdisciplinarno raziskovanje in sodelovanje z drugimi disciplinami bo imelo vpliv na bolj
  učinkovito prepoznavnost zdravstvene nege, učinkovito diseminacijo rezultatov znanstvenoraziskovalnega
  dela in popularizacijo znanj, ki so pridobljena z raziskovalnim delo. Ker Slovenija
  sodi v skupino držav, kjer je zdravstvena nega kot znanstvena disciplina slabo razvita in ker smo
  država EU z najmanj visokošolsko izobraženimi medicinskimi sestrami (OECD, 2013), s sicer
  razvito drugo stopnjo izobraževanja, ki pa ni implementirana v delovna okolja in brez razvitega
  doktorskega študija, ima projekt velik pomen za Slovenijo in tudi mednarodno. Državo lahko
  promovira kot uspešno izveden celosten pristop na področju ureditve problematike v poklicu
  reguliranem z Evropsko Direktivo, ki je podprt z dokazi in mednarodnimi spoznanji (DP 1),
  lastno oceno razumevanja zdravstvene nege kot znanstvene discipline (DP 2), izvedeno razpravo
  s ključnimi akterji sprememb izobraževanja v zdravstveni negi na vseh ravneh (DP 3),
  pripravljenim kompetenčnim modelom za vse ravni izobraževanja (DP 4) in nacionalnim
  modelom razvoja in krepitve zdravstvene nege kot znanstvene discipline (DP 5). Rezultati
  projekta bodo imeli velik učinek v regiji, saj je značilnost držav bivše Jugoslavije, da imajo
  sistem izobraževanja v zdravstveni negi neurejen in da zdravstvena nega ni razvita kot znanstvena
  disciplina. Tako stanje je posledica močno poudarjenega srednješolskega izobraževanja v
  takratni državi, ki se ob ustanovitvi posameznih držav ni razvijal mednarodno primerljivo tudi
  zaradi vzpostavljene hierarhične organizacijske kulture v zdravstvu, ki ne daje v ospredje
  pacienta in njegove potrebe, temveč poklicne skupine, kjer ima dominantno vlogo medicina.
  Projekt bo omogočil tudi boljšo mednarodno vključenost, saj so uspešno izvedene spremembe
  vedno primeri, kjer lahko država s svojo izkušnjo pripomore k bolj učinkoviti Evropi in pomaga
  pri reševanju podobne problematike v EU ter popularizira znanstveno raziskovalno delo
  znanstvene discipline in znanost kot celoto.
  Projekt bo dal jasne usmeritve za razvoj kadrov tudi z vidika sistema izobraževanja na
  sekundarni in terciarni ravni. Predlagane spremembe bodo pokazale na kratkoročne,
  srednjeročne in dolgoročne potrebe po kadrih v izobraževalnem sektorju, prav tako bo pa
  izdelan sistem kompetenc in nacionalni model razvoja znanstvene discipline dal jasne usmeritve
  za zaposlovalno politiko in politiko razvoja ljudi v naslednjih 20 letih in načrt reorganiziranja
  delovnih mest, sistemizacije delovnih mest v zdravstvenih in socialnih zavodih in s tem jasne
  potrebe po izobraževanju na vseh ravneh izobraževanja.
  Projekt bo prispeval tudi k vzgoji in informiranju osnovnošolcev v tretji triadi, ki se odločajo za
  poklic, kjer je eden od njih tudi poklic na področju zdravstvene nege. S prikazom poklicnega
  dela (kratki film), ki vključuje strokovni in znanstveni vidik, bo projekt pripomogel k dobremu
  poznavanju poklica, bo pomoč svetovalnim službam, pedagogom za učinkovito informiranje in
  usmerjanje otrok in staršev o zdravstveni negi.
  Projekt bo tako imel kompleksne učinek na izobraževalni sektor, zdravstveni sektor in na
  celotno družbo. Uveljavljanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline bo pripomoglo k
  zviševanju stopnje izobrazbe v poklicu, le ta je po do sedaj izvedenih raziskavah močno
  povezana z izidi zdravstvene obravnave. Model razvoja zdravstvene nege kot znanstvene
  discipline bo močno povezal izobraževalni sektor, akademsko okolje in neposredno delo v
  zdravstvu in sociali, kar je eden od pomembnih ciljev za popularizacijo znanosti in povezave med
  temeljnim in aplikativnim raziskovalnim delom.
  Projekt bo prispeval tudi k vzgoji in razvoju kadrov na celotni izobraževalni vertikali, saj bo s
  krepitvijo raziskovalnega dela v zdravstveni negi vedno več podlag za razvoj doktorskega
  študija, dosežena bo ustrezna raziskovalna učinkovitost, zdravstvena nega bo prepoznana kot
  raziskovalno področje, katerega rezultati bodo prispevali k družbeni blaginji. Zato bo tudi
  politika s pomočjo rezultatov tega projekta in nadaljnjega razvojnega in raziskovalnega dela
  postopoma prepoznala pomen mednarodno primerljivega sistema izobraževanja, ga podprla in
  zdravstveno nego vključila v razpravo o pomembnih družbenih vprašanjih na področju šolstva in
  zdravstva kot stroko in znanost.

 • J4-7608 Obvladovanje kontaminacije piščančjih trupov z bakterijami iz rodu Campylobacter v klavniškem okolju
  Trajanje temeljnega projekta ARRS:
  1.3.2016 - 28.2.2019
  Projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS s 410 letnimi urami cenovnega razreda C za obdobje 3 let.
   
  Vodja projekta:
   
  Sodelujoči partnerji:
  - UL Veterinarska fakulteta
  - UL Biotehniška fakulteta
  - UP Fakulteta za vede o zdravju
  - Perutnina Ptuj d.d.
   
  Koordinator projekta na UP FVZ:
   
  Povzetek: 

  Črevesna kampilobakterioza je najpogostejša bakterijska zoonoza v Evropi
  in drugod v razvitem svetu. Škoda, ki zaradi bolezni nastaja, se ocenjuje na
  kar ~2,4 milijarde €. Glavni povzročitelj akutnega gastroenteritisa je
  Campylobacter jejuni (C. jejuni), običajni prebivalec črevesja industrijske
  perutnine. Glavni vir okužbe je med industrijskim klanjem fekalno
  onesnaženo perutninsko meso, v kombinaciji z n e z a d o s t n o t o p l o t n o
  obdelavo in navzkrižno kontaminacijo mesa. V n aši h r a z m e r a h s o
  kampilobaktri na brojlerskih farmah prisotni v 70 – 80 % pregledanih jat.
  Podobna je tudi uradna stopnja kontaminiranosti piščančjih trupov ob
  zaključku klavnega procesa. S predhodnim projektom smo ugotovili, da se
  največji delež kontaminacije zgodi še pred vstopom v evisceracijski del
  klavne linije, torej med omamljanjem, parjenjem in skubljenjem ter da
  onesnaženje trupov pri zaporednih klavnih serijah narašča. Zato je prav ta
  del klavnega procesa tisti, kjer je onesnaženje trupov s kampilobaktri možno
  še zmanjšati in tako prispevati k varnosti končnega proizvoda. Čeprav so
  kampilobaktri na okoljske razmere zelo občutljivi, razpolagajo s posebnimi
  mehanizmi odpornosti in preživetja, med katere spada tudi sposobnost
  oblikovanja biofilmov, ki naj bi prispevali k perzistenci, preživetju in prenosu
  okužbe. Nakazuje se tudi povezava med epidemiološko molekularnogenetskim
  ozadjem, sposobnostjo preživetja izven črevesja in različnimi
  mehanizmi rezistence, vključno z adhezivnostjo in filmotvornostjo.

 • Bilaterala SLO-SRB: Priprava funkcionalnih pekarskih izdelkov iz žit in psevdožit z inovativnimi fermentacijami
  Trajanje bilateralnega projekta ARRS:
  1.1.2016 - 31.12.2017
   
  Vodja projekta na UP FVZ:
   
  Sodelujoči partner:
  University of Novi Sad, Research Center of Technology of Plant Based Food Products
   
  Povzetek: 

  Projekcija zdravstvenega stanja populacije, dobljena z uporabo novih diagnostičnih metod,
  kaže, da je celiakija pogosto kronična bolezen z incidenco 1: 100, pri tem incidenca še vedno
  narašča. Celiakija je danes opredeljena kot imunsko sistemska bolezen, katere simptomi
  nastopijo zaradi uživanja glutena in sorodnih proteinov. Simptomi so zelo heterogeni in se
  pojavljajo kot težave povezane s prebavili; z epitelom tankega črevesja, vzporedno se lahko kot
  posledica pojavi množica drugih simptomov, ki se ne izražajo kot problemi s črevesjem. Za
  bolnika s celiakijo je značilna prisotnost specifičnih protiteles HLA DQ2 in DQ8. Zdravljenje
  celiakije je še vedno tesno povezano z brez glutensko dieto. Osnova take diete je lahko ajda,
  brez glutensko psevdo žito, ki lahko postane žito prihodnosti, ne le zaradi številnih pozitivnih
  učinkov na zdravje ljudi, temveč tudi s stališča ohranjanja narave in trajnostnega razvoja.
  Namen raziskave je, da prouči pekarske izdelke, pripravljene iz ajde kot prehranski izziv v dieti
  bolnika s celiakijo. Taki izdelki so namenjeni tudi populaciji, ki lahko uživa gluten, vendar se ob
  brezglutenski ali nizkoglutenski dieti bolje počuti. Živila brez glutena predstavljajo tudi trend
  prehranskih navad. Posledično trg potrebuje in išče nove boljše proizvode. Predlagan projekt
  išče nove raziskovalne razvojne možnosti, ki jih želi udejaniti s pomočjo sodelovanja več skupin
  V primerjavi z običajnim kruhom, ki je pripravljen iz gluten vsebujočih pšeničnih mok, se
  običajno brezglutenski kruh razlikuje tako po slabših senzoričnih lastnostih kot so volumen,
  konzistenca in svežina kot tudi po slabših prehranskih lastnostih, vsebnosti vlaknin, vitaminov,
  mineralov in antioksidantov. Veliko hib je mogoče brezglutenskim izdelkom popraviti s pomočjo
  tradicionalnih tehnologij in pri tem dobiti organoleptično optimalne izdelke visoke dodane
  vrednosti. Nekatera fermentirana živila so bila zaradi prisotnosti prebiotičnih substratov in
  sevov uporabljenih bakterij in kvasovk prepoznana kot prebiotiki in probiotiki.
  V eksperimentalnem delu bomo proučevali substrate z različnimi polisaharidi kot dodatek k
  glavni sestavini, uporabili bomo starter kulture s probiotičnimi lastnostmi. Veliko pozornost
  bomo posvetili študiji kombinacije ajde in moke iz drugih pseudožit za pripravo brezglutenskih
  pekovskih izdelkov. Namen raziskave je, uporabiti ajdo kot osnovno sestavino testa in testirati
  dodatke drugih breglutenskih mok, iz nekonvencionalnih virov, ki vsebujejo polisaharide in
  druge snovi, ki bi lahko izboljšali tako organoleptične kot tudi prehranske lastnosti izdelk. Pri
  tem bomo razvili postopek dobre proizvodne prakse za pripravo brezglutenskega kruha.
  Tako bi razvili izdelek z definiranimi funkcionalnimi lastnostmi, kar je bistvenega pomena za
  živilsko industrijo. Izdelkom bomo proučili koristne pozitivne prehranske učinke, kot tudi
  morebitno prisotnoste škodljive spojine pomembne s stališča varnosti, kar bo posledično v pomoč pri opredeljevanju kritičnih točk za nadzor teh nevarnosti. To lahko pomembno doprinese k impementaciji dobre proizvodne prakse v tradicionalno živilsko proizvodnjo. Prav
  tako bomo obravnavali učinek, izbranih receptur in starter kultur na teksturo in rok uporabnosti
  končnega izdelka, kot tudi na njegov antioksidativni potencial. Kot fermentacijski agens bomo
  uporabili probiotično kvasovko Saccharomyces boulardi, ki bi zaradi izvenceličnih polisaharidov
  lahko prispevala k ugodnim senzoričnim in tehnološke lastnosti proizvoda. Proučili bomo
  reologijo testa, sestavo bioaktivnih spojin, kot tudi senzorično ustreznost končnega izdelka; ki
  ga lahko opredelimo kot funkcionalni pekovski izdelek nove generacije.
  Izziv projekta je združiti znanje dveh univerzitetnih ekip v Sloveniji, ekipe ki ima strokovno
  znanje na področju mikrobiologije in varnosti živil in ekipe ki ima strokovno znanje s področja
  prehrane in varnosti. Pri tem bo vključen industrijski partner, ki ima znanje in veščine s
  področja razvoja novih izdelkov. Slovenske ekipe se bodo povezale s srbsko ekipo, ki ima
  tradicijo in obsežno strokovno znanje na področju reologije testa, določanja lastnosti moke in
  pekarskih izdelkov. Skupaj ima team ustrezno strokovno znanje za reševanje izziva priprave
  brezglutenskih pekarskih izdelkov in študije njihovih lastnosti. Strokovnost ekip na tem
  področju dokazujejo objavljene publikacije. Aktivnosti bodo med ekipami razdeljene glede na
  njihovo specializacijo. Slovenske ekipe se bodo fokusirane na pripravo starter kulture, razvoj
  tehnologije ter varnost in trajnost izdelka. Srbski partnerji bodo prispevali strokovno znanje s
  področja konvencionalne in nekonvencionalne priprave testa, ter analitike.
  Konkretno bodo aktivnosti razdeljene po naslednjem ključu:
  -Univerza na Primorskem: priprava kvasnega starterja, testiranje probiotičnih in prebiotičnih
  značilnosti, senzorično testiranje.
  -Biotehniška fakulteta: priprava kvasnega starterja, stabilnost in varnost novega pekovskega
  izdelka
  -Mlinotest: tehnološka priprava pekovskih izdelkov, testiranje lastnosti osnovnih sestavin in
  senzorično ocenjevanje
  -FINS: testiranje reoloških in fermentacijskih lastnosti testa, teksturnih lastnosti kruha, analize
  fenolnih spojin, analize antioksidativnega potenciala sestavin in končnega izdelka, kemične
  analize pomembnih bioaktivnih snovi.
  Pričakovani so naslednji rezultati:
  -postavljena bo korelacija med različnimi sestavinami receptur in organoleptičnimi ter
  prehranskimi značilnosti proizvoda,
  -postavljena bo korelacija med različnimi dodatki in mikrobiološko stabilnostjo izdelka,
  -dobili bomo prototipe različnih pekovskih izdelkov.
  Pričakuje se, da bodo ekipe objavile rezultate projekta v skupni publikaciji.

   

  »Bilateralni projekt SLO-SRB z naslovom Priprava funkcionalnih pekarskih izdelkov iz žit in psevdožit z inovativnimi fermentacijami je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«

 • GOST UP

  GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM - GOST UP

   

  Trajanje projekta:
  1. 10. 2016 – 30. 9. 2018

   

  Povzetek: 

  Univerza na Primorskem je prejela sredstva iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije za spodbujanje obiskov osebja in sodelovanje strokovnjakov in profesorjev iz tujine v študijskem procesu na UP.

  Namen projekta je sodelovanje 66 strokovnjakov iz tujine v študijskem procesu na UP v študijskih letih 2016/2017 in 2017/2018.

   

  »Operacija Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem - GOST UP. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
  Operation Hosting foreign experts and professors at the University of Primorska - GUEST UP. Investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund.«

 • Projekt ŠIPK: PREDEL - Interdisciplinarna preventivna skrb za zdravje delavca v mikro in malih podjetjih Primorske
  ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2018
   
  Trajanje projekta:
  1. 6. 2014 – 30.9. 2017
   
  Vodja projekta:
  Izr. prof. dr. Nejc Šarabon
   
  Sodelujoči:
  Dr. Matej Voglar
   
  Projektni partner/ji:
  • Društvo za ergonomijo
  • Obrtna zbornica Slovenije
   
  Povzetek: 

  Skrb za zdravje in zadovoljstvo delavcev je pomemben korak k uspešnosti posameznih organizacij. S proaktivnim ukrepanjem na tem področju lahko prispevamo k izboljšanju zdravstvenih, ekonomskih in socialnih kazalcev na ravni organizacije, regije in države. Za številna delovna mesta je značilno povečano tveganje za nekatera neželena stanja in bolezni. Z zmanjševanjem pogostosti teh pojavov pozitivno vplivamo na splošno zadovoljstvo prebivalstva in gospodarsko uspešnost v državi. Zakon o varnosti in zdravju pri delu zavezuje delodajalce, da načrtujejo in izvajajo promocijo zdravja na delovnem mestu, kar predstavlja velik izziv predvsem za manjše organizacije (mikro in mala podjetja). Ukrepi za zagotavljanje zadostne angažiranosti delavcev in podjetij kot celote pri skrbi za zdravje delavcev morajo biti zastavljeni celostno in zajeti več vidikov zdravja ter zadovoljstva delavcev. Namen projekta je tako z interdisciplinarnim pristopom oblikovati in v regionalnem okolju tudi izvajati intervencijo, ki bo zajela psihološke (npr. spodbujanje pozitivne klime v podjetju), ergonomske (npr. ergonomska ureditev delovnih mest), prehranske (npr. sprememba prehranjevalnih navad) in kinezološke (npr. izvajanje aktivnih odmorov in preventivne vadbe) ukrepe za izboljšanje skrbi za zdravje na delovnem mestu in boljše ozaveščenosti na tem področju. V ta namen bodo združene moči štirih študijskih smeri – dietetike in zdravstvene nege (visokošolski in magistrski program) ter aplikativne kineziologije in biopsihologije (univerzitetni in magistrski program). Posebna skrb bo namenjena oblikovanju ukrepov in smernic, s katerimi bodo naslovljene osebe različne starosti, obeh spolov in drugih socio-ekonomskih značilnosti. Zbrana gradiva in izoblikovani ukrepi bodo predstavljali tudi prvi korak k morebitni kasnejši izdelavi elektronskih učnih/motivacijskih pripomočkov, ki bodo širše dostopni. Slednje je ambicija nadaljnjih projektov in ni del dotičnega predlaganega projekta.

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  »Projekt PREDEL sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«

 • Projekt ŠIPK: FUNKCIONAL - Možnost uporabe koristnih zavržkov hrane in odpadkov primarne predelave za pripravo funkcionalnih živil
  ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2018
   
  Trajanje projekta:
  1. 6. 2014 – 30.9. 2017
   
  Vodja projekta:
  Doc. dr. Boris Kovač
   
  Projektni partner/ji:
  • Razvojna agencija Rod
   
  Povzetek: 

  Potrošniška družba, tako v gospodinjstvih kot na primarnem nivoju v  kmetijstvu in predelavi proizvedejo večjo količino tipičnih odpadkov, ki se zavržejo  ali uporabijo  brez večje dodane vrednosti. Tako celotna družba kot tudi lokalna skupnost poskuša na eni strani narediti screaning, dejanske količine uporabnih odpadkov, po drugi strani pa poiskati rešitve za njihovo eliminacijo ali koristno uporabo. Projekt se  osredotoči na  dve skupini odpadkov:  odpadke pri ne industrijski predelavi oljk, tipični za primorsko in mediteransko področje, Obalo, v zadnjem času pa zelo intenzivno tudi za Vipavsko dolino in Brda, ter odpadke, ki nastanejo neposredno v gospodinjstvu, na primer olupki krompirja, odpadni kruh,… slednji načeloma lahko nastanejo tudi v specializiranih industrijskih obratih.  Odpadkom je skupno to, da so kot taki prehransko bogati, vendar v nestabilizirani obliki neobstojni in zaradi hitrega kvara neprimerni za potencialno uporabo. Študirana bo možnost  vgradnje take surovine v izdelke s funkcionalnim učinkom. Na podlagi rezultatov senzoričnih lastnosti bodo koncipirane recepture, izdelkom se bodo določile osnovne kemijske karakteristike mikrobiološko in organoleptično sprejemljivost ter antioksidativni potencial. Posebna skrb bo namenjena oblikovanju smernic, kaj je mogoče iz odpadka narediti koristnega. Z rezultati bodo naslovljena na eni strani  klasična in moderna gospodinjstva, na drugi strani pa potencialni mali proizvajalci, ki jih je v tej regiji veliko.  Pri slednjih bi rešitve ob nadgradnji in industrializaciji pomenile tudi možnost komercializacije. V projektu sodelujeta dve instituciji, raziskovalna, ki bo skrbela za inovativne rešitve in evalvacijo rezultatov in Razvojna agencija, ki jo zanima screaning stanja, ter trajnostni pristopi k izkoriščanju regionalnih virov, vključno z  diseminacijo rezultatov na regionalnem in širšem območju.

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  »Projekt FUNKCIONAL sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«

 • Projekt ŠIPK: GibKoP - Holistični pristopi k aktivnemu in zdravemu staranju: Gibalna in kognitivna aktivnost ter prehrana
  ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2018
   
  Trajanje projekta:
  1. 6. 2014 – 30.9. 2017
   
  Vodja projekta:
  Doc. dr. Uroš Marušič
   
  Projektni partner/ji:
  • ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MESTNE OBČINE KOPER - UNIONE ASSOCIAZIONI PENSIONATI DEL COMUNE CITTA`DI CAPODISTRIA
   
  Povzetek: 

  Staranje populacije vodi do pomembnih sprememb v družbi na najrazličnejših področjih. Starejše osebe, ki zaradi neaktivnosti in nezdravega načina življenja postanejo še posebej krhke, lahko utrpijo padce in bolezni, ki jih naredijo odvisne od svojcev in še dodatno obremenijo zdravstveni sistem in blagajno. Raziskave kažejo, da lahko s celovitim pristopom takšne vrste krhkosti preprečimo, razbremenimo svojce in skrbnike ter prihranimo vire zdravstvene blagajne.
  Namen projekta je, da s sodelovanjem med Univerzo na Primorskem (UP) in Zvezo društev upokojencev Koper (Zveza) študente treh različnih programov, vključno z visokošolskim, spodbudimo k inovativnem reševanju problemov v regiji ter iskanja dolgoročnih rešitev za dobrobit širše družbe na Obali in v širši Primorski regiji. Študenti bodo v okviru projekta vodeni, da samostojno zasnujejo, izvedejo in zaključijo aktivnosti v realnem okolju. Razvili bodo ključne kompetence in pridobili praktične izkušnje, ki jim bodo omogočile neodvisno prehajanje od študija do zaposlitve.
  Specifični cilji tega projekta so uporaba inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju predstavljenega praktičnega problema v sodelovanju med UP in Zvezo. Študentje se bodo naučili delovati in sodelovati v multidisciplinarnem timu. Neposredno delo s starejšimi, tudi iz prikrajšanih skupin, izvajanje intervencij (gibalnih, kognitivnih in prehranskih) in individualnega svetovanja bodo le nekatere aktivnosti, ki bodo vplivale na razvoj praktičnega znanja in kompetenc študentov. Usmerjanje in spodbujanje inovativnosti ter kreativnosti s strani mentorja bosta študentom pomagali razviti samoiniciativnost, doslednost in vztrajnost, ki pomembno pripomorejo h kasnejši zaposljivosti. Projekt bo vzpostavil vez med največjo primorsko visokošolsko institucijo in Zvezo starejših v regiji. Sodelovanje bo v prihodnosti nadgrajeno s Pismom o nameri o sodelovanju med partnerjema, ki bo zagotovilo dolgoročno sodelovanje za družbeno korist v regiji.

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  »Projekt GibKoP sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«

   

  The Science Behind CogniFit and Their Brain Games.

  www.cognifit.com

  Scientifically validated, CogniFit has been proven to improve people's cognitive abilities in all demographics. Sign up today, and start training.

  "Brain training"

  "Cognitive assessment"

 • Projekt PKP: DIETA - Vpliv nizko ogljikohidratne prehrane na kazalnike zdravja
  PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017
   
  Trajanje projekta:
  1. 2. 2017 – 30.6. 2017
   
  Vodja projekta:
  doc. dr. Tamara Poklar Vatovec
   
  Sodelujoči:
  doc. dr. Zala Jenko Pražnikar, doc. dr. Maša Černelič Bizjak, doc. dr. Nina Mohorko
   
  Projektni partner/ji:
  • Maksimum d.o.o.
  • Inštitut Neocortex za izobraževanje, zdravljenje in rehabilitacijo na področju duševnega zdravja
   
  Povzetek: 

  V javnosti je moč zaslediti številne diete za izgubo telesne mase, pri čemer jih mnogo ni znanstveno podprtih; če pa so, se pogosto informacije med prenosom iz znanstvenih v poljudne vire izgubijo ali popačijo. Izgubo telesne mase lahko opazimo zaradi izgube vode, mišic ali maščobe. Medtem ko je izguba telesne maščobe za zdravje koristna, je izguba mišične mase ali vode zdravju škodljiva. Podjetje Maksimum d.o.o. se že dalj časa ukvarja s promocijo nizko-ogljikohidratne in visoko-maščobne (LCHF)-prehrane na zdravje posameznika. Primanjkljaj podjetja je predvsem v pomanjkanju infrastrukture, s pomočjo katere bi natančno analizirali vpliv LCHF diete na zdravje posameznika. Z interdisciplinarno ekipo študentov in mentorjev z UP bi v sodelovanju s podjetjem in delovnim mentorjem natančno preučili vpliv LCHF-diete na posameznike z debelostjo. Preučili bi jih z vidika telesne sestave, bazalnega metabolizma, serumskih markerjev, telesno-gibalnih sposobnostih, razpoloženja in kognitivnega funkcioniranja (učinkovitosti). Slednje se bo odvijalo pri partnerskem podjetju 2.

  Dodana vrednost prvemu partnerju bo znanstveno-opredeljena dieta, katere vpliv na zdravje bo znan, zaradi tega bo podjetje znalo pravilno spremljati svoje kliente med hujšanjem. Posledično bo zmanjšano tveganje klientov na njihovo zdravje. Dodatna dodana vrednost bo v nadgradnji obstoječe revije podjetja, obogatene s poljudnimi članki, ki bodo temeljili na znanstvenih rezultatih projekta. Posledično bodo objave prispevale k pravilni informiranosti družbe, kar ocenjujemo kot velik družbeni učinek.

  Za dosego cilja bomo k sodelovanju povabili ustrezno številu posameznikov z debelostjo, ki jih bo interdisciplinaren tim študentov in mentorjev iz univerze in podjetja spremljal od začetka do konca 3-mesečne intervencije z dieto, ki jo ponuja podjetje. Uporabljena bo infrastruktura in znanje UP ter izkušnje in produkt podjetja.

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  »Projekt DIETA sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«

 • Projekt PKP: ČILI - Analiza čili paprik in omak
  PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017
   
  Trajanje projekta:
  1. 2. 2017 – 30.6. 2017
   
  Vodja projekta:
  doc. dr. Zala Jenko Pražnikar
   
  Sodelujoči:
  doc. dr. Ana Petelin, doc. dr. Mojca Stubelj, izr. prof. dr. Dunja Bandelj
   
  Projektni partner/ji:
  • GORKI CHILI Rok Iglar s.p.
   
  Povzetek: 

  Čili paprika (Capsicum sp. L.) je enoletna rastlina iz družine razhudnikovk in rodu paprik. Po zadnjih ocenah obstaja več kot 2000 različnih sort, ki pripadajo različnim vrstam rodu Capsicum in le 10 % se jih uporablja v komercialne namene. Proučevanje genetske raznolikosti sort čili paprike je izjemno pomembno tudi s komercialnega vidika, ker omogoča identifikacijo sort, ugotavljanje njihovega potencialnega izvora ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za nedvoumno identifikacijo sort so najprimernejši mikrosatelitski markerji, ki jih bomo v projektu uvedli za identifikacijo in analizo genetske raznolikosti sort čili paprike, ki jih gojijo v nasadih podjetja Gorkichili.

  Značilen okus in ostrino daje čili papriki snov kapsaicin in njegove sorodne spojine, kapsaicinoidi, ki zaradi domnevnih zdravilnih učinkov vedno bolj pridobivajo na veljavi v medicini in farmacevtski industriji. Kapsaicin naj bi imel protivnetno, protimikrobno  in antioksidativno delovanje, poleg tega naj bi zniževal LDL holesterol ter vplival na nivo glukoze in inzulina v krvni plazmi. Ugotovljeno je bilo tudi, da vpliva na sitost ter preprečuje prenajedanje. Ena izmed želj podjetja je dobiti povratno informacijo o zdravstvenih učinkih pekoče omake z vsebnostjo kapsaicina. Omenjen podatek bi bil ključnega pomena za samo promocijo podjetja in njihovih izdelkov.

  Z interdisciplinarno ekipo študentov in mentorjev z UP bi v sodelovanju s podjetjem in delovnim mentorjem na podlagi genetske analize raziskali sorte čili paprik ter natančno preučili učinke pekoče omake s kapsaicinom na določene zdravstvene parametre posameznikov, vključenih v študijo. Preučili bi jih z vidika telesne sestave, bazalnega metabolizma, sitosti in serumskih markerjev.
  Dodana vrednost prvemu partnerju bo tako nedvoumna identifikacija sort ter znanstveno-opredeljena pekoča omaka z vsebnostjo kapsaicina, katere vpliv na zdravje bo znan, zaradi tega bo podjetje lahko ustrezno promoviralo svoje izdelke.

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  »Projekt ČILI sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«

 • Projekt PKP: SACYC - Izoblikovanje smernic za preprečevanje poškodb med kolesarjenjem
  PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017
   
  Trajanje projekta:
  1. 3. 2017 – 31.7. 2017
   
  Vodja projekta:
  izr. prof. dr. Nejc Šarabon
   
  Sodelujoči:
  doc. dr. Borut Fonda
   
  Projektni partner/ji:
  • Znanost v kolesarstvo d.o.o.
   
  Povzetek: 

  Kolesarjenje je izredno popularno kot fizična aktivnost, kot šport ali kot sredstvo za prevoz. Študije poročajo, da ima več kot 40% ljudi iz razvitega sveta dostop do kolesa in več kot 30% ljudi kolesari vsaj enkrat na leto, številke pa naraščajo vsako leto. Z naraščanjem števila kolesarjev se povečuje število poškodb, ki so posledica bodisi padcev, bodisi kroničnih preobremenitev. V kolesarstvu poškodbe v grobem razdelimo v dve skupini: 1) travmatske, ki so najpogosteje posledica padcev ali udarcev in 2) ne-travmatske oz. preobremenitvene poškodbe oz. preobremenitveni sindromi. Preobremenitvene poškodbe se razvijajo dalj časa ter verjetnost ponavljanja je večja, seveda zlasti če nismo odpravili vzroka, zaradi katerega se je poškodba razvila. Eden izmed vzrokov je pogosto sprememba v tehniki poganjanja pedal, ki je posledica glikogenskega izčrpanja in sprememb na živčno-mišičnem nivoju, kar se odraža v motoričnem obnašanju.

  Med kolesarjenjem vzorec gibanja v največji meri nadziramo preko drže telesa, ki je odvisna od geometrijskih lastnosti kolesa. Kolesar in kolo sta v fizičnem stiku na treh mestih: na krmilu, sedežu in na pedalih. Zato je pomembno, da je kolo prilagojeno tako, da človeškemu telesu omogočajo čim bolj varno gibanje. Gibanje med kolesarjenjem v sede je ciklično in v večini poteka po vnaprej določenem vzorcu, ki ga narekuje trajektorija pedala. Amplituda gibanja sklepov nog (kolk, koleno in gleženj) je torej v glavnem odvisna od položaja sedeža in dolžine gonilke. V študijah so večkrat dokazali, da utrujenost in izčrpanost negativno vplivata na tehniko poganjanja pedal, zato je potrebno preučavanje preventive pred poškodbami raziskovati tudi v kontekstu prehrane in motoričnega obnašanja (bio-psihološki vidik).

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  »Projekt SACYC sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«

 • MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018

  Projekt »MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018«

   

  Trajanje projekta:

  1. 4. 2017 do 30. 6. 2018

   

  Vodilni partner:

  UNIVERZA NA PRIMORSKEM

   

  Sodelujoči na UP FVZ:

  doc. dr. Melita Peršolja - Univerza v Vidmu (9.1.2018 - 11.4.2018)

  doc. dr. Mirko Prosen - Univerza na Reki (29.3.2018 - 30.6.2018)

   

  Namen projekta:

  Namen projekta je prvenstveno nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. 

   

  Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS - 80%, MIZŠ - 20%).

  Image result for ESS LOGOTIPImage result for mizš

   

 • Projekt PKP: MEDEX - Učinki matičnega mlečka na sistemsko vnetje
  PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020

  MEDEX - Učinki matičnega mlečka na sistemsko vnetje

  Trajanje projekta:

  1. 3. 2018 – 30. 6. 2018

   

  Vodja projekta:

  doc. dr. Zala Jenko Pražnikar

   

  Sodelujoči:

  doc. dr. Ana Petelin, doc. dr. Mojca Stubelj in Helena Skočir, predavatelj. 

   

  Projektni partner:

  • Medex, živilska industrija, d.o.o. 

  V okviru projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja« bomo na UP Fakulteti za vede o zdravju v izvedli klinično študijo s katero želimo ugotoviti vpliv prehranskega dopolnila čebeljega proizvoda na zdravje. Tekom raziskave bomo spremljali lipidni profil, serumsko koncentracijo glukoze, antioksidativen učinek,  protivnetno delovanje in druge kazalnike zdravja pri zdravih posameznikih z indeksom telesne mase nad 25 kg/m2

   

  VZOREC

  • 30 zdravih preiskovancev z indeksom telesne mase nad 25 kg/m2 (predvidoma 15 moških in 15 žensk); starost med 30. in 65. leti.

   

  Indeks telesne mase (ITM) si izračunamo tako, da telesno maso v kg delimo z višino (v m) na kvadrat.

   

  Primer 1: 80 kg moški z višino 1,9m ima ITM 80/(1,9)2=22,2kg/m2 – torej ta gospod ni primeren za raziskavo

  Primer 2: 75 kg ženska z višino 1,65m ima ITM 75/(1,65)2=27,5kg/m2– gospa je primerna za raziskavo

   

  KAJ BOMO MERILI?

  • Biokemijske kazalnike glukozne homeostaze, lipidnega profila, vnetja in oksidativnega stresa, kortizol in druge kazalnike zdravja;
  • Krvni tlak;
  • Sestavo telesa.

   

  KAKO BO POTEKALA RAZISKAVA?

  Raziskava bo trajala 8 tednov, pri čemer boste vsak dan zaužili 2 kapsuli prehranskega dopolnila (eno na tešče, drugo pol ure pred večerjo). Tekom raziskave vam bomo 4-krat odvzeli vensko kri (pred pričetkom, po 4 in 8 tednih jemanja prehranskega dopolnila, ter po 2 tednih, ko boste prenehali z uživanjem prehranskega dopolnila). Odvzemi krvi in meritve sestave telesa bodo potekale na Fakulteti za vede o zdravju, v Izoli. Vse druge podrobnosti o raziskavi boste izvedeli ob prijavi.

   

  Če ste pripravljeni sodelovati v raziskavi, vljudno vabljeni. Raziskava se bo pričela 10. aprila. Kdor bo sprejet v raziskavo, bo v kratkem prejel podrobna navodila.

   

  Prijavite se na naslov: cebelaPKP@gmail.com

   

  Povzetek:

  Matični mleček ima številne pozitivne učinke na zdravje. Mednje sodijo vazodilatacija, nižanje krvnega tlaka, nižanje celokupnega in LDL holesterola, proti tumorsko delovanje ter antioksidativne lastnosti. Novejša raziskava pa je pokazala tudi pomembno vlogo matičnega mlečka pri zaviranju vnetnih citokinov ter znižanju sistemskega vnetja. Večina študij je bila opravljena na celičnih linijah in laboratorijskih živalih, zato smo mi v okviru projekta izvedli klinično študijo na ljudeh z namenom potrditi ali ovreči povezavo med uživanjem matičnega mlečka in vnetnimi procesi ter lipidnim profilom pri asimptomatskih posameznikih. Izbrali smo asimptomatske posameznike s povečanim tveganjem za nastanek metabolnega sindroma ter srčno žilnih bolezni, pri katerih so vnetni procesi nekoliko bolj izraženi. Ena izmed želj podjetja je pridobiti povratno informacijo o učinkih matičnega mlečka na zdravje. Omenjen podatek bi bil ključnega pomena za samo izvedbo klinične študije.

  Z interdisciplinarno ekipo študentov in mentorjev z Univerze na Primorskem smo v sodelovanju s podjetjem in delovnim mentorjem natančno preučili učinke matičnega mlečka na zdravje posameznikov. Preučili smo jih z vidika telesne sestave in biokemijskih markerjev.

  Projekt smo začeli izvajati v marcu 2018. V mesecu marcu in v začetku aprila smo se v okviru skupnih sestankov s študenti in predstavniki podjetja dokončno zmenili o ustreznih protokolih za izvedbo klinične študije, z namenom raziskati potencialne pozitivne učinke matičnega mlečka na parametre vnetja. Nato smo zbrali 30 udeležencev za izvedbo klinične raziskave, pri čemer smo udeležence naključno randomizirali v dve skupine. S strani podjetja smo v mesecu aprila prejeli kapsule matičnega mlečka in placebo kapsule. Vsi udeleženci raziskave so s strani študentov prejeli vse informacije o sami klinični študiji; vsi udeleženci so tudi prejeli pripravek za uživanje. V tem času je tudi študija bila obravnavana s strani komisije za medicinsko etiko in bila odobrena še pred pričetkom. Sredi aprila smo tako pričeli z izvajanjem klinične študije. Sama klinična študija je potekala 10 tednov, različne meritve smo izvedli na začetku, po 4 tednih uživanja prehranskega pripravka, po 8 tednih uživanja prehranskega pripravka ter ob koncu - po 10. tednih. Vsi udeleženci so namreč 8 tednov uživali po 2 kapsuli matičnega mlečka ali po 2 kapsuli placeba, odvisno od skupine, v katero so bili naključno vključeni. Zadnja 2 tedna udeleženci niso uživali nobenega prehranskega pripravka, zanimala nas je podaljšana učinkovitost matičnega mlečka. Na dan meritev smo vsem preiskovancem določili prehranski vnos in prehranski status (antropometrične meritve), odvzeli vzorec krvi in izvedli kratek intervju o neželenih učinkih itd. Iz polne krvi smo pripravili serum in izmerili številne biokemijske parametre. Ob koncu študije lahko zaključimo, da matični mleček ugodno deluje na vnetne parametre in tudi na lipidni profil posameznikov. V času projekta smo izvedli tudi aktivnosti - prenos znanja iz visokošolskega zavoda na podjetje in obratno, kar je bilo za vse udeležence zelo dobrodošlo.

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • Projekt PKP: KREPKO - Vpliv uživanja kefirja na kazalnike metabolnega sindroma
  PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020

  KREPKO - Vpliv uživanja kefirja na kazalnike metabolnega sindroma

  Trajanje projekta:

  1. 3. 2018 – 30. 6. 2018

   

  Vodja projekta:

  doc. dr. Ana Petelin

   

  Sodelujoči:

  dr. Katja Bezek, asistent, Helena Skočir, predavatelj in izr. prof. dr. Dunja Bandelj. 

   

  Projektni partner:

  • Kele & Kele, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 

   

  Povzetek: 

  Kultura uživanja fermentiranih mlečnih izdelkov se zaradi pozitivnih učinkov na zdravje ohranja že stoletja. Raziskave vpliva rednega uživanja kefirja kažejo na znižanje serumske koncentracije glukoze, holesterola, znižan krvni tlak, viden antioksidativen učinek in protivnetno delovanje. A velik delež študij, ki pa podpirajo te ugotovitve, je še vedno narejen le v laboratorijskih pogojih (in vitro ali na poskusnih živalih). Presežene kritične mejne vrednosti zgoraj naštetih parametrov so pogosto predstopnja razvoja metabolnega sindroma (trebušna debelost, inzulinska rezistenca, povišan nivo glukoze v krvi, dislipidemija in povišan krvni tlak). Vizija podjetja Kele & Kele, d. o. o., ki že skoraj 20 let ohranja svojo tradicijo, je predelati slovensko ekološko mleko in kupcem zagotoviti naravne in zdrave ekološke/BIO izdelke, ki vsebujejo tradicionalni kefir iz kefirjevih zrn. Z namenom promocije zdravja bi podjetje v sodelovanju z izobraževalno ustanovo, ki ima ustrezno infrastrukturo, želelo ovrednotiti vpliv uživanja njihovih izdelkov z biološko dodano vrednostjo.

  Z interdisciplinarno ekipo študentov in mentorjev z Univerze na Primorskem smo v sodelovanju s podjetjem in delovnim mentorjem natančno preučili učinke kefirja na zdravje posameznikov. Preučili smo jih z vidika telesne sestave in biokemijskih markerjev. Poleg tega smo proučili načine proučevanj mikrobioma kefirja s pomočjo sodobnih biotehnoloških in genetskih metod.

  Projekt oziroma klinično študijo smo začeli izvajati v marcu 2018. V mesecu marcu in v začetku aprila smo se v okviru skupnih sestankov s študenti in predstavniki podjetja dokončno dogovorili o ustreznih protokolih za izvedbo klinične študije, z namenom raziskati potencialne pozitivne učinke kefirja na posamezne dejavnike metabolnega sindroma. Za izvedbo klinične raziskave smo izbrali 30 udeležencev s posameznimi komponentami metabolnega sindroma in jih razdelili v dve skupini. Ena skupina je najprej uživala kefir, druga pa najprej mleko. S strani podjetja smo v mesecu aprilu prejeli kefirje za prvo skpino udeležencev. Vsi udeleženci raziskave so s strani študentov prejeli vse informacije o sami klinični študiji. V tem času je bila študija tudi obravnavana s strani komisije za medicinsko etiko in bila odobrena še pred pričetkom klinične raziskave. Sama klinična študija je potekala 8 tednov (na začetku en teden brez kefirja, zatem tri tedni kefir oz. mleko, sledil je ponovno en teden brez kefirja ter tri tedni mleka oz kefirja). Različne biokemijske in antropometrične meritve smo izvedli na začetku, po 3 tednih uživanja mleka/kefirja, po enem tednu spiranja in še po treh tednih uživanja kefirja/mleka. Projekt je potekal brez odstopanj. V času projekta smo izvedli tudi aktivnosti - prenos znanja iz visokošolskega zavoda na podjetje in obratno, kar je bilo za vse udeležence zelo dobrodošlo.

