Razvoj poklicnih vlog v zdravstveni negi

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Razvoj poklicnih vlog v zdravstveni negi:

 • Osebnostni in profesionalni razvoj 
 • Koncept osebnostnega in profesionalnega razvoja 
 • Napredovanje in razvoj kariere 
 • Pomen izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za osebnostni in profesionalni razvoj 
 • Organizacijska komunikacija 
 • psihološki vidiki osebnih stikov 
 • Podjetnišvo 
 • Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti 
 • Psihologija ustvarjalnosti 
 • Vseživljenjsko učenje in razvoj kompetenc 
 • Programiranje izobraževanja 
 • Izbrana poglavja iz psihologije 
 • Obvladovanje stresa 
 • Komunikacija z mediji 
 • Tehnike in veščine pogajanj 
 • Osnove retorike 
 • Motivacijske tehnike. 

Preverjanje znanja:

 • Aktivno sodelovanje pri predavanjih in vajah,
 • Razumevanje in kritična analiza dobrih praks in uspešno reševanje študij primerov ter interaktivna predstavitev,
 • Izpit.

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  •             Babnik, K. (2003). Osebni cilji pri delu in zadovoljstvo z delom. Psihol. obz. (Ljubl.), letn. 12, št. 4, str. 33-48.

  •             Babnik, K., Štemberger Kolnik, T. in Majcan, N. (2012). Predstavitev rezultatov dela raziskave "Nasilje nad medicinskimi sestrami na delovnem mestu": oblike, pogostost in povzročitelji psihičnega nasilja, Obzor. zdrav. neg., letn. 46, št. 2, str. 147-156.

  •             Babnik, K., Klemenčič, E., Hvalič Touzery, S., Pesjak, K., Skela-Savič, B. Preliminarni rezultati raziskave o podobi zdravstvene nege in poklica medicinska sestra med osnovnošolci. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave: 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo 9. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016, str. 27-36.

  •             Babnik, K., Hvalič Touzery, S., Dermol, V., Pesjak, K., Klemenčič, E., Skela-Savič, B. Razumevanje zdravstvene nege na vzorcu osnovnošolske, srednješolske in visokošolske mladine:delni rezultati CRP projekta "zdravstvena nega kot znanstvena disciplina". V: PIVAČ, Sanela (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 17-29.

  •             BABNIK, Katarina. Interdisciplinarno raziskovanje v zdravstveni negi : kvalitativna sinteza del, objavljenih v obdobju 2010 - 2015. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 55-63, ilustr.

  •             Izročki predavanj kot učno gradivo.  

   

  Dodatna literatura:

  •             Masters, K. (2009). Role Development in Professional Nursing Practice, 2. Izd., London, UK: Jones and Bartlett publishers. 

  •             Babnik, K., Trunk Širca, N. (2012). Gaining synergies through HRM practices : aging workforce and lifelong learning (conceptual paper). V: PASTUSZAK, Zbigniew (ur.). Competences, synergy and international competitiveness influence on the technology innovation and industrial managment, str. 386-393. Lublin: Maria Sklodowska-Curie University.

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica