Zdravstvena pismenost in komunikacija v zdravstveni negi

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Zdravstvena pismenost in komunikacija v zdravstveni negi:

1. Zdravstvena pismenost:

- opredelitev koncepta in zgodovinski razvoj,

- veščine povezane s funkcionalno pismenostjo na področju zdravja,

- modeli zdravstvene pismenosti na individualni in družbeni ravni,

- socialnoekonomski dejavniki in psihosocialni dejavniki zdravstvene pismenosti,

- stopnje zdravstvene pismenosti,

- splošna zdravstvena pismenost in specifične zdravstvene pismenosti, glede na kronično obolenje in/ ali stanje pacienta, prihodnji razvoj koncepta.

2. Determinante zdravstvene pismenosti: individualna, sistemska (zdravstveni sistem) in splošna družbena raven, zdravstvena pismenost in ranljive populacije

3. Ugotavljanja stopnje zdravstvene pismenosti na individualni ravni in v populaciji

4. Poznavanje ciljne populacije komunikacije:

- otroci in mladostniki, starejše osebe,

- kulturne raznolikosti (socialne predstave, stališča, stereotipi, kulturne norme in vrednote ter vedenjski vzorci, povezani z zdravjem), emocije in kognicija

5. Metode in tehnike komunikacije v zdravstveni negi: komunikacija s pacienti z nizko stopnjo zdravstvene pismenosti, posredovanje informacij in preverjanje razumevanje, terapevtska komunikacija

 

Preverjanje znanja:

Individualna projektna naloga 50%

Pisni izpit 50%

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura

  BABNIK, Katarina, ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, BRATUŽ, Anita. Zdravstvena pismenost : stanje koncepta in nadaljnji razvoj z vključevanjem zdravstvene nege = Health literacy concept : integration of definitions and the role of nursing in further development of the concept. Obzor. zdrav. neg., 2013, letn. 47, št. 1, str. 62-73.

  ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, BABNIK, Katarina. Oblikovanje instrumenta zdravstvene pismenosti za slovensko populacijo : rezultati pilotske raziskave = Development of the health literacy instrument for Slovenian population : results of the pilot study. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks : zbornik predavanj z recenzijo : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2012, str. 248-255.

  Izročki s predavanj.

   

  Dopolnilna literatura

  Spletna stran »Centres for Diseas Control and Prevention«: http://www.cdc.gov/healthliteracy/learn/

   

  Dodatna literatura

  Dunn, D. J. (2010). The Nurse Role in Health Literacy, Florida Nurse;Mar2010, Vol. 58 Issue 1, p14.

  Osborne H. (2005). Health Literacy From A to Z: Practical Ways to Communicate Your Health Message. Jones & Bartlett Learning. 

  Rudd, R . E., Anderson, J . E., Oppenheimer, S., & Nath , C. (2007). Health literacy: An update of public health and medical literature. In J. P. Comi ngs, B. Garner, & C. Smith. (E ds.), Review of adult learning and literacy (vol . 7) (pp 175–204).

  Dodatna literatura: 

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica