Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2019/2020
Objavljeno 7. 11. 2019
študentsko

 

Na podlagi 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP FVZ ter skaldno s Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP, dekan Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, prof. dr. Nejc Šarabon

 

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

 

  1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2019/2020 se izvedejo 18. novembra 2019. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
  2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2019/2020 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri, skladno s 3. člnemom Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem.

 

Več si preberite v

 Razpisu volitev v Študentski svet UP FVZ v študijskem letu 2019/2020

Obrazec št. 1 - Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2019/2020

 

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa (to je 8. 11. 2019) in se izteče v torek, 12. 11. 2019, ob 15:00 uri.

Kandidati kandidaturo vložijo na predpisanem obrazcu do zgoraj navedenega roka in obrazec oddajo osebno v referatu UP FVZ vsak delovni dan ali preko pošte (naslov spodaj). Obrazec mora biti oddan v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti oznaka

»Volitve ŠS UP FVZ 2019/2020 – ne odpiraj!, študijski program v katerega je študent vpisan (Zdravstvena nega/Dietetika/Aplikativna kineziologija/Fizioterapija)«.

 

Naslov:

UP FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

Referat za študentske zadeve

Polje 42

6310 Izola

 

Kandidatura mora vsebovati (uprabite obrazec št. 1 naveden zgoraj):

  • Ime in priimek kandidata,
  • Kontakt (e- mail in telefonsko številko),
  • Originalno potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
  • Datum in lastnoročni podpis kandidata.

Volilna komisija 12. 11. 2019 pregleda in potrdi vložene kandidature. Nepopolne in nepravočasno oddane kandidature volilna komisija zavrže. Zoper sklep volilne komisije, s katero je bila kandidatura zavržena, je v roku 3 dni dovoljena pritožba.

 

Člani volilne komisije:

  • Matevž Bone, predsednik,
  • Timeja Špacapan,
  • Anika Božič.

Za izvedbo volitev se določi volišče:

Na sedežu UP Fakultete za vede o zdravju, Polje 42, Izola, v ovalni sejni sobi v pritličju.

Odprtje volišča: 18. 11. 2019 od  9.00 do 17.00 ure.

 

Kljub trudu nismo uspeli sestaviti volilnega odbora za izvedbo volitev v akreditirani dislocirani enoti v Novi Gorici, zato bodo volitve samo na volišču na sedežu fakultete v Izoli. Vljudno vabimo tudi študente, ki študirajo v akreditirani dislocirani enoti v Novi Gorici, da se 18. 11. 2019 udeležijo volitev v ŠS UP FVZ v Izoli.

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica