VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

ROKOVNIK PRIJAVNO-SPREJEMNIH POSTOPKOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

 

 Aktivnost  Rok 

 Objava Razpisa za vpis

 1. 2. 2019

 Informativni dnevi

 petek, 15. 2. 2019 ob 10h in 15h, in sobota, 16. 2. 2019, ob 10h

 PRVI PRIJAVNI ROK

 od 12. februarja do 18. marca 2018

 Rezultati 1. prijavnega roka

 do 25. julija 2019

 VPIS SPREJETIH KANDIDATOV 1. PRIJAVNEGA ROKA

 od. 26. julija do 16. avgusta 2019

 DRUGI PRIJAVNI ROK

 od 22. do 29. avgusta 2019

 Rezultati 2. prijavnega roka

 do 24. septembra 2019

 VPIS SPREJETIH KANDIDATOV 2. PRIJAVNEGA ROKA

 od 25. do 30. septembra 2019

 

VPISNA MESTA - 3. prijavni rok
 

Za študijski program Aplikativna kineziologija, izredni študij razpisujemo 3. prijavni rok. Prijavijo se lahko kandidati, ki imajo že opravljen preizkus gibalnih sposobnosti. 

 

 • Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije 

  Na vpisna mesta se prijavijo kandidati, ki so: 

  • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
  • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
  • tuji državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezident Republike Slovenije za davčne namene
 • Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce:
 • Vpisna mesta za vpis v višji letnik: 
  • Prvi prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pogojih za hitrejše napredovanje)  znan z objavo razpisa. 
  • Drugi prijavni rok za vpis v višji letnik znan z objavo razpisa.

  Vpisna mesta za vpis v višji letnik visokošolski zavodi določijo posebej in so navedena v razpisu.

   

  Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov:

  - ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem programu za študente, ki želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. 6. 2004 (t.i. bolonjski študijski programi) ali

  - v skladu s postopki visokošolskega zavoda za hitrejše napredovanje za kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v isti ali nižji letnik, kot so že bili vpisani v prejšnjem študijskem programu.

  Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

 • Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante
  • Prvi prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante znan z objavo razpisa.
  • Drugi prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante znan z objavo razpisa.

  Študenti, ki želijo študirati vzporedno, pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ v razpisu navedenih rokih.

  Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda. Potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na matičnem visokošolskem zavodu predložijo najkasneje do vpisa.

   

  Za vpis v 1. letnik vzporednega študija za Slovence in EU državljane ni predvideno plačilo šolnine za redni študij.

   

  Diplomanti se lahko prijavijo na vpisna mesta za redni študij le na mesta za diplomante, za izredni študij pa lahko tudi v prvem in drugem prijavnem roku za vpis v 1. letnik, in sicer na način in v rokih iz točke I. razpisa. Za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu).

  Diplomanti visokošolskega študijskega programa po prejšnjih predpisih in diplomanti univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega programa pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ v zgoraj navedenih rokih. Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo diplomo (fotokopijo dokumenta, kot opisano v prvem odstavku VII. točke razpisa) in potrdilo o opravljenih izpitih. Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo tudi natisnjen in podpisan prijavni obrazec.

PRIJAVA

Visokošolska prijavno-informacijska služba (VPIS UP) vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v dodiplomske študijske programe UP in izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na 1. stopnji na Univerzi na Primorskem. 

VPIS UP lahko kontaktirate na e-naslov vpis@upr.si ali na telefonski številki 05/ 61 17 630 in 05/ 61 17 631. 

Razpis za vpis v dodiplomski študij: 

Postopek priznavanja v tujini pridobljene izobrazbe

 • Prijava v dodiplomske študijske programe poteka preko spletnega portala eVŠ

   

  Način prijave - Prva prijava

  Kandidati lahko oddajo v prvem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.

   

  Način prijave – Druga prijava

  V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. 8. 2017.

   

   

  Če se kandidat prijavlja:

  1.) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe (naslov se izpiše v levem zgornjem kotu obrazca) tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko skupnih določb razpisa za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

   

  2.) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe  – naslov se izpiše v levem zgornjem kotu na natisnjenem obrazcu prijave.

   

  Kot pravočasna se upošteva pod točko:

  1 - prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

  2 - prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavni informacijski službi (v prvem in drugem prijavnem roku) do zaključka prijavnega roka. V prvem prijavnem roku do 22. marca 2019, v 2. prijavnem roku do 3. septembra 2019. 

   

VPIS

 • Vpis v dodiplomske študijske programe UP Fakutete za vede o zdravju poteka preko spleta
  • Sprejeti kanidadati v prvem prijavnem roku prejmejo vabilo k vpisu do 25. julija 2018. Vpis poteka preko spleta od 26. julija do 14. avgusta 2018
  • Sprejeti kandidati v drugem prijavnem roku prejmejo vabilo k vpisu do 24. septembra 2018. Vpis poteka preko spleta od 25. do 28. septembra 2018

Prijava VIS

Prijava e-učilnica