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • Projekt PKP: GLINDEX - Razvoj in testiranje novih izdelkov s primernim glikemičnim indeksom za bočnike z diabetesom
  PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020

  GLINDEX - RAZVOJ IN TESTIRANJE NOVIH IZDELKOV S PRIMERNIM GLIKEMIČNIM INDEKSOM ZA BOLNIKE Z DIABETESOM

   

  Trajanje projekta:

  1. 3. 2018 – 31. 7. 2018

   

  Vodja projekta:

  doc. dr. Boris Kovač

   

  Sodelujoči:

  Katarina Merše Lovrinčević, predavatelj. 

   

  Projektni partner:

  • Mlinotest d.d. 

   

  Povzetek: 

  Ustrezen način prehranjevanja in primerna živila so dolgoročno ključnih parametri zagotavljanja dolgoročnega zdravstvenega stanja populacije. S projektom smo razvili in testirati skupino prehranskih izdelkov vsakdanje rabe, to je kruhov in testenin; izdelkom smo v klinični študiji določili glikemični indeks. Cilj projekta je bil razviti primerne izdelke  za uravnoteženo preventivno prehrano zdrave populacije, kot tudi za sladkorne bolnike. V projektu smo izvedli niz praktičnih aktivnosti. Na osnovi predhodnih poskusov in podatkov iz literature smo izbrali polisaharidne sestavine, ki bi lahko imele za rezultat zmanjšanje glikemičnega indeksa končnega izdelka. Po predvidenih recepturah so bili pripravljeni in predhodno organoleptično ocenjeni testni izdelki. V laboratoriju sodelujoče organizacije Mlinotest d.d. so študentje pripravili še dva dodatna testna izdelka, skupaj je bilo za končni test razvitih 5 kruhov, v test so bili vključeni še bel kruh in glukoza kot dve neodvisni kontroli in trije vzorci testenin različnih stopenj kuhanja. Končnim izdelkom je bil v laboratoriju FVZ s pomočjo testa na zdravih posameznikih v kliničnem delu študije določen glikemični indeks.

   

  V projektu je sodelovalo 8 študentov dodiplomskega in podiplomskega študija Prehranskega svetovanja in dietetike, Dietetike in Zdravstvene nege. Skladno s planom projekta je bil s predavanjem in delavnico  delovnega mentorja  izveden prenos znanja iz sodelujoče organizacije Mlinotest na fakulteto in obratno  s pomočjo pedagoškega mentorja iz FVZ v sodelujočo organizacijo.

   

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • Projekt PKP: LEPA - Izdelava modela spodbujanja trajnostnega razvoja telesne aktivnosti v lokalnem okolju
  PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020

  LEPA - IZDELAVA MODELA SPODBUJANJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TELESNE AKTIVNOSTI V LOKALNEM OKOLJU

  PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020

   

  Trajanje projekta:

  1. 3. 2018 – 31. 7. 2018

   

  Vodja projekta:

  doc. dr. Matej Plevnik

   

  Sodelujoči:

  doc. dr. Mojca Stubelj, dr. Urška Čeklić, asist.

   

  Projektni partner:

  Playness, izobraževanje in razvoj, d.o.o.

   

  Povzetek: 

  Redna telesna dejavnost in zdrav način prehranjevanja sta prepoznana med ključnimi dejavniki varovanja in krepitve zdravja. Prispevata k boljšemu splošnemu zdravju in počutju, večji kakovosti življenja in k vzdržnosti zdravstvenih sistemov. Ukrepa izboljšujeta tudi delovno storilnost pri odraslih zaposlenih, dolgoročno pa krepita zdravje, povečujeta kakovost življenja in prispevata k aktivnemu in zdravemu staranju. Redna telesna dejavnost in prehrana sta kot ukrepa za promocijo zdravega in aktivnega življenjskega sloga že vrsto let visoko na lestvici prednostnih tem Svetovne zdravstvene organizacije, v zadnjem desetletju pa tudi visoko na politični agendi Evropske Unije. Osnovni problem, ki smo ga obravnavali v sklopu projekta, je sledenje priporočilom nacionalnih dokumentov o pomembnosti promocije ukrepov redne telesne dejavnosti ter zdravega prehranjevanja ter iskanje načinov in možnosti za njihovo implementacijo v lokalno okolje in skupnost.

  Glavni izziv, ki smo ga zasledovali v izvedbi projekta, je bil preveriti možnosti lokalnega okolja za promocijo zdravega načina življenja skozi dvig gibalne/športne aktivnosti, odzivnost izbranih lokalnih okolij na akcije in promocije spodbujanja, določanje kritične mase ciljne publike, ki se odzove na različne načine promocije, ter ugotavljanje interesa vodstva lokalne skupnosti za razvoj dotičnega področja kot tudi izvajanje obstoječe politike športa v lokalnem okolju.

  V sklopu projekta smo partnerji prepoznali nekatere idejne rešitve, s katerimi smo pristopili k realizaciji v projektu zastavljenih ciljev. V zaokroženih vsebinskih sklopih smo definirali področja, katera smo skozi projekt ločeno obravnavali in na ta način sledili skupnemu cilju projekta: (i) pregledali smo vse aktivnosti, ki se na obravnavanem področju izvajajo v izbranem lokalnem okolju, (ii) naredili smo popis urbane in naravne infrastrukture, ki nudi prostorske možnosti preživljanja aktivnega prostega časa, (iii) definirali smo ožja lokalna središča, ki so nam služila kot najmanjše geografske celice za promocijo gibanja; (iv) izvedli smo delavnice meritev telesnih značilnosti in gibalne zmogljivosti, na katere so bili občani povabljeni preko občinskega glasila; (v) izvedli smo kineziološko študijo v definiranih ožjih geografskih središčih z namenom ugotavljanja dnevnega ukvarjanja občanov z gibalno aktivnostjo; (vi) pripravili smo splošno anketo, ki je bila posredovana preko vodstva lokalne skupnosti na najširšo listo kontaktov; (vii) izvedli smo obširen intervju z županom občine; (viii) pridobili smo posnetke obstoječe naravne in urbane infrastrukture v lokalni skupnosti ter naredili predloge novih ter izboljšave, predvsem z namenom približanja možnosti in infrastrukture manjšim lokalnim središčem ter (ix) pripravili smo zaključno srečanje, kamor smo povabili občane in vodstvo občine ter jim predstavili naše ugotovitve ter posredovali zbran material in zaključno poročilo projekta. Skozi projektne aktivnosti smo prišli do zaključka, da je sledenje nacionalnim priporočilom kot tudi evropskih strategijam promocije telesne dejavnosti in zdravega načina življenja izredno zahteven projekt, ki zahteva učinkovito sodelovanje vseh lokalnih partnerjev predvsem v smislu implementacije programov kot tudi urejanja naravne in urbane infrastrukture. Velik pomen za implementacijo ima vizija lokalne skupnosti in uvrstitev promocije telesne dejavnosti med prednostne naloge lokalne skupnosti. Pri tem je pomembno poudariti, da tudi krovno občinsko delovanje in promocija telesne dejavnosti in športa ne dosega zadostnih učinkov. Za doseganje posameznikov v želenih ciljnih skupinah je potrebno približati dejavnosti posamezniku na raven njegovega mikro-lokalnega okolja.

   

  Image result for logotip mizšImage result for logotip javni štipendijskiImage result for logotip evropski socialni sklad

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • Vpliv različno polnjenih glikogenskih zalog na hidracijski status (in telesno sestavo) športnikov

  Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov,  razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018

  Naslov projekta:

  Vpliv različno polnjenih glikogenskih zalog na hidracijski status (in telesno sestavo) športnikov

   

  Trajanje projekta:

  1.1.2018 – 31.12.2018

   

  Vodja projekta:

  doc. dr. Nina Mohorko

   

  Vsebina projekta:

  Ustrezna hidracija športnikov lahko bistveno prispeva k zmogljivosti. Ob pomanjkanju konsenza o ustrezni metodi merjenja hidracijskega statusa, se je merjenje razlike v telesni masi uveljavilo kot enostavna in varna metoda za določanje hidracijskega statusa pri športnikih. Predvidoma 40 rekreativnih kolesarjev in triatloncev bo preko oglaševanja na socialnih omrežjih in ustnih povabil povabljenih k sodelovanju v raziskavi, ki bo potekala na UP FVZ. Preiskovanci bodo izpostavljeni dvema intervencijskima študijama, ki bosta nasprotujoče vplivali na glikogenske zaloge. Rezultati bodo potencialno uporabni tudi za druge panožne zveze, saj je pravilno načrtovanje športne prehrane in prilagajanje hidracije športni prehrani nujno za dober rezultat športnikov.

   

  Program bo sofinancirala Fundacija za šport

   

   Mednarodni projekti

 • ERASMUS+: Development of a model for nurses' role in interprofessional pharmaceutical care” (DeMoPhaC)

  Duration of the project:

  1.9.2018 – 31.8.2021

   

  Lead Partner:

  University of Antwerpen, Belgium

   

  Team Manager at UP Faculty of Health Sciences:
  Assist. Prof. Mirko Prosen, PhD

  Assist. Prof. Sabina Ličen, PhD

  Assist. Prof. Igor Karnjuš, PhD

   

  Collaborating parties / partners:

  • University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Slovenia
  • Swansea University, United Kingdom
  • Martin Luther University Halle Wittenberg, Germany
  • Charles University, Czech Republic
  • ANASTE, Italy
  • University of Applied Sciences Utrecht, Netherlands
  • Inland Norway University of Applied Sciences, Norway
  • Slovak Medical University, Slovakia
  • St. Clement of Ohrid University of Bitola, FYROM
  • University of Peloponnese, Greece
  • University of Alicante, Spain
  • University of Pecs, Hungary
  • Public Nursing School of Coimbra, Portugal
   

  Content:

  Nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care (PC) is not transparent and varies between European countries. Similarly, in nurse education, a clear description of specific learning outcomes on PC is lacking in most European countries and curricula in PC vary a lot. Furthermore, the match with the needs of the labour market and society is insufficient. The lack of transparency and recognition, combined with the variation between countries, in nursing practice and nurse education, has a major impact. It hinders collaboration on different levels: 1) quality of interprofessional collaboration in daily clinical practice; 2) transnational collaboration in research, education and innovation in Europe; 3) labour mobility of nurse students and nurses. Our GOAL is to strive for more transparency & equality for the EU-nurse in PC and to build strong connections between research, education, practice and policy. Our focus is on PC as a crucial part of therapy in most patients. With a major impact on care quality and patient safety preliminary analysis of EUPRON data of 3300 nurses/doctors/pharmacists showed nearly all participants are convinced of the positive impact on care quality of increased nurse involvement in PC. Interprofessional communication in PC scored 5,2/10, an alarming score given the link with patient safety.

  Project objectives:

  1. to develop a model for nurses’ role in interprofessional PC, a framework for collaboration in PC on the different levels aforementioned, based on the needs and context of the labour market and society.

  2. to specify and validate learning outcomes for nurse education in pharmaceutical care, which meet the learning needs of students, matched to the labour market and societal needs.

  3. to develop an assessment to evaluate competences in PC, as a guidance to evaluate nurse education, as a tool for nurse educators, for benchmarking, and nurse labour mobility.

  4. to create/strengthen an international network for PC in nursing, to collaborate on nurse education, research, practice and policy.

  5. A strong involvement of students, learning on research, education and policy in Europe. The partners’ strong connections are an excellent opportunity for students.

  6. to describe nurses’ role, nurse education and student nurses’ competences in interprofessional PC in the European partner countries, necessary to reach objectives 1-3, and allowing benchmarking, a clarification of differences and similarities, essential for international collaboration.

   

  Image result for erasmus+ logo

   

 • ERASMUS+: PRECONCEPTION HEALTH OF YOUTH, bridging the gap in and through education (PreconNet)

  Duration of the project:

  1.9.2018 – 31.8.2021

   

  Lead Partner:

  Tampere University of Applied Sciences, Finland

   

  Team at UP Faculty of Health Sciences:
  Assoc. Prof. Boštjan Žvanut, PhD

  Assist. Prof. Patrik Pucer, PhD

  Assist. Prof. Mirko Prosen, PhD

   

  Collaborating parties / partners:

  • University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Slovenia
  • University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, Slovenia
  • VIVES University of Applied Sciences Brugge, Belgium
  • Carinthia University of Applied Sciences, Austria
   

  Content:

  The base of this project lies in a well-recognised challenge: The number of births in europe has decreased alarmingly during last 10 years and the first child is borned postponed to aged parents. The biology of fertility cannot adapt to this social trend and phenomena. The ageing of women connected with current male sperm quality crash is concerning everyone everywhere and actions need to be taken. There is a need for accurate situation assessmenr regarding sexual and reproductive health n each partner country. It is time to raise the level of fertility awareness throughout Europe. Implications of the project, however will be also for other European and non-European countries.

   

  Image result for erasmus+ logo

   

 • ERASMUS+: Digital Education Initiatives and Timely Solutions (DIG-IT)

  Duration of the project:

  1.9.2019 – 31.8.2022

   

  Lead Partner:

  University of Malta

   

  Team at UP Faculty of Health Sciences:
  Assist. Prof. Sabina Ličen, PhD

  Assist. Prof. Mirko Prosen, PhD

  Assist. Prof. Igor Karnjuš, PhD

   

  Collaborating parties / partners:

  • University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Slovenia
  • University of Cyprus,
  • La Sapienza University of Rome,
  • ELSEVIER,
  • St. James Hospital Malta,
  • Jyväskylä University of Applied Sciences,
  • University of Münster
   

  Content:

  In the midst of rapid technological change, new approaches to education are being demanded. However, some academic staff still resist taking advantage of available technologies in their teaching, and several EU universities are much more technology enabled than others. Given evidence-based confirmation of benefits, robustness and academic rigour in online learning, why do some educators act as change blockers to new digital technology initiatives in higher educational reform?

   

  Although some of the resistance is ingrained in educators’ philosophical values and beliefs, the relevant literature and a needs analysis conducted with all Dig-It partners also identified the cost of and time required to design and learn how to design online study units and resources.  

   

  Some EU Universities offer robust online digital education courses and programs, while others lag behind offering few to no online learning opportunities. Immediately research is needed to determine how EU educators perceive adopting new technologies. There must also be intentional development of educational supports that help conversion to online curriculum.

   

  University and industry collaborations in workplace education are manifesting themselves as a competitive advantage due to complementary core competencies and new way of matching work and study, make study paths more versatile and, ultimately, secure and maintain better employment. The need for convenient, accessible, continuing education is not a problem exclusive to academic staff and the university industry. The healthcare sector has thousands of busy practitioners needing continuing education while trying to ensure patient safety.

   

  The purpose of this project is to:

   

  • correct the imbalance and inequity of digital education opportunities offered at EU universities to improve student learning opportunities, satisfaction and success in a digital world
  • provide solutions to the barriers preventing some educators from embracing technology to enhance teaching
  • explore how collaboration between the education and healthcare industries can pioneer innovative learning processes and accessibly, convenient continuing education
  • create an innovative partnership model of teaching and training that results in products of global interest and facilitates competitive, innovative institutions, teacher and trainers able to meet the needs of learners in the 21st century.

   

  The target group is approximately 5000 academic staff from universities in Malta, Cyprus, Italy, Slovenia, and Finland; and 1000 healthcare professionals and students from St. James Hospital who wish to participate in training to learn how to design, delivery and evaluate digital education.

   

  The mixed methods program evaluation of the nine-module online CE program will gain an understanding of how and to what degree EU academic staff and healthcare professionals learn and transfer learning to teaching. The findings of this evaluation will guide the optimization of the training in an effort to maximize the impact on practice and knowledge transfer. The delivery and evaluating of the program in a variety of EU countries will enable understanding with regard to geographic cultural and language impacts on digital education. A demographic survey, course transcripts, formative temperature checks, a post training summative quantitative survey and qualitative interviews will be used to obtain a full understanding of the interventions.

   

  The outputs include a digital education quality standard framework and companion assessment toolkit; a nine module online course to teach educators how to design, delivery and evaluate online digital education; a train-the-trainer online course, eBooks enabling mobile learning; and other resources such as exemplars. By being available at no costs to the general public through the websites of all partners these outputs will be utilised at a regional, national and international level.

   

  This project will support educators in transitioning from traditional teaching methods to integrating new digital technologies - an aim consistent with the commitment of the European Commission to support all members states. The collaboration between education healthcare and publishing industries will pioneer new learning processes and emerge into an innovative partnership model of teaching and training. This novel triangulated design and delivery of education products is of international interest in that it resonates with the concepts of inter-ministerial collaboration trans-sectorial cooperation and multidisciplinary operation which the advocates. Each partner will exit the project protected with dual faced armour – increased knowledge and skills, cutting edge resources and a collaborative network in digital education. Beyond the Partners the project will deliver an arena of quality resources related to digital education for public access that uniquely span healthcare education and publishing entities.

   

  Image result for erasmus+ logo

   

 • Program čezmejnega sodelovanja INTERREG SLOVENIJA - ITALIJA 2007 - 2013: STRATEŠKI PROJEKT TRANS2CARE

  Trajanje projekta:
  1. 4. 2011 – 30. 9. 2014

   

  Vodja projekta na UP FVZ:
  Prof. dr. Maja Čemažar, znanstvena svetnica

   

  Podoktorska raziskovalka na UP FVZ v okviru strateškega projekta TRANS2CARE:
  Dr. Ana Petelin

   

  Tehnična koordinatorka na UP FVZ v okviru strateškega projekta TRANS2CARE:
  Andreja Semolič

   

  Projektni partnerji:

  • LP - Università degli Studi di Trieste
  • PP1 - Kemijski Inštitut Ljubljana
  • PP2 - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)
  • PP3 - Univerza v Novi Gorici
  • PP4 - Università di Ferrara
  • PP5 - Treviso Tecnologia – Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso
  • PP6 - Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca 
  • PP7 - Università Ca’ Foscari di Venezia
  • PP8 - Università di Udine 
  • PP9 - IRCCS Burlo Garofolo
  • PP10 - Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
  • PP11 - Ortopedska bolnišnica Valdoltra
  • PP12 - Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

  Povezava: TRANS2CARE

  Povzetek:
  Projekt TRANS2CARE vključuje in združuje znanje 13 raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, ustanov zdravstvene oskrbe in prenosa tehnologije. Njegov namen je vzpostavitev sistema, ki omogoča trajen dvosmerni prenos znanja med partnerji, industrijskimi podjetji in drugimi interesnimi skupinami za ustvarjanje inovativnih izdelkov in storitev za javno zdravje, zlasti za preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje splošno razširjenih bolezni. Novosti bodo razvite na podlagi potreb, ki so jih izrazili zdravstveni delavci, in sposobnosti raziskovalnih institucij in podjetij za pretvorbo njihovih znanstvenih in tehnoloških spoznanj v aplikacije, ki bodo po eni strani omogočile izboljšanje zdravstvenih storitev po drugi strani pa ustvarile nova delovna mesta za mlade visokokvalificirane delavce. Dejansko projekt predvideva usposabljanje in zaposlitev 14 mladih delavcev z doktoratom, iz vrst partnerjev, predvidena pa je tudi ustanovitev “spin-off”, ki bo omogočil nadaljevanje zaposlovanja in sodelovanja med partnerji tudi po zaključku projekta.

 • MNT-ERA.NET II - SURFUNCTI

  Kontrolirano strukturiranje in funkcionalizacija površin sodobnih biomedicinskih titanovih zlitin za ortopedske vsadke - Controlled surface structuring and surface functionalisation of advanced biomedical titanium alloys for orthopaedic implants: SURFUNCTI

   

  Trajanje projekta:
  1. 2. 2010 – 31. 1. 2013

   

  Vodja slovenskega dela projekta:
  Prof. dr. Ingrid Milošev

  (kontaktna oseba na UP FVZ: prof. dr. Andrej CÖR)

   

  Projektni partnerji:

  • Institut "Jožef Stefan"
  • Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
  • Institut za fizikalno kemijo (ICF) - Romunija
  • SC R&D Consulting and Services SRL (R&D) - Romunija
  • S.C. Tehnomed Impex CO S.A. (TMI) - Romunija

   

  Povzetek:

  Biomateriali morajo izkazovati dobre mehanske lastnosti in biokompatibilnost, da lahko opravljajo svojo funkcijo v telesu in ne povzročajo nezaželenih posledic. Površina biomateriala, t. j. vsadka, ima pri tem posebno vlogo. Nedavne literaturne študije nakazujejo, da lahko spremembe topografije površine na nano-nivoju izboljšajo biološko aktivnost biomateriala. Te raziskave so še v zgodnji fazi. Sedanji materiali iz titanovih zlitin imajo nekatere pomanjkljivosti – nezadostna stabilnost med kovino in oksidom, sproščanje delcev, nekontrolirana struktura površine in sestave na nano-nivoju. Obstaja potreba po materialih, ki bodo izkazovali izboljšane lastnosti kot so celična aktivnost,  bioaktivnost in mehanske lastnosti, in sicer čim bliže lastnostim človeške kosti.

  V prvi fazi projekta bomo z uporabo ekološko neoporečnih postopkov vakuumskih tehnologij in zelene kemije razvili nove, sodobne zlitine. Nove zlitine bodo manj toksične, visoko korozijsko odporne, biokompatibilne ter izkazovale izboljšane mehanske lastnosti in daljše preživetje v primerjavi s komercialnimi zlitinami. Druga faza bo usmerjena v funkcionalizacijo površine s pomočjo kontrolirane uporabe netoksičnih in ekološko neoporečnih kemijskih in elektrokemijskih postopkov (originalen prispevek k znanosti) za pridobitev nano-struktur z izboljšanimi lastnostmi vraščanja in rasti kostnih celic. Podrobno bomo karakterizirali strukturne in funkcionalne lastnosti v korelaciji s povečanjem biološke aktivnosti (znanstvena inovacija). Pridobili bomo nova znanja o pojavih in mehanizmih, ki kontrolirajo proces na meji biomaterial/tkivo in stimulirajo rast celic. V končni fazi projekta bomo izvedli prenos tehnologije in industrijsko implementacijo v proizvodnjo novega, evropsko konkurenčnega produkta  v hitro rastočem svetovnem tržiču.

  Inovacije v projektu bodo obsegale razvoj zlitine, ki bo osnovana na netoksičnih, biokompatibilnih elementih – Ti, Nb, Zr. Zlitina bo zasnovana na hierarhiji – biozlitina/mikrometrska oksidna plast/ nanometrska površinska plast.

  Pričakovani rezultati bodo obsegali dokaze o biokemijski in biomehanski kompatibilnosti novih zlitin; dokaze o osteintegraciji; razvoj metod za karakterizacijo obnašanja biomedicinskih zlitin; vzpostavitev baze podatkov za uporabnike bioaktivnih površin; proto-tipe vsadkov; specifikacijo dizajna; industrijsko implementacijo; vzpostavitev centra znanja na EU nivoju, ki bo pokrival razvoj materiala in testiranje.

  Pričakovane rezultate bomo objavili v obliki 2 patentov,  6 znanstvenih člankov in 7 predstavitvah na konferencah.

 • EU 7th Framework Programme: TRAFOON – Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation

  Duration of the project:

  1. 1. 2014 – 31. 12. 2016

   

  Principal Coordinator of the EU FP7 Project TRAFOON:
  Susanne Braun, University of Hohenheim, Life Science Center

   

  Project Team Manager at UP Faculty of Health Sciences:
  Prof. dr. Peter Raspor, Dr.h.c.mult.

   

  Collaborating parties / partners:

  • University of Hohenheim
  • University of Primorska Faculty of Health Sciences
  • Steinbeis Innovation gGmbH
  • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
  • University of Ljubljana Biotechnical Faculty
  • Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
  • Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci Polskiej Akademii Nauk
  • Zaklad Ichtiobiologii i Gospodarkirybackiej Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Ogrodnictwa
  • AquaTT UETP Ltd
  • University College Cork - National university of Ireland, Cork
  • Jihoceska Univerzita v Ceskych Budejovicich
  • Agencia Andaluza del Conociemento
  • Instituto Andaluz de Investigaciony Formacion Agraria Pesquera Alimentaria y de la Produccion Ecologica
  • Gabinete de gestion Integral de recursos SL
  • University of Belgrade - Faculty of Agriculture
  • Institut Mihajlo Pupin
  • Centre National de la Recherche Scientifique
  • Institut National de la Recherche Agronomique
  • Haute Ecole Specialisee de Suisse Occidentale
  • Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung
  • Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
  • Sociedade Portuguesa de inovacao - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovacao S.A.
  • European Business and Innovation Centre Network
  • ISEKI - Food Association
  • Fédération Européenne des Producteurs Aquacoles
  • EUCOFEL AISBL
  • Fundacion Citoliva Centro de innovacion y Tecnologia del Olivar y del Aceite
  • FoodDrinkEurope AISBL
  • Stichting Nederlands Bakkerij Centrum
  • Slow Food Associazione

  Link: TRAFOON

  Abstract:

  In the European Union, Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in the food sector are increasingly under pressure due to the opening of markets, an increasing demand of standardized and price competitive food products by the consumers, the rising importance of large retailers, and the challenges of conforming to governmental regulations.
  These increased demands put at risk many traditional foods as well as traditional processing techniques still available today. SMEs using locally sourced raw materials and century-old recipes and processing methods are a cornerstone of the cultural identity of European regions. In the urban centers, groups of consumers are increasingly demanding traditional, local and/or organic food productions, as food scandals and the dispute on GMO undermine public confidence in industrial food producing systems. To economically survive and to partake in these modern consumer markets, SMEs producing traditional foods must extend their skills, both in terms of business development and production techniques, to comply with existing European regulations and to promote the aspects of their products related to nutrition and health.
  To support these traditional SMEs, TRAFOON has set sail in November 2013 to establish a knowledge transfer network with a focus on food products made of grains, fish, fruits, vegetables and mushrooms to support traditional food producing SMEs. The TRAFOON network will interlink researchers, knowledge transfer agents, and SME associations in 14 European countries to foster sustainable innovation and entrepreneurship in the sector of traditional foods for the benefit of the regions of Europe and the European consumer.

   

  This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613912.

 • COST action

  European network for development of electroporation-based technologies and treatments
  Acronym – EP4Bio2Med

  PROPOSER:

  Prof. Damijan MIKLAVČIČ
  University of Ljubljana
  Department of Biomedical Engineering
  Faculty of Electrical Engineering

  ZAČETEK PROJEKTA:

  10.4.2012 - 9.4.2016

  SODELUJOČI:

  73 partnerjev

  KOORDINATORICA NA UP FVZ:

  Izr. prof. dr. Maja ČEMAŽAR, znanstvena svetnica

  ABSTRACT

  Exposure of biological cells to a sufficiently strong external electric field results in increased permeability of cell membranes, referred to as electroporation. Since all types of cells (animal, plant and microorganisms) can be effectively electroporated, without addition of viral or chemical compounds, electroporation is considered to be a universal method and a platform technology. Electroporation has become a widely used technology applicable to e.g. cancer treatment, gene transfection, food and biomass processing, and microbial inactivation. However, despite significant progress of electroporation-based applications, there is a lack of coordination and interdisciplinary exchange of knowledge between researchers from different scientific domains. Thus, critical mass for new major breakthroughs is missing. This COST Action aims at: (i) providing necessary steps towards EU cooperation of science and technology to foster basic understanding of electroporation, (ii) improving communication between EU research groups, resulting in streamlining European R&D activities, and (iii) enabling further development of new and existing electroporation-based applications by integrating
  multidisciplinary research teams, as well as comprehensive training for Early-Stage Researchers (ESRs). Results of this COST Action will provide multiple societal, scientific, and technological benefits from improving existing electroporation-based applications and adding new ones in the field of medicine, biotechnology and environment preservation.

 • EXPLOREDU: Sistem za identifikacijo, management in ponovno uporabo informacij o izobraževalnih dogodkih in prosto dostopnih izobraževalnih vsebinah v sloveniji in svetu

  Trajanje projekta:
  1. 11. 2014 – 30. 9. 2015

   

  Vodja projekta na UP FVZ:
  Doc. dr. Boštjan Žvanut

   

  Projektni partnerji:
  - Institut Jožef Stefan
  - UP Fakulteta za management
  - UP Fakulteta za vede o zdravju

   

   

  Povzetek:

  ExplorEdu bo:

  • omogočal odprt dostop do vseh zbranih prosto dostopnih učnih virov različnih modalnosti (tekstovni, numerični, video, grafi, strukturirano znanje)
  • ponujal vrsto inovativnih storitev na bazi semantičnih tehnologij za celovito empirično analizo slovenskih prosto dostopnih učnih virov kot poglobljena iskanja po tekstu in videih, analizo dogajanja v slovenskem izobraževalnem okolju, vključno s kompetenčnimi grafi, sodelovalnimi grafi, predikcijami, trendi in simulacijami, ter orodja za zajemanje, sestavljanje, ponovno uporabo in optimizacijo izobraževalnih vsebin
  • bo omogočala dvosmerne prenose podatkov med obstoječimi storitvami kot so SIO baza podatkov (z domačimi izobrazevalnimi podatki),
  • bo omogočal povezovanje med podatkovnimi bazami članic iniciative OpeningupSlovenia, VideoLectures.Net, scienceatlas.si in ist-world.org,
  • bo omogočala odprt dostop do storitev  drugim spletnim portalom kot npr. portal SIO, portali izobraževalnih institucij, portali razvojnih oddelkov ipd. s ciljem širše promocije slovenskih prosto dostopnih učnih vsebin.

 • CO.N.S.E.N.SO: »COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing SOciety« (Model of care for elderly in Alpinespace)

  Trajanje projekta:

  1. 1. 2016 – 30.6.2018

   

  Vodja projekta CO.N.S.E.N.SO:
  Giuliana Moda

   

  Koordinatorka projekta na UP FVZ:
  Tamara Štemberger Kolnik

   

  Partnerji projektnega konzorcija:

  • Regione Piemonte Direzione Sanita
  • University of Primorska Faculty of Health Sciences
  • Azienda Sanitaria Locale Torino 1
  • Regione Luguria
  • Accademia Nazionale di Medicina
  • Départment du Var
  • Association pour le Développment des Entreprises et des Compétences
  • Inštitut RS za socialno varstvo
  • Amt der Kärntner Landesregierung
  • European Center of Entrepreneurship Competence&Excellence

  Spletna stran projekta:
  http://www.alpine-space.eu/projects/consenso/en/home

   

  Povzetek:

  Slovenija sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano življenjsko dobo. Projekt je v luči demografskih sprememb za Slovenijo ključnega pomena z vidika priprave novega zakona o dolgotrajni oskrbi, kar podrobneje opisujemo v nadaljevanju, hkrati pa pomeni pridobitev novih znanj in dobrih praks s področja skrbi za starejše in tudi širitev naših dobrih praks, ter naslavlja naraščajoče potrebe starejšega prebivalstva. V projektu bomo pripravili nov model oskrbe starostnika ter za izvajanje le te usposobili štiri polno zaposlene načrtovalke oskrbe/patronažne sestre. Gre za ključno osebo, ki bo oblikovala in pripravlja personalizirane storitve za starejše; projekt predvideva periodične obiske FCN, da bi evalvirala izvajanje oskrbe, poskrbela za manjše zdravstvene in socialne potrebe in promovirala bolj zdrav življenjski slog. Projekt je torej zelo zanimiv za slovenski prostor, saj gre v prvi vrsti za profil, ki še ni uveljavljen in ki bi deloma integriral tako zdravstvene, kot socialne storitve. Načrtovalke oskrbe/patronažne sestre bodo tekom projekta obiskale 2.000 oseb starejših od 65 let in njihove družine. Namen projekta je torej oblikovati in v okolju testirati model, ki bo zajemal celovito zdravstveno socialno oskrbo starostnika, z oblikovanjem profila načrtovalke oskrbe/patronažne medicinske sestre, ki skrbi za potrebe starostnika ne glede na njegove psihofizične sposobnosti.

  Pričakovani ključni rezultati projekta so izboljšan dostop do zdravstveno socialnih storitev za starejše na področju dolgotrajne oskrbe, zmanjšani stroški zdravstvene obravnave, ki bodo posledica novega načina zagotavljanja oskrbe starejšim v skupnosti, s sodelovanjem različnih deležnikov in partnerjev bomo pridobili nova znanja in dobre prakse, ki bodo pripomogle k socialnim in zdravstvenim inovacijam na področju skrbi za starejše, spodbujanje socialnega podjetništva.

  Ključni uporabniki v Sloveniji, ki jim je projekt namenjen so posamezniki starejši od 65 let in njihove družine (2.000) ter načrtovalke oskrbe/patronažne sestre (4),

  Posredni uporabniki (sodelujoči v projektu) bodo zdravstveni domovi, izvajalci pomoči na domu, lokalne skupnosti, politični odločevalci in oblikovalci politik, ljudske univerze, socialna podjetja, nevladne organizacije (npr. Zveza društev upokojencev Slovenije, Inštitut Antona Trstenjaka, Centri dnevnih aktivnosti za starejšo populacijo).            

   

  • Celotna vrednost projekta: 2.052.400 EUR
  • Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 1.744.542,98 EUR

  Novica v Utripu

  Fotografija s srečanja v Torinu 15.4.2016

  Image result for znak pdfDoma je staranje boljše

  Image result for znak pdfLa tua casa è il posto migliore per invecchiare

 • EU MENU Slovenija (Raziskava o prehranskih navadah in prehranskem vnosu med prebivalci Slovenije - LOT2)

  EU Menu razpis za anketarje 2016 - Pogosta vprašanja in odgovori

   

  Duration of the project:

  1. 1. 2015 – 31.1.2019

   

  Lead Partner:
  Nacionalni inštitut za javno zdravje

   

  Project Team Manager at UP Faculty of Health Sciences:
  Tamara Poklar Vatovec

   

  Collaborating parties / partners:

  • Inštitut Jožef Stefan UKC
  • UP Fakulteta za vede o zdravju
  • Pediatrična klinika
  • UL, Biotehniška fakulteta
  • Inštitut za nutricionistiko
  • UL, Pedagoška fakulteta
  • UM, Fakulteta za zdravstvene vede

  Povzetek:

  Kaj je EU Menu?
  Prva vseevropska raziskava o porabi živil
  „Kaj je na jedilniku v Evropi? (EU Menu)“
  Delo usklajuje in koordinira EFSA
  Raziskavo izvajajo nacionalne institucije imenovane po 33. členu, Regulation (EC) No 178/2002)
  Zbiranje podatkov poteka kot tekoči program od leta 2012 do 2019, s pripravljalno fazo v obdobju 2010–2011
  V 4. podpori sodelujejo Romunija, Avstrija (LOT 2), Grčija, Slovenija, Madžarska, Italija (LOT 1 in 2).
  Namen EU Menu
  •Uporaba standardiziranih postopkov zbiranja podatkov na individualnem nivoju
  •Uporaba metodologije, ki omogoča pridobitev primerljivih in dovolj natančnih informacij, na reprezentativnih vzorcih za vse DČ v EU.
  •Zbrani podatki primerni za prehranske ocene in ocene izpostavljenosti dejavnikom tveganja.
  •Zajete vse kategorije prebivalstva s posebnim poudarkom na ogroženih skupin (malčki, starejši, nosečnice, doječe matere...)
  •Kreiranje vseevropske razširjene baze podatkov
  Osnovni raziskovalni namen:
  Ugotoviti prehranjevalne navade:
  •pogostost uživanja posameznih živil oz. skupin živil
  •uživanje živil in osnovni nabor hranil na individualni ravni
  •življenjski slog (telesna dejavnost, kajenje…)
  •posamezne prehranske prakse (dojenje, prehranska dopolnila..)
  •biološki in socio-demografski podatki
  •antropometrične meritve
  •zdravstveno stanje

 • ERAB GRANT - EFFECTS OF ALCOHOL CONSUMPTION ON GUT MICROBIOTA COMPOSITION IN ADULTS

  Duration of the project ALMICROBHOL:

  2. 1. 2015 – 31.12.2016

   

  Lead Partner:
  INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND NUTRITION (ICTAN), SPANISH NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CSIC)

   

  Project Team Manager:

  ASCENSIÓN MARCOS

   

  Project Team Manager at UP Faculty of Health Sciences:
  Peter Raspor

   

  Abstract:

  This study will contribute to provide an answer to a recently posed but unresolved question: Does alcohol consumption habit have any effect on the composition of the microbial communities in the gut? It is not unreasonable to think that it does have an influence. If this study shows that subjects with a high consumption of alcohol have a different microbiota profile that people who drink moderately or are abstemious —independently of their BMI, age, and other potential confounding factor—, it will be an evidence that alcohol has a new impact on health that had not been previously considered. This is the reason why two countries have been chosen to carry out this study: Spain from South Europe with the Mediterranean diet habit and Slovenia belonging to Eastern Europe. Since microbiota is believed to interact with different body organs and functions, it is relevant to provide wise advice regarding a safe alcohol drinking pattern in order to preserve our gut health and in extension, overall health. Thus, the results obtained from this study will help health professionals to improve nutritional and health status of the general population. In the future, the analysis of microbiota might become an easily, accessible, and cost-effective health marker related to lifestyle.

 • INTEGRA "Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje"

  Projekt INTEGRA "Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje"

   

  Trajanje projekta:

  1. 10. 2017 - 31. 3. 2019

   

  Vodilni partner:

  • Univerza v Trstu - Oddelek za politične in družbene vede DiSPeS/Oddelek za medicinske vede DSM (vodja projekta: Giovanni Delli Zotti)

   

  Projektni partnerji:

  • Zavod za hospitalizacijo in nego znanstvenega značaja za materinstvo in otroke IRCSS Burlo Garofolo
  • Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
  • Bolnišnica Postojna

  Pridruženi partner:

  • italijansko društvo ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere

   

  Sodelujoči na UP FVZ:

  • doc. dr. Mirko Prosen, vodja projekta na UP FVZ
  • doc. dr. Sabina Ličen
  • dr. Igor Karnjuš, viš. pred.
  • doc. dr. Katarina Babnik
  • Doroteja Rebec
  • Urška Bogataj

   

  Celotna vrednost projekta:

  • 611.072,85 EUR

   

  Namen projekta:

  Projekt obravnava doslej manj raziskano temo o varovanju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kultur z močnimi patriarhalnimi vzorci. Skupni cilj projekta je povečati znanje in čezmejno sodelovanje zdravstvenih delavcev na temo spolnega in reproduktivnega zdravja žensk migrantk, z razvojem indeksa spolnega in reproduktivnega zdravja ter razvoja skupnih smernic. Uporaba skupnega protokola za ukrepanje bo omogočila zdravstvenim delavcem ustrezno reševanje omenjene problematike na čezmejnem področju.

   

  Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev (ESRR - 85%, LASTNA SREDSTVA - 15%).

   

 • EATMOT Psiho-socialne motivacije, povezane z izbiro hrane in prehranjevalnimi praksami

  Psiho-socialne motivacije, povezane z izbiro hrane in prehranjevalnimi praksami (EATMOT)

   

  Sklic: PROJ / CI & DETS / 2016/0008 & PROJ / CI & DETS / CGD / 0012
  Naziv: Psiho-socialne motivacije, povezane z izbiro hrane in prehranjevalnimi praksami (EATMOT)
  Internetna stran projekta: https://raquelguine.wixsite.com/eatmot

  Trajanje: 1. 6. 2016 - 31. 12. 2018

   

  Koordinator projekta: dr. Raquel Guiné (koordinatorica)

   

  Koordinator v Sloveniji: dr. Maša Černelič-Bizjak

   

  Člani ekipe UP FVZ: dr. Moja Stubelj, dr. Ana Petelin, dr. Zala Jenko-Pražnikar

   

  Vključene države:
  Argentina, Brazilija, Hrvaška, Ciper, Egipt, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Makedonija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Srbija, Slovenija, Romunija, Združene države Amerike.

   

  Kratek opis projekta:

  Vloga prehrane za ohranjanje dobrega zdravstvenega stanja in preprečevanje ali zdravljenje bolezni je do danes dobro dokazana s številnimi znanstvenimi študijami. Prevelik vnos maščob, zlasti nasičenih in trans maščob, sladkorjev ali soli, je povezan s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Tudi nezadostno uživanje sadja in zelenjave, ki je posledica današnjih trendov v smeri uživanja prevelikih količin predelanih pripravljenih živil, povzroča pomanjkanje vitaminov, mineralov, prehranskih vlaknin, bioaktivnih snovi, in je velik problem v sodobni prehrani. Človeško vedenje v zvezi z živili je povezano s številnimi dejavniki, ki so bodisi sociološke narave bodisi psihološke narave. Zato je cilj tega projekta izvedba študije o različnih psihičnih in družbenih motivih, ki določajo vzorce prehranjevanja ljudi, bodisi v zvezi z njihovo izbiro ali prehranjevalnimi navadami. Za to bodo dejavniki, povezani z izbiro živil, ocenjeni na naslednjih glavnih področjih: zdravstveni motivi; gospodarski dejavniki; čustveni vidiki; kulturni vplivi; trženje in reklame ali okoljska vprašanja. Študija bo temeljila na vprašalniku, ki bo namensko pripravljen za projekt in bo zato primeren za vrednotenje vidikov, ki določajo poudarjene cilje. Razpon študije bo multinacionalen, vključene bodo različne države, da se zberejo informacije o čezmejnem obsegu, ki bo najbolj dragocen za pripravo ustreznih znanstvenih rezultatov in direktiv, ki bi se lahko uporabljale v vsaki od držav za izboljšanje prehranjevalnih navad do bolj zdrave prehrane.

   

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